Mateo 4:12-22

Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

(Mar. 1:14-15; Luc. 4:14-15)

Sa pagkadungog ni Jesus nga napriso si Juan nga tigbautismo, mibalik siya sa Galilea. Wala siya magpabilin sa Nazaret, milahos hinuon siya sa lungsod sa Capernaum. Kini nga lungsod anaa sa daplin sa Linaw[a] sa Galilea ug sakop sa Zebulun ug Naftali. Nahitabo kini aron matuman ang panagna ni Propeta Isaias nga nagaingon,

“Ang mga taga-Zebulun ug taga-Naftali nagapuyo duol sa baybayon, tabok sa Suba sa Jordan.
Kini nga mga dapit sakop sa Galilea nga gipuy-an sa mga dili Judio.
Apan bisan nagapuyo diha sa kangitngit ang mga tawo niini nga mga dapit, makakita sila ug kahayag nga hilabihan.
Ang mga anaa sa kangitngit nga mahadlok mamatay madan-agan.”[b]

Sukad niadto, nagsugod na si Jesus sa pagwali. Nagaingon siya, “Paghinulsol kamo ug biyai na ninyo ang inyong mga sala, kay ang paghari sa Dios haduol na.”

Gitawag ni Jesus ang Upat ka Mangingisda

(Mar. 1:16-20; Luc. 5:1-11)

Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa Linaw sa Galilea, nakita niya ang managsoon nga si Simon nga gitawag usab ug Pedro ug si Andres nga nagtaktak ug pukot kay mga mangingisda man kini sila. Miingon si Jesus kanila, “Sunod kamo kanako ug dili na isda ang inyong pangitaon, kay tudloan ko kamo sa pagpangisda ug mga tawo.” Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya.

Human niadto, mipadayon si Jesus sa paglakaw, ug sa unahan nakita niya ang managsoon nga si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebede. Silang duha kauban sa ilang amahan nga nagaayo sa ilang pukot didto sa sakayan. Gitawag ni Jesus ang managsoon, ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug misunod sila kang Jesus.


Footnotes
  1. 4:13 linaw: Sa uban nga Binisaya, lanaw.
  2. 4:16 Tan-awa usab ang Isa. 9:1-2.

Read More of Mateo 4