Mateo 3:13-4:11

Ang Pagbautismo kang Jesus

(Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22)

Unya, migikan si Jesus sa Galilea ug miadto kang Juan didto sa Suba sa Jordan aron magpabautismo. Dili unta mobautismo si Juan kaniya, kay matod niya, “Nganong magpabautismo ka kanako? Ako man gani ang kinahanglan magpabautismo kanimo.” Apan miingon si Jesus kaniya, “Sige lang, tungod kay mao kini ang angay natong buhaton aron matuman ang pagbuot sa Dios.” Busa misugot si Juan ug gibautismohan niya si Jesus. Sa dihang nabautismohan na si Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita ni Jesus ang Espiritu sa Dios nga mikunsad kaniya sama sa salampati. Ug may nadungog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, “Mao kini ang akong hinigugmang Anak. Nalipay gayod ako kaniya.”

Ang Pagtintal kang Jesus

(Mar. 1:12-13; Luc. 4:1-13)

Human niadto, gidala sa Espiritu Santo si Jesus ngadto sa kamingawan aron tintalon ni Satanas. Sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii nagpuasa si Jesus, ug gigutom siya. Miduol kaniya si Satanas ug miingon, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, himoang pan kining mga bato.” Apan mitubag si Jesus kaniya, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kondili sa matag pulong usab sa Dios.’ ”[a]

Unya gidala siya ni Satanas didto sa Balaan nga Siyudad ug gipatindog didto sa kinatas-ang bahin sa templo. Unya miingon siya kang Jesus, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay ang Kasulatan nagaingon, ‘Sugoon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Sapnayon ka nila aron nga ang imong tiil dili masamad sa bato.’ ”[b]

Apan gitubag siya ni Jesus, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios.’ ”[c]

Unya gidala na usab ni Satanas si Jesus sa taas nga bukid, ug gipakita kaniya ang tanang mga gingharian sa kalibotan ug ang katahom niini. Miingon si Satanas kaniya, “Kining tanan ihatag ko kanimo kon moluhod ka ug mosimba kanako.” Unya miingon si Jesus, “Palayo kanako, Satanas! Ang Kasulatan nagaingon, ‘Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari.’ ”[d]

Unya mibiya si Satanas, ug miabot ang mga anghel sa Dios ug mialagad kang Jesus.


Footnotes
  1. 4:4 Tan-awa usab ang Deu. 8:3.
  2. 4:6 Tan-awa usab ang Salmo 91:11-12.
  3. 4:7 Tan-awa usab ang Deu. 6:16.
  4. 4:10 Tan-awa usab ang Deu. 6:13.

Read More of Mateo 3