Lucas 5:12-16

Giayo ni Jesus ang Tawo nga May Ngilngig nga Sakit sa Panit

(Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45)

Sa dihang didto si Jesus sa usa ka lungsod, may tawo didto nga ang lawas nalukop sa ngilngig nga sakit sa panit.[a] Pagkakita niya kang Jesus miduol siya ug mihapa nga nagpakilooy, “Ginoo,[b] kon imong pagbuot, mahimo mo akong ayohon sa akong sangla aron maisip ako nga hinlo.” Unya gihikap siya ni Jesus nga nagaingon, “Oo, buot ko. Mahinlo ka!” Ug diha-diha dayon nawala ang iyang sangla. Pagkahuman gimandoan siya ni Jesus, “Ayaw kini isulti kang bisan kinsa; diretso hinuon sa pari ug pagpatan-aw kaniya.[c] Unya paghalad sa halad nga gisugo ni Moises sa pagpamatuod sa mga tawo nga hinlo ka na.” Apan bisan mao kadto ang gimando ngadto sa tawo, mikaylap gihapon ang balita mahitungod kang Jesus, ug nagpanon ang mga tawo nga nangabot sa pagpaminaw kaniya ug aron mamaayo ang ilang mga balatian. Apan sa gihapon nagaadto si Jesus sa kamingawan ug nagaampo.


Footnotes
  1. 5:12 ngilngig nga sakit sa panit: Tan-awa usab ang 4:27.
  2. 5:12 Ginoo: o, Sir.
  3. 5:14 pagpatan-aw kaniya: aron makita niya nga nawala na ang sangla ug makapamatuod nga hinlo na ug mahimo na nga makaapil sa mga seremonya sa Judio.

Read More of Lucas 5