Lucas 4:31-37

Ang Tawo nga May Daotang Espiritu

(Mar. 1:21-28)

Gikan didto, milugsong si Jesus sa lungsod sa Capernaum nga sakop sa Galilea. Sa Adlaw nga Igpapahulay nagtudlo siya didto sa simbahan sa mga Judio. Natingala gayod ang mga tawo sa iyang pagpanudlo tungod kay may gahom ang iyang pulong. Didto sa simbahan may tawo nga gisudlan ug daotang espiritu. Misinggit siya sa makusog, “Jesus nga taga-Nazaret, unsay imong labot kanamo? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila ako kanimo. Ikaw ang Balaan nga gipadala sa Dios.” Apan gibadlong ni Jesus ang daotang espiritu, “Hilom ug gawas kaniya!” Taliwala sa kadaghanan gilamba sa daotang espiritu ang tawo ug migawas kini, apan bisan gamay wala niini mapasakiti ang tawo. Natingala gayod ang mga tawo didto, ug nagaingnanay, “Unsa kining iyang gipanulti? Naa siyay katungod ug gahom sa pagmando sa mga daotang espiritu sa paggawas, ug mituman sila kaniya.” Unya ang balita mahitungod kang Jesus mikaylap sa tanang mga dapit sa palibot.

Read More of Lucas 4