Lucas 3:21-22

Ang Pagbautismo kang Jesus

(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11)

Usa ka adlaw, human mabautismohi ni Juan ang mga tawo, si Jesus nagpabautismo usab. Samtang nagaampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo nga sama sa dagway sa salampati. Unya may tingog nga nadungog gikan sa langit nga nagaingon, “Ikaw ang akong pinalanggang Anak. Nalipay gayod ako kanimo.”

Read More of Lucas 3