Lucas 3:1-18

Ang Pagwali ni Juan nga Tigbautismo

(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Juan 1:19-28)

Human molabay ang pipila ka tuig, may gisulti ang Dios kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa kamingawan. Kini nahitabo sa ika-15 ka tuig sa pagdumala ni Tiberio nga Emperador sa Roma. Niining tuiga usab, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, ug si Herodes ang pangulo sa Galilea. Si Felipe nga igsoon ni Herodes ang pangulo sa Iturea ug Traconite; ug si Lisanias ang pangulo sa Abilene. Si Anas ug si Caifas ang mga pangulong pari. Tungod sa gisulti sa Dios kang Juan, miadto siya sa mga dapit nga duol sa Suba sa Jordan ug nagwali. Miingon siya sa mga tawo, “Paghinulsol kamo sa inyong mga sala, ug magpabautismo aron pasayloon kamo sa Dios.” Pinaagi niining iyang gihimo natuman ang gisulat ni Propeta Isaias:

“May magwalig makusog sa kamingawan. Mag-ingon siya sa mga tawo,
‘Andama ninyo ang agianan alang sa Ginoo.
Tul-ira ang dalan nga iyang pagaagian!
Ang tanang libaong tambakan,
Ug ang tanang bukid ug bungtod patagon.
Ang nagliko-likong dalan tul-iron.
Ug ang mga libaongon ug batoon nga dalan ayohon.
Ug makita sa tanang mga tawo kon unsa ang himuon sa Dios sa pagluwas kanila.’ ”[a]

Daghan ang mga tawo nga miadto kang Juan aron magpabautismo. Miingon si Juan kanila, “Kamong mga kaliwat sa mga bitin! Kinsa ang nagaingon kaninyo nga makalingkawas kamo gikan sa silot sa Dios nga hapit na muabot? Kon tinuod nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pamatud-i ninyo kini pinaagi sa inyong mga binuhatan. Ayaw kamo pag-ingon nga dili kamo silotan tungod kay mga kaliwat kamo ni Abraham. Kay bisan gani kining mga bato mahimong himuon sa Dios nga mga anak ni Abraham. Timan-i ninyo kini: ang atsa andam na aron iputol sa punoan sa mga kahoy. Ang matag kahoy nga wala mamunga ug maayong bunga putlon ug ilabay sa kalayo.”

Nangutana ang mga tawo kang Juan, “Unsa man diay ang among himuon?” Mitubag si Juan, “Kon kinsa kaninyo ang may duha ka bisti ihatag ang usa sa walay bisti. Ug kon kinsa kaninyo ang may pagkaon, hatagi kadtong walay pagkaon.” May mga maniningil ug buhis nga miadto usab kang Juan aron magpabautismo. Miingon sila kang Juan, “Magtutudlo, unsa may among himuon?” Mitubag si Juan, “Kon maningil kamo ug buhis, ayaw kamo paningil ug sobra sa gipasingil kaninyo sa gobyerno.” May mga sundalo usab nga nangutana, miingon sila, “Unya, kami, unsa may among himuon?” Mitubag si Juan kanila, “Ayaw kamo pagpanghulga o pagpamutangbutang aron makapanguwarta. Kinahanglan nga makontento kamo sa inyong suhol.”

Pagkadungog sa mga tawo sa mga pagpanudlo ni Juan, naghuna-huna sila nga tingali si Juan mao na ang Cristo nga ilang gipaabot. Apan miingon si Juan kanila, “Ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan may muabot nga mas gamhanan pa kay kanako. Ug dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon.[b] Siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Sama siya sa tawo nga nagapalid sa iyang giani aron ilain ang timgas gikan sa tahop. Ang timgas ibutang niya sa bodega apan ang tahop sunogon niya sa kalayo nga dili gayod mapalong.”

Daghan pang mga butang sa pagpangdasig ang gitudlo ni Juan sa iyang pagwali sa Maayong Balita ngadto sa mga tawo.


Footnotes
  1. 3:6 Tan-awa usab ang Isa. 40:3-5.
  2. 3:16 dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon: sa literal, dili takos nga motangtang sa hikot sa iyang sandalyas.

Read More of Lucas 3