Sáng Thế Ký 2 – VCB & CARST

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 2:1-25

1Như thế, trời đất và vạn vật đều được sáng tạo xong. 2Đến ngày thứ bảy, công trình hoàn tất, Đức Chúa Trời nghỉ mọi việc. 3Đức Chúa Trời ban phước lành và thánh hóa ngày thứ bảy, vì là ngày Ngài nghỉ mọi công việc sáng tạo.

4Đó là gốc tích việc Đức Chúa Trời Hằng Hữu2:4 Danh xưng đặc biệt của Chúa sáng tạo trời đất.

Người Nam và Người Nữ trong Vườn Ê-đen

Khi Đức Chúa Trời Hằng Hữu mới sáng tạo trời đất, 5chưa có bụi cây nào trên mặt đất, cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc ngoài đồng, và Đức Chúa Trời Hằng Hữu chưa cho mưa xuống đất, cũng chưa có ai trồng cây ngoài đồng. 6Tuy nhiên, hơi ẩm từ đất bay lên ngấm khắp mặt đất. 7Đức Chúa Trời Hằng Hữu lấy bụi đất tạo nên người2:7 Ctd A-đam (theo tiếng Hê-bơ-rơ “A-đam” nghĩa là người) và hà sinh khí vào mũi, và người có sự sống.

8Đức Chúa Trời Hằng Hữu lập một khu vườn tại Ê-đen, về hướng đông, và đưa người Ngài vừa tạo nên đến ở. 9Trong vườn, Đức Chúa Trời Hằng Hữu trồng các loại cây đẹp đẽ, sinh quả ngon ngọt. Chính giữa vườn có cây sự sống và cây phân biệt thiện ác.

10Một con sông phát nguyên từ Ê-đen tưới khắp vườn; từ đó, sông chia ra bốn nhánh. 11Nhánh thứ nhất là Bi-sôn,2:11 Nt Pishon chảy quanh xứ Ha-vi-la. 12Nơi ấy có vàng tinh khiết; nhũ hương và bích ngọc. 13Nhánh thứ nhì là Ghi-hôn,2:13 Nt Gihon chảy vòng xứ Cút. 14Nhánh thứ ba là Ti-gơ,2:14 Nt Tigris chảy sang phía đông xứ A-sy-ri. Nhánh thứ tư là Ơ-phơ-rát.2:14 Nt Phrat (Euphrates)

15Đức Chúa Trời Hằng Hữu đưa người vào vườn Ê-đen để trồng trọt và chăm sóc vườn. 16Đức Chúa Trời Hằng Hữu truyền nghiêm lệnh: “Con được tự do ăn mọi thứ cây trái trong vườn, 17trừ trái của cây phân biệt thiện ác. Một khi con ăn, chắc chắn con sẽ chết.”

18Đức Chúa Trời Hằng Hữu phán: “Người sống đơn độc không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp cho nó.” 19Đức Chúa Trời Hằng Hữu lấy đất tạo nên các loài thú rừng, loài chim trời, và Ngài đem đến cho A-đam để xem người đặt tên thế nào. Tên A-đam đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng cho nó. 20Vậy, A-đam đặt tên cho tất cả loài gia súc, loài chim trời, và loài thú rừng,2:20 Nt thú đồng nhưng A-đam chẳng tìm thấy người giúp đỡ thích hợp cho mình. 21Đức Chúa Trời Hằng Hữu làm cho A-đam ngủ mê, lấy một xương sườn rồi lấp thịt lại. 22Đức Chúa Trời Hằng Hữu dùng xương sườn đó tạo nên một người nữ và đưa đến cho A-đam.

23A-đam nói: “Đây là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nên được gọi là ‘người nữ’ vì từ người nam mà ra.” 24Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để gắn bó với vợ, hai người trở thành một.2:24 Nt một xác thịt 25A-đam và vợ đều trần truồng, nhưng không hổ thẹn.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 2:1-25

1Так было завершено сотворение неба и земли и всего, что наполняет их.

2К седьмому дню Всевышний закончил труд, который Он совершал, и на седьмой день Он отдыхал от всех Своих дел. 3Всевышний благословил седьмой день и освятил его, потому что в этот день Он отдыхал от Своего труда, который Он делал и завершил.

Адам и Ева в райском саду

4Вот повествование о сотворении неба и земли. Когда Вечный2:4 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Это имя Всевышнего, переводимое как «Он есть», указывает на Его активное участие в жизни Своего народа и всего творения, говорит о Его вечном существовании и показывает неизменность Его природы и характера. Это и послужило причиной использования имени «Вечный» в данном переводе. Традиционный перевод: «Господь», «Сущий». См. Исх. 3:13-15. Бог сотворил землю и небо, 5на земле тогда ещё не было ни кустарника полевого, ни полевой травы, потому что Вечный Бог не посылал на землю дождя, и не было человека, чтобы обрабатывать почву, 6только пар поднимался от земли и орошал всю её поверхность. 7Тогда Вечный Бог сотворил человека из земного праха2:7 На языке оригинала наблюдается игра слов: «человек» (адам) и «земля» (адама). и вдохнул ему в ноздри дыхание жизни2:7 Или: «дух, дающий жизнь»., и человек стал живым существом.

8Затем Вечный Бог посадил сад на востоке, в Эдеме, и поселил там человека, которого Он сотворил. 9Вечный Бог вырастил из земли все виды деревьев – приятных на вид и пригодных для пищи. Посреди же сада росли дерево жизни и дерево познания добра и зла2:9 Познания добра и зла – т. е. способности различать добро и зло..

10Из Эдема вытекала река, орошавшая сад, а далее она разделялась на четыре потока. 11Первый называется Фисон: он течёт вокруг всей земли Хавила, где есть золото. 12(Золото в той земле хорошее, и ещё там есть ароматная смола и камень оникс.) 13Вторая река называется Гихон: она течёт вокруг всей земли Куш. 14Третья река называется Тигр: она течёт к востоку от Ашшура. А четвёртая река – это Евфрат.

15Вечный Бог поселил человека в саду Эдем, чтобы он возделывал сад и заботился о нём. 16Вечный Бог повелел человеку: «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, 17но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с этого дерева, ты непременно умрёшь»2:17 В Священном Писании слово «умереть» используется в двух значениях: 1) плотская смерть человека означает конец жизни человека в этом мире; 2) духовная смерть означает разрыв отношений человека с Создателем и отдаление от Него..

18Вечный Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному. Я создам ему помощника под стать». 19Вечный Бог сотворил из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем Он привёл их к человеку, чтобы увидеть, как тот их назовёт; и как назвал человек каждое живое творение, так оно и стало называться. 20Так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным и всем полевым зверям. Но для Адама2:20 Здесь в первый раз слово адам используется как имя собственное. не нашлось подходящего помощника.

21Тогда Вечный Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из его рёбер и закрыл это место плотью. 22Из ребра, которое Он вынул из человека, Вечный Бог сотворил женщину и привёл её к нему.

23Человек сказал:

– Вот теперь это кость от костей моих и плоть от плоти моей: она будет называться «женщина»2:23 На языке оригинала наблюдается игра слов: «мужчина» (иш) и «женщина» (ишша)., потому что была взята от мужчины.

24Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и они станут одной плотью.

25И Адам, и его жена были наги, но не испытывали стыда.