Khải Huyền 1 – VCB & CARST

Vietnamese Contemporary Bible

Khải Huyền 1:1-20

1Đây là mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để bày tỏ cho các tôi tớ Ngài những việc sắp phải xảy ra. Ngài đã sai thiên sứ trình bày mặc khải này cho Giăng, tôi tớ Ngài. 2Giăng đã trung tín tường thuật mọi điều ông đã chứng kiến. Đây là bản tường thuật về lời của Đức Chúa Trời và về lời chứng của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

3Phước cho người đọc sách này cũng như người nghe và thực hành, vì kỳ hạn đã gần rồi.

Bảy Bức Thư

4Đây là thư của Giăng gửi cho bảy Hội Thánh xứ Tiểu Á.

Cầu chúc anh chị em được ơn phước và bình an từ Đức Chúa Trời, là Đấng đã có, hiện có, và còn đời đời, từ Chúa Thánh Linh ở trước ngai Ngài 5và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là nhân chứng thành tín, Đấng sống lại đầu tiên từ cõi chết, và có uy quyền trên tất cả vua chúa trên thế gian.

Tất cả vinh quang thuộc về Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta, dùng máu Ngài tẩy sạch tội lỗi chúng ta. 6Chúa đã làm cho chúng ta trở nên công dân Vương Quốc Chúa, làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha. Cầu xin vinh quang và uy quyền thuộc về Ngài mãi mãi vô tận! A-men.

7Này! Ngài đến giữa áng mây

Mọi mắt sẽ trông thấy Ngài—

những người đã đâm Ngài cũng thấy.

Mọi dân tộc trên thế giới

sẽ khóc than vì Ngài.

Thật đúng như lời! A-men!

8Chúa là Đức Chúa Trời phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga—là đầu tiên và cuối cùng.1:8 An-pha và Ô-mê-ga là hai mẫu tự đầu và cuối của bảng mẫu tự Hy Lạp Ta là Đấng hiện có, đã có, và còn đời đời—là Đấng Toàn Năng.”

Khải Tượng về Con Người

9Tôi là Giăng, thân hữu của anh chị em, cùng chia sẻ hoạn nạn và dự phần trong Vương Quốc Đức Chúa Trời với anh chị em. Tôi ở tù trên đảo Bát-mô này, vì truyền giảng Đạo Đức Chúa Trời và làm chứng cho Chúa Giê-xu. 10Nhằm ngày của Chúa, tôi được Thánh Linh cảm và nghe có tiếng gọi sau lưng vang dội như tiếng loa: 11“Hãy ghi chép những điều con thấy và gửi cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi, và Lao-đi-xê.”

12Quay lại để xem ai vừa nói, tôi thấy bảy giá đèn bằng vàng. 13Giữa các giá đèn có ai giống như Con Người, mặc áo dài, ngực thắt đai vàng. 14Tóc Ngài trắng như lông chiên, như tuyết, mắt sáng như ngọn lửa, 15chân như đồng sáng loáng trong lò, tiếng nói vang ầm như thác đổ. 16Tay phải Ngài cầm bảy ngôi sao, miệng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén, mặt sáng rực như mặt trời chói lọi giữa trưa.

17Vừa thấy Chúa, tôi ngã xuống chân Ngài như chết. Nhưng Ngài đặt tay phải lên mình tôi, ôn tồn bảo: “Đừng sợ, Ta là Đầu Tiên và Cuối Cùng. 18Là Đấng Sống, Ta đã chết, nhưng nay Ta sống đời đời, giữ chìa khóa cõi chết và âm phủ.

19Vậy, hãy ghi chép những việc con vừa thấy và những việc sắp xảy ra. 20Đây là ý nghĩa bảy ngôi sao trong tay phải Ta và bảy giá đèn bằng vàng: Bảy ngôi sao là bảy thiên sứ của bảy Hội Thánh, còn bảy giá đèn là bảy Hội Thánh.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Откровение 1:1-20

Приветствие семи общинам верующих

1Откровение Исо Масеха1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков., данное Ему Всевышним для того, чтобы показать Своим рабам, что должно вскоре произойти. Исо сообщил это откровение через Своего ангела Своему рабу Иохану, 2и сейчас Иохан как свидетель рассказывает обо всём, что он видел, – это слово Всевышнего и свидетельство Исо Масеха1:2 Или: «свидетельство об Исо Масехе»..

3Благословен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко.

4От Иохана семи общинам верующих в провинции Азия1:4 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку.. Благодать и мир вам1:4 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Того, Кто есть, Кто был и Кто придёт1:4 То есть от Вечного (ср. Исх. 3:14)., и от семи духов1:4 Семь духов – здесь и далее (3:1; 4:5; 5:6) имеется в виду Сам Святой Дух, а число семь является символом полноты (ср. Ис. 11:2-3; Зак. 4:2, 6, 10; Отк. 4:5; 5:6)., находящихся у Его трона, 5и от Исо Масеха, истинного свидетеля, первенствующего среди воскресших из мёртвых1:5 Это выражение на языке оригинала включает в себя много значений: 1) Исо был первым среди воскресших; те немногие, кто был воскрешён до Исо (см., напр., 4 Цар. 4:18-37; Мк. 5:35-43; Ин. 11:38-44), вновь умерли, но Исо воскрес, чтобы жить вечно; 2) Он имеет главенствующее положение среди воскресших; 3) Он и является источником воскресения., и властелина царей земли. Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов. 6Он сделал нас Царством, священнослужителями Своего Бога и Отца1:6 То, что Всевышний назван Отцом Исо Масеха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исо многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масеху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исо Масеха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масеха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).. Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.

7И вот Он придёт, окружённый облаками1:7 См. Дон. 7:13.,

и все увидят Его собственными глазами,

включая и тех, которые Его пронзили,

и все народы земли будут рыдать перед Ним1:7 См. Зак. 12:10, 12-14; Ин. 19:34..

Это действительно будет так, аминь!

8Я – Владыка всего: от А до Я!1:8 Букв.: «Я – Альфа и Омега!» Альфа и омега – первая и последняя буквы греческого алфавита (ср. Ис. 44:6; 48:12). – говорит Вечный1:8 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. Бог, – Я Тот, Кто есть, Кто был и Кто придёт, Повелитель Сил!

Видение Иохана на острове Патмос

9Я, Иохан, – ваш брат и последователь Исо, ваш соучастник в страдании, в Царстве и в терпении.

Находясь в заключении на острове, называемом Патмос1:9 Патмос – остров, находящийся недалеко от западного побережья современной Турции., за слово Всевышнего и за свидетельство об Исо, 10в день Повелителя1:10 То есть в воскресенье. я был охвачен Духом и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. 11Голос сказал мне:

– Запиши в свиток всё, что ты видишь, и пошли это семи общинам верующих: в Эфес, Измир, Пергам, Фиатиру, Сарды, Филадельфию и Лаодикию.

12Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. 13Среди светильников стоял Некто, похожий на человека1:13 Некто, похожий на человека – букв.: «похожий на сына человека». Это выражение перекликается с видением пророка Дониёла, который увидел превознесённого Царя, Чьё Царство вечно (см. Дон. 7:13). Когда Исо называл Себя так (в данном переводе: Ниспосланный как Человек; см., напр., Мат. 8:20), Он недвусмысленно давал понять, что Он и есть Тот Самый Царь из видения пророка Дониёла, т. е. Масех.. Он был одет в длинное одеяние, а грудь Его была опоясана золотым поясом. 14Волосы Его головы были белы, как отбелённая шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь1:14 См. Дон. 7:9.; 15ноги Его – как латунь, раскалённая в печи, и голос Его напоминал шум могучих вод1:15 См. Езек. 43:2.. 16Он держал в правой руке семь звёзд, из Его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо Его было подобно ярко сияющему солнцу1:16 См. Ис. 49:2; Мат. 17:2; Евр. 4:12..

17Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мёртвый. Он положил на меня Свою правую руку и сказал:

– Не бойся, Я – первый, и Я – последний1:17 Здесь Исо говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Всевышний (см. Ис. 44:6; 48:12). То же в 2:8., 18Я жив! Я был мёртв, но вот Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада!1:18 Букв.: «мира мёртвых». См. пояснительный словарь.

19– Напиши обо всём, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдёт потом. 20Тайна семи звёзд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых светильников такова: семь звёзд – это вестники1:20 Так как с языка оригинала это слово можно перевести и как «вестники», и как «ангелы», то существует несколько толкований, например: 1) вестниками здесь названы руководители общин верующих; 2) имеются в виду представители общин верующих, которые повезли это послание в свои общины; 3) это настоящие ангелы-хранители, которые наблюдают за народом Всевышнего и отдельными общинами верующих. семи общин верующих, а семь светильников – это сами семь общин верующих.