2 เปโตร 1 TNCV - 2-e Петра 1 NRT

2 เปโตร
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

2 เปโตร 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าซีโมนเปโตรผู้เป็นผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์

ถึงบรรดาผู้ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับที่เราได้รับโดยทางความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ขอพระคุณและสันติสุขมีแด่พวกท่านอย่างล้นเหลือผ่านทางการรู้จักพระเจ้าและรู้จักพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

มั่นใจในการทรงเรียกและทรงเลือก

ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางพระเจ้า ผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์เอง โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เรา เพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่ว

ด้วยเหตุนี้ท่านจงพยายามทุกวิถีทางที่จะเพิ่มความดีเข้ากับความเชื่อ เพิ่มความรู้เข้ากับความดี เพิ่มการบังคับตนเข้ากับความรู้ เพิ่มความอดทนบากบั่นเข้ากับการบังคับตน เพิ่มการดำเนินในทางพระเจ้าเข้ากับความอดทนบากบั่น เพิ่มความรักฉันพี่น้องเข้ากับการดำเนินในทางพระเจ้า และเพิ่มความรักเข้ากับความรักฉันพี่น้อง เพราะถ้าท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้มากยิ่งๆ ขึ้นก็จะทำให้ท่านมีประสิทธิภาพและเกิดผลในการรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา แต่ถ้าผู้ใดขาดคุณสมบัติเหล่านี้ก็ตาบอดตาสั้น และลืมว่าตนได้รับการทรงชำระจากบาปในอดีตแล้ว

10 เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า จงขวนขวายให้มากยิ่งขึ้นที่จะประพฤติตนในทางซึ่งแสดงว่าพระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านอย่างแน่นอน เพราะถ้าท่านทำสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่มีวันล้มลง 11 และท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่อาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

คำพยากรณ์ของพระคัมภีร์

12 ดังนั้นข้าพเจ้าจะเตือนท่านให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอแม้ว่าท่านทราบเรื่องนี้แล้วและตั้งมั่นในความจริงที่มีอยู่ก็ตาม 13 ข้าพเจ้าคิดว่าถูกต้องแล้วที่จะเตือนความจำของท่านตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในเรือนกายนี้ 14 เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่นานจะต้องจากเรือนกายนี้ไปตามที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้ทรงสำแดงไว้แก่ข้าพเจ้าอย่างชัดเจน 15 และข้าพเจ้าจะพยายามทำทุกวิถีทางให้พวกท่านสามารถระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอหลังจากข้าพเจ้าจากไปแล้ว

16 เมื่อเราบอกพวกท่านถึงฤทธิ์อำนาจและการจะเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พวกเราไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาอย่างแยบยล แต่เราเป็นพยานผู้ได้เห็นพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 17 เพราะพระเยซูทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดา เมื่อมีพระสุรเสียงจากองค์ผู้ทรงเกียรติสิริยิ่งใหญ่ตรัสกับพระองค์ว่า “คนนี้คือลูกที่รักของเรา เราพอใจเขามาก”[a] 18 พวกเราเองได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์ขณะอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์

19 ดังนั้นพวกเราจึงมั่นใจในถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะมากยิ่งขึ้น จะเป็นการดีถ้าพวกท่านเอาใจใส่ถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างส่องในที่มืดจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าและดาวแห่งรุ่งอรุณจะปรากฏขึ้นในใจท่าน 20 เหนือสิ่งอื่นใดท่านต้องเข้าใจว่าไม่มีคำพยากรณ์ใดในพระคัมภีร์ที่มาจากความเข้าใจของตัวผู้เผยพระวจนะเอง 21 เพราะคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่เคยเกิดจากเจตจำนงของมนุษย์ แต่มนุษย์กล่าวถ้อยคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขา

New Russian Translation

2 Peter 1

1От Симона Петра, слуги и апостола Иисуса Христа.

Тем, кто, благодаря праведности нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, получил ту же драгоценную веру, что и мы.

2Пусть через познание Бога и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам преумножатся.

Избрание и христианское призвание

3Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью. 4Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к Божественной природе и избежали растления земными страстями.

5Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель – знанием, 6знание – умением владеть собой, умение владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, 7благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. 8Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. 9У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп и забыл об очищении от своих прошлых грехов.

10Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнетесь, 11и вам будет широко открыт вход в вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

12И потому я никогда не перестану вам об этом напоминать, хотя вам это и известно, и вы утверждены в истине, которую приняли. 13Но пока я нахожусь в этой храмине[a], я считаю правильным освежать вашу память. 14Я знаю, что скоро мне предстоит оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне[b]. 15Поэтому я буду стараться, чтобы и после того, как меня среди вас уже не будет, вы бы в любое время вспоминали об этих истинах.

Великая слава Иисуса Христа

16Когда мы говорили вам о силе и пришествии[c] нашего Господа Иисуса Христа, мы следовали не искусно сочиненным сказкам. Мы сами были очевидцами Его величия[d]. 17Честь и слава были даны Ему Богом Отцом, голос Которого прозвучал для Него в великой славе: «Это Мой любимый Сын, в Нем Моя радость»[e]. 18Мы сами слышали этот голос, прозвучавший с небес, когда были вместе с Ним на святой горе[f].

19Теперь мы еще тверже уверены в пророческом слове, и вы хорошо делаете, что внимаете ему, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день[g] и Утренняя Звезда[h] не взойдет в ваших сердцах. 20И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не исходит из измышлений самого пророка[i], 21потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но движимые Святым Духом люди говорили от Бога.

Notas al pie

  1. 1:13 То есть «в этом теле».
  2. 1:14 См. Ин. 21:18-19.
  3. 1:16 Или: «о силе и пребывании среди нас».
  4. 1:16 Очевидцами Его величия – Петр говорит о преображении Иисуса Христа (см. Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36).
  5. 1:17 См. Пс. 2:7; Ис. 42:1.
  6. 1:18 Описание этого события можно найти в Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36.
  7. 1:19 День – имеется в виду духовное просвещение (см. Прит. 4:18) или, возможно, день второго пришествия Иисуса Христа (см. 2 Фес. 2:2).
  8. 1:19 Утренняя звезда – здесь говорится о Христе (см. Чис. 24:17; Отк. 22:16).
  9. 1:20 Или: «никакое пророчество в Писании не следует толковать самому». Существует несколько вариантов понимания этого места: 1) нельзя толковать без помощи Святого Духа; 2) нельзя толковать, основываясь на своих субъективных соображениях; 3) источником пророчеств были не сами пророки, но Святой Дух.