2 เปโตร 1 TNCV - 2 Пет 1 CARSA

2 เปโตร
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

2 เปโตร 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าซีโมนเปโตรผู้เป็นผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์

ถึงบรรดาผู้ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับที่เราได้รับโดยทางความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ขอพระคุณและสันติสุขมีแด่พวกท่านอย่างล้นเหลือผ่านทางการรู้จักพระเจ้าและรู้จักพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

มั่นใจในการทรงเรียกและทรงเลือก

ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางพระเจ้า ผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์เอง โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เรา เพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่ว

ด้วยเหตุนี้ท่านจงพยายามทุกวิถีทางที่จะเพิ่มความดีเข้ากับความเชื่อ เพิ่มความรู้เข้ากับความดี เพิ่มการบังคับตนเข้ากับความรู้ เพิ่มความอดทนบากบั่นเข้ากับการบังคับตน เพิ่มการดำเนินในทางพระเจ้าเข้ากับความอดทนบากบั่น เพิ่มความรักฉันพี่น้องเข้ากับการดำเนินในทางพระเจ้า และเพิ่มความรักเข้ากับความรักฉันพี่น้อง เพราะถ้าท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้มากยิ่งๆ ขึ้นก็จะทำให้ท่านมีประสิทธิภาพและเกิดผลในการรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา แต่ถ้าผู้ใดขาดคุณสมบัติเหล่านี้ก็ตาบอดตาสั้น และลืมว่าตนได้รับการทรงชำระจากบาปในอดีตแล้ว

10 เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า จงขวนขวายให้มากยิ่งขึ้นที่จะประพฤติตนในทางซึ่งแสดงว่าพระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านอย่างแน่นอน เพราะถ้าท่านทำสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่มีวันล้มลง 11 และท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่อาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

คำพยากรณ์ของพระคัมภีร์

12 ดังนั้นข้าพเจ้าจะเตือนท่านให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอแม้ว่าท่านทราบเรื่องนี้แล้วและตั้งมั่นในความจริงที่มีอยู่ก็ตาม 13 ข้าพเจ้าคิดว่าถูกต้องแล้วที่จะเตือนความจำของท่านตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในเรือนกายนี้ 14 เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่นานจะต้องจากเรือนกายนี้ไปตามที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้ทรงสำแดงไว้แก่ข้าพเจ้าอย่างชัดเจน 15 และข้าพเจ้าจะพยายามทำทุกวิถีทางให้พวกท่านสามารถระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอหลังจากข้าพเจ้าจากไปแล้ว

16 เมื่อเราบอกพวกท่านถึงฤทธิ์อำนาจและการจะเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พวกเราไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาอย่างแยบยล แต่เราเป็นพยานผู้ได้เห็นพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 17 เพราะพระเยซูทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดา เมื่อมีพระสุรเสียงจากองค์ผู้ทรงเกียรติสิริยิ่งใหญ่ตรัสกับพระองค์ว่า “คนนี้คือลูกที่รักของเรา เราพอใจเขามาก”[a] 18 พวกเราเองได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์ขณะอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์

19 ดังนั้นพวกเราจึงมั่นใจในถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะมากยิ่งขึ้น จะเป็นการดีถ้าพวกท่านเอาใจใส่ถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างส่องในที่มืดจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าและดาวแห่งรุ่งอรุณจะปรากฏขึ้นในใจท่าน 20 เหนือสิ่งอื่นใดท่านต้องเข้าใจว่าไม่มีคำพยากรณ์ใดในพระคัมภีร์ที่มาจากความเข้าใจของตัวผู้เผยพระวจนะเอง 21 เพราะคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่เคยเกิดจากเจตจำนงของมนุษย์ แต่มนุษย์กล่าวถ้อยคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขา

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Пет 1

Приветствие

1От Шимона Петира, раба и посланника Исы Масиха[a].

Тем, кто благодаря праведности Исы Масиха, нашего Бога и Спасителя, получил ту же драгоценную веру, что и мы.

Пусть через познание Аллаха и Исы, Повелителя нашего, благодать и мир вам[b] преумножатся.

Призыв к духовному возрастанию

Его Божественная сила дала нам всё необходимое для жизни и благочестия через познание Аллаха, призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к Божественной природе и избежали растления земными страстями.

Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель – знанием, знание – умением владеть собой, умение владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание нашего Повелителя Исы Масиха уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп и забыл об очищении от своих прошлых грехов.

10 Поэтому, братья, ещё более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнётесь, 11 и вам будет широко открыт вход в вечное Царство нашего Повелителя и Спасителя Исы Масиха.

12 И потому я никогда не перестану вам об этом напоминать, хотя вам это и известно, и вы утверждены в истине, которую приняли. 13 Но пока я нахожусь в этом теле, я считаю правильным освежать вашу память. 14 Я знаю, что скоро мне предстоит уйти из этой жизни, как и наш Повелитель Иса Масих открыл мне. 15 Поэтому я буду стараться, чтобы и после того, как меня среди вас уже не будет, вы бы в любое время вспоминали об этих истинах.

Очевидцы величия Исы Масиха

16 Когда мы говорили вам о силе и пребывании среди нас[c] нашего Повелителя Исы Масиха, мы следовали не искусно сочинённым сказкам. Мы сами были очевидцами Его величия. 17 Честь и слава были даны Ему Небесным Отцом, голос Которого прозвучал для Него в великой славе: «Это Мой любимый Сын (Избранный Мной Царь)[d], в Нём Моя радость»[e]. 18 Мы сами слышали этот голос, прозвучавший с небес, когда были вместе с Ним на святой горе.[f]

19 Теперь мы ещё твёрже уверены в словах пророков, и вы хорошо делаете, что внимаете им, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день[g] и Утренняя Звезда[h] не взойдёт в ваших сердцах. 20 И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не исходит из измышлений самого пророка,[i] 21 потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но движимые Святым Духом люди говорили от Аллаха.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  3. 1:16 Или: «о силе и пришествии».
  4. 1:17 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Аллаха, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близкие взаимоотношения отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 1:17 См. Заб. 2:7; Ис. 42:1.
  6. 1:16-18 Здесь говорится о преображении Исы Масиха (см. Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36).
  7. 1:19 День   – имеется в виду день второго пришествия Исы Масиха (см. 2 Фес. 2:2) или, возможно, духовное просвещение (см. Мудр. 4:18).
  8. 1:19 Утренняя Звезда   – это указание на Ису Масиха (ср. Чис. 24:17; Отк. 22:16).
  9. 1:20 Или: «никакое пророчество в Писании не следует толковать самому».