2 เธสะโลนิกา 3 TNCV - 2-е Фессалоникийцам 3 NRT

2 เธสะโลนิกา
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

2 เธสะโลนิกา 3

ขอให้อธิษฐานเผื่อ

1สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย โปรดอธิษฐานเผื่อเราเพื่อพระกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปอย่างรวดเร็ว และเป็นที่เทิดทูนเหมือนที่เป็นไปในหมู่พวกท่าน และจงอธิษฐานเพื่อเราจะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากคนชั่วและคนเลว เพราะไม่ใช่ทุกคนมีความเชื่อ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะทรงทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นและปกป้องท่านให้พ้นจากคนชั่วร้าย เรามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ท่านกำลังปฏิบัติตามที่เราบัญชาอยู่และจะทำเช่นนั้นต่อไป ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจท่านทั้งหลายเข้าในความรักของพระเจ้าและในความมานะอดทนของพระคริสต์

ตักเตือนไม่ให้เกียจคร้าน

พี่น้องทั้งหลาย เราขอสั่งท่านในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า จงหลีกห่างจากพี่น้องทุกคนที่เกียจคร้านและไม่ยอมดำเนินชีวิตตามคำสอน[a]ที่ท่านได้รับจากเรา เพราะท่านเองย่อมทราบว่าควรทำตามแบบอย่างของเรา เมื่อเราอยู่กับท่านเราไม่ได้เกียจคร้านเลย ทั้งไม่ได้รับเลี้ยงจากใครโดยไม่ตอบแทน ในทางตรงกันข้ามเราทำงานหามรุ่งหามค่ำ ลงแรงตรากตรำเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครๆ ในพวกท่าน ที่เราทำไปเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเหล่านั้น แต่เพื่อทำตนเป็นแบบอย่างให้ท่านปฏิบัติตาม 10 เพราะแม้ขณะอยู่กับท่านเราวางกฎไว้ให้ท่านว่า “ถ้าใครไม่ทำงานก็ไม่ต้องกิน”

11 เราได้ยินว่าบางคนในพวกท่านเกียจคร้าน ไม่ยอมทำงาน เอาแต่ยุ่งเรื่องของคนอื่น 12 เราขอสั่งกำชับในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้คนเช่นนี้ทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวหาเลี้ยงตนเอง 13 และสำหรับท่านพี่น้องทั้งหลาย อย่าอ่อนล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง

14 ผู้ใดไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของเราในจดหมายนี้ จงเพ่งเล็งเขา อย่าไปคบหาด้วยเพื่อเขาจะได้ละอายแก่ใจ 15 กระนั้นก็อย่าถือว่าเขาเป็นศัตรู แต่จงเตือนสติเขาฉันพี่น้อง

คำลงท้าย

16 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขเองประทานสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายทุกด้านทุกเวลา ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกท่านทั้งปวง

17 ข้าพเจ้าเปาโลลงมือเขียนคำลงท้ายนี้เอง เป็นเครื่องหมายเฉพาะในจดหมายของข้าพเจ้าทุกฉบับ นี่คือวิธีเขียนของข้าพเจ้า

18 ขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรามีแก่พวกท่านทั้งปวง

Notas al pie

  1. 3:6 หรือธรรมเนียมประเพณี

New Russian Translation

2 Thessalonians 3

Просьба о молитве

1И в заключение, братья, просим вас: молитесь о нас, чтобы слово Господа быстро распространялось и с почтением принималось повсюду, как это было и у вас. 2Молитесь о том, чтобы мы были избавлены от негодных и злых людей: ведь не у всех есть вера. 3Но Господь верен, и Он укрепит и защитит вас от злого. 4Мы же на Господа полагаемся в том, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам велим. 5Пусть Господь направит ваши сердца к любви Божьей и к стойкости Христа.

Предупреждение против тунеядства

6Мы требуем от вас, братья, во имя Господа Иисуса Христа: не общайтесь с братьями, которые живут в праздности и не следуют учению, которое вы[a] приняли от нас. 7Вы и сами знаете, как надлежит следовать нашему примеру. Мы не проводили время праздно, когда находились у вас, 8и не жили ни на чьем иждивении, наоборот, мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никого из вас не обременять. 9Мы поступали так, несмотря на то что имели полное право на помощь от вас, но мы хотели показать вам пример. 10Когда мы были у вас, то оставили вам правило: «Кто не хочет работать, тот пусть и не ест».

11Однако мы слышим, что некоторые среди вас бездельничают, не занимаются никакой работой, но вмешиваются в чужие дела[b]. 12Мы требуем, и мы увещеваем таких во имя Господа Иисуса Христа спокойно работать и зарабатывать себе на пропитание. 13А что касается вас, братья, то не уставайте делать добро.

14Если кто-то не следует указаниям, которые мы даем в этом письме, того имейте на замечании. Не общайтесь с таким человеком, чтобы ему стало стыдно за свое поведение. 15Но при этом не считайте его врагом, а вразумляйте как брата.

Благословения и приветствие

16Пусть Сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и во всем. Господь да будет со всеми вами!

17Я, Павел, дописываю это приветствие своей рукой, так я делаю во всех письмах как знак того, что это письмо от меня.

18Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа будет со всеми вами!

Notas al pie

  1. 3:6 В ряде древних рукописей: «они».
  2. 3:11 См. 1 Тим. 5:13.