2 เธสะโลนิกา 1 TNCV - 2 Tesalonicenses 1 NBD

2 เธสะโลนิกา
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

2 เธสะโลนิกา 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโล สิลาส[a]และทิโมธี

ถึงคริสตจักรของชาวเธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านทั้งหลาย

ขอบพระคุณและทูลขอ

พี่น้องทั้งหลาย เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านเสมอและเป็นการถูกต้องแล้วที่ทำเช่นนั้น เนื่องด้วยความเชื่อของท่านจำเริญยิ่งๆ ขึ้นและความรักที่ท่านทุกคนมีต่อกันก็เพิ่มพูนขึ้น ฉะนั้นในหมู่คริสตจักรต่างๆ ของพระเจ้า เราจึงอวดถึงความทรหดอดทนและความเชื่อของท่านท่ามกลางการข่มเหงและการทดลองนานัปการที่ท่านเผชิญอยู่

ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นถูกต้อง และผลก็คือท่านจะได้รับการนับว่าคู่ควรกับอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งท่านยอมทนทุกข์เพื่ออาณาจักรนั้น พระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์จะทรงเอาความลำบากคืนสนองแก่บรรดาผู้ทำให้ท่านลำบากยากเข็ญ และจะทรงบรรเทาทุกข์ให้แก่ท่านที่ได้รับความลำบากและแก่เราด้วย เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏจากสวรรค์ในเปลวไฟเจิดจ้าพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ พระองค์จะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าและไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าของเรา พวกเขาจะถูกลงโทษด้วยความพินาศนิรันดร์ จะถูกแยกจากเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า และแยกจากพระบารมีแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ 10 ในวันนั้นพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติสิริในหมู่ประชากรของพระองค์ และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจท่ามกลางผู้เชื่อทุกคนซึ่งรวมท่านทั้งหลายด้วย เพราะท่านได้เชื่อคำพยานของเราที่กล่าวแก่ท่าน

11 โดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เราจึงอธิษฐานเผื่อท่านเสมอไม่ได้ขาด ขอให้พระเจ้าของเรานับว่าท่านคู่ควรกับการทรงเรียกของพระองค์ และขอทรงให้ความมุ่งหมายอันดีทุกอย่างของท่านและการกระทำทุกอย่างที่เกิดจากความเชื่อของท่านสำเร็จลุล่วงโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ 12 เราทูลขอเช่นนี้เพื่อพระนามขององค์พระเยซูเจ้าของเราจะได้รับการเทิดพระเกียรติสิริในท่านทั้งหลาย และท่านจะได้รับศักดิ์ศรีในพระองค์ตามพระคุณของพระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

Notas al pie

  1. 1:1 หรือสิลวานัส

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

2 Thessalonians 1

1Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses: “ 2Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Acción de gracias y oración

3Dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, no solo es digno, sino también un deber que tenemos delante de él por vuestro continuo crecimiento en la fe y por vuestro amor, que rebosa y se extiende entre todos vosotros. “ 4Nos sentimos orgullosos cuando, en otras iglesias de Dios, hablamos de vuestra paciencia, y de la fe que manifestáis pese a las persecuciones y la dureza de las tribulaciones que venís soportando. 5Esto es la demostración de la recta y justa manera en que Dios actúa, de cómo a través de vuestros sufrimientos Dios os está haciendo aptos para su reino, 6al tiempo que prepara juicio y castigo para aquellos que os afligen.

7Permitid que os digamos a quienes ahora sois atribulados, que Dios nos dará reposo cuando el Señor Jesús se manifieste. Porque él vendrá del cielo con sus ángeles poderosos, 8entre llamas de fuego, y castigará a los que no quisieron conocer a Dios y se niegan a obedecer al evangelio de Jesús, nuestro Señor. 9Esos sufrirán la pena de la eterna perdición, excluidos para siempre de la presencia del Señor, condenados a no ver su gloria poderosa 10cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos, es decir, para recibir tributo de admiración de los creyentes, entre los cuales estáis vosotros que aceptasteis el mensaje de Dios que os transmitimos.

11Por eso oramos en todo tiempo por vosotros, a fin de que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y os ayude con su poder a llevar a cabo todos vuestros propósitos de hacer el bien. 12De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vuestra vida y conducta, y vosotros tendréis en él vuestra propia gloria, por la gracia de nuestro Dios y del mismo Señor Jesucristo.