2 เธสะโลนิกา 1 TNCV - 2 Tesalonicenses 1 MTDS

2 เธสะโลนิกา
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

2 เธสะโลนิกา 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโล สิลาส[a]และทิโมธี

ถึงคริสตจักรของชาวเธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านทั้งหลาย

ขอบพระคุณและทูลขอ

พี่น้องทั้งหลาย เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านเสมอและเป็นการถูกต้องแล้วที่ทำเช่นนั้น เนื่องด้วยความเชื่อของท่านจำเริญยิ่งๆ ขึ้นและความรักที่ท่านทุกคนมีต่อกันก็เพิ่มพูนขึ้น ฉะนั้นในหมู่คริสตจักรต่างๆ ของพระเจ้า เราจึงอวดถึงความทรหดอดทนและความเชื่อของท่านท่ามกลางการข่มเหงและการทดลองนานัปการที่ท่านเผชิญอยู่

ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นถูกต้อง และผลก็คือท่านจะได้รับการนับว่าคู่ควรกับอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งท่านยอมทนทุกข์เพื่ออาณาจักรนั้น พระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์จะทรงเอาความลำบากคืนสนองแก่บรรดาผู้ทำให้ท่านลำบากยากเข็ญ และจะทรงบรรเทาทุกข์ให้แก่ท่านที่ได้รับความลำบากและแก่เราด้วย เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏจากสวรรค์ในเปลวไฟเจิดจ้าพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ พระองค์จะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าและไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าของเรา พวกเขาจะถูกลงโทษด้วยความพินาศนิรันดร์ จะถูกแยกจากเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า และแยกจากพระบารมีแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ 10 ในวันนั้นพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติสิริในหมู่ประชากรของพระองค์ และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจท่ามกลางผู้เชื่อทุกคนซึ่งรวมท่านทั้งหลายด้วย เพราะท่านได้เชื่อคำพยานของเราที่กล่าวแก่ท่าน

11 โดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เราจึงอธิษฐานเผื่อท่านเสมอไม่ได้ขาด ขอให้พระเจ้าของเรานับว่าท่านคู่ควรกับการทรงเรียกของพระองค์ และขอทรงให้ความมุ่งหมายอันดีทุกอย่างของท่านและการกระทำทุกอย่างที่เกิดจากความเชื่อของท่านสำเร็จลุล่วงโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ 12 เราทูลขอเช่นนี้เพื่อพระนามขององค์พระเยซูเจ้าของเราจะได้รับการเทิดพระเกียรติสิริในท่านทั้งหลาย และท่านจะได้รับศักดิ์ศรีในพระองค์ตามพระคุณของพระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

Notas al pie

  1. 1:1 หรือสิลวานัส

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Tesalonicenses 1

1Pablohuan, Silvanohuan, Timoteohuanmi,

Tesalonicapi tandanacuj crijcunaman quillcanchij. Cancunaca, ñucanchij Yaya Diospaj, Apunchij Jesucristopajmari canguichij.

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca jatun c'uyaitapish, sumaj causaitapish cushca cachun.

Crijcunamantami Diosta mañashpa pagui nishca

Huauqui, panicuna, cancunaca ashtahuan sinchi crijcunamari tucushpa caticunguichij. Caishuj chaishujpish ashtahuanmari c'uyanacucunguichij. Chaimantami Taita Diostaca cancunamanta pagui nicunalla canchij. Cancunata p'iñajcuna macashpa llaquichijpipish, mana p'iñarishpa, Diospi shunguta churashpa chai llaquitaca apacunguichijllamari. Cancuna chashna cashcata, shujtaj crij tandanacushcacunahuan parlanacushpaca, achcatamari cancunamantaca cushicunchij. Cancuna chashna llaquicunata apashpaca, Taita Diosca cashcatataj llaquichina cashcatami ricuchinguichij. Cancunaca, Taita Dios mandacunman yaicunalla cangapajmi, chashna llaquicunataca apacunguichij.

Taita Diosca cashcata rurajmi. Chaimanta, cancunata llaquichijcunata llaquichishpaca, cashcallatatajmi ruranga. Apunchij Jesusca cancunatapish, ñucanchijtapish tucui llaquicunamanta samachingami. Jahua pachamanta, tucuita rurai tucuj paipaj angelcunandij, nina lunyacuj chaupipi shamujpimi, chashnaca ruranga. Taita Diosta mana yuyarijcunatapish, Apunchij Jesucristomanta huillashca alli huillaita mana caźujcunatapish llaquichingapajmi shamunga. Chai llaquichina cajcunaca, huiñaitami chingachishca cangacuna. Apunchij Jesucristopaj ñaupajmantapish, Pai sumaj, tucuita rurai tucujpajmantapish carumanmi shitashca cangacuna. 10 Chashna llaquichina punllapi Pai shamujpica, Paita crij tucui paipajcunami Paitaca sumajyachishpa, cushicuihuan ricungacuna. Ñucanchij huillashcata cancuna crishcamantami, chashnaca canga.

11 Cancunataca, ñucanchij Taita Dios agllashcacuna shinataj cachun nishpami, Paitaca mañaracunchijlla. Allillata rurana yuyaihuan, crishpalla cancuna ima allita rurasha nishcatapish, Tucuita Rurai Tucuj Diosllataj pajtachichun nishpami mañacunchijlla. 12 Ñucanchij Taita Diospish, Apunchij Jesucristopish jatunta c'uyaj cashcamanta, cancuna chashna allita rurashpaca, Apunchij Jesucristo sumaj cashcatami ricuchinguichij. Shinallataj Paipish cancunataca alli ningami.