2 เธสะโลนิกา 1 TNCV - 2 Фессалоникийцам 1 CARS

2 เธสะโลนิกา
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

2 เธสะโลนิกา 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโล สิลาส[a]และทิโมธี

ถึงคริสตจักรของชาวเธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านทั้งหลาย

ขอบพระคุณและทูลขอ

พี่น้องทั้งหลาย เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านเสมอและเป็นการถูกต้องแล้วที่ทำเช่นนั้น เนื่องด้วยความเชื่อของท่านจำเริญยิ่งๆ ขึ้นและความรักที่ท่านทุกคนมีต่อกันก็เพิ่มพูนขึ้น ฉะนั้นในหมู่คริสตจักรต่างๆ ของพระเจ้า เราจึงอวดถึงความทรหดอดทนและความเชื่อของท่านท่ามกลางการข่มเหงและการทดลองนานัปการที่ท่านเผชิญอยู่

ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นถูกต้อง และผลก็คือท่านจะได้รับการนับว่าคู่ควรกับอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งท่านยอมทนทุกข์เพื่ออาณาจักรนั้น พระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์จะทรงเอาความลำบากคืนสนองแก่บรรดาผู้ทำให้ท่านลำบากยากเข็ญ และจะทรงบรรเทาทุกข์ให้แก่ท่านที่ได้รับความลำบากและแก่เราด้วย เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏจากสวรรค์ในเปลวไฟเจิดจ้าพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ พระองค์จะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าและไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าของเรา พวกเขาจะถูกลงโทษด้วยความพินาศนิรันดร์ จะถูกแยกจากเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า และแยกจากพระบารมีแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ 10 ในวันนั้นพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติสิริในหมู่ประชากรของพระองค์ และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจท่ามกลางผู้เชื่อทุกคนซึ่งรวมท่านทั้งหลายด้วย เพราะท่านได้เชื่อคำพยานของเราที่กล่าวแก่ท่าน

11 โดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เราจึงอธิษฐานเผื่อท่านเสมอไม่ได้ขาด ขอให้พระเจ้าของเรานับว่าท่านคู่ควรกับการทรงเรียกของพระองค์ และขอทรงให้ความมุ่งหมายอันดีทุกอย่างของท่านและการกระทำทุกอย่างที่เกิดจากความเชื่อของท่านสำเร็จลุล่วงโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ 12 เราทูลขอเช่นนี้เพื่อพระนามขององค์พระเยซูเจ้าของเราจะได้รับการเทิดพระเกียรติสิริในท่านทั้งหลาย และท่านจะได้รับศักดิ์ศรีในพระองค์ตามพระคุณของพระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

Notas al pie

  1. 1:1 หรือสิลวานัส

Священное Писание (Восточный Перевод)

2 Фессалоникийцам 1

Приветствие

1От Паула, Силуана[a] и Тиметея – общине верующих в Фессалониках, принадлежащей Небесному Отцу нашему и Повелителю Исе Масиху[b].

Благодать и мир вам[c] от Всевышнего, Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха!

В ожидании дня возвращения Повелителя Исы Масиха

Мы всегда должны благодарить Всевышнего за вас, братья, и это правильно, потому что ваша вера растёт всё больше и больше, увеличивается и любовь каждого из вас друг ко другу. Мы с гордостью говорим в общинах верующих о вашей стойкости и о вере, которую вы проявили во всех преследованиях и несчастьях, переносимых вами.

Всевышний через эти испытания показывает Свою справедливость, и в конце концов вы будете признаны достойными Царства Всевышнего, за которое вы и страдаете. Всевышний справедлив, и Он отплатит несчастьями тем, кто причиняет несчастья вам, а нам с вами, перенёсшим такие несчастья, Он даст покой. Это произойдёт тогда, когда Повелитель Иса придёт с небес с могущественными ангелами в пламени огня, чтобы наказать всех тех, кто не познал Всевышнего[d] и остался непослушным Радостной Вести нашего Повелителя Исы Масиха. Они будут наказаны вечной гибелью: будут навсегда отделены от Вечного Повелителя и от славы Его могущества. 10 Это произойдёт в тот день, когда Он придёт, чтобы быть прославленным среди Своего святого народа и вызвать восхищение у всех верующих. И вы тоже будете среди них, потому что вы поверили нашему свидетельству.

11 Поэтому мы постоянно молимся о вас, чтобы в тот день наш Бог счёл вас достойными вашего призвания, и просим, чтобы Своей силой Он исполнил каждое ваше доброе начинание и дело веры. 12 Мы молимся о том, чтобы по благодати нашего Бога и Повелителя Исы Масиха было прославлено благодаря вам имя нашего Повелителя Исы и чтобы вы были прославлены, потому что принадлежите Ему.

Notas al pie

  1. 1:1 Силуан   – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22).
  2. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  3. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  4. 1:8 См. Заб. 78:6; Ис. 66:15; Иер. 10:25.