2 ยอห์น 1 TNCV - 2 Ин 1 CARST

2 ยอห์น
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

2 ยอห์น

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าผู้อาวุโส[a]

ถึงท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้กับบุตรทั้งหลายของท่าน ข้าพเจ้ารักพวกท่านทุกคนในความจริง และไม่ใช่เพียงข้าพเจ้าเท่านั้นแต่คนทั้งปวงที่รู้จักความจริงด้วย ข้าพเจ้ารักพวกท่านเพราะความจริงซึ่งอยู่ในเราทั้งหลายและซึ่งจะคงอยู่กับเราตลอดไป

ขอพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระบิดาดำรงอยู่กับเราทั้งหลายในความจริงและในความรัก

ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักที่เห็นว่าบุตรของท่านบางคนดำเนินในความจริงเหมือนที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเรา และบัดนี้ท่านสุภาพสตรีที่รัก ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนถึงท่านเกี่ยวกับบัญญัติใหม่ แต่เป็นบัญญัติที่เรามีมาตั้งแต่แรกคือ ข้าพเจ้าขอให้เรารักซึ่งกันและกัน และความรักคือการที่เราดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระองค์ด้วยความเชื่อฟัง ตามที่ท่านได้ยินมาแล้วตั้งแต่ต้น บัญญัติของพระองค์นั้นคือให้ท่านดำเนินชีวิตในความรัก

มีผู้ล่อลวงหลายคนเข้าไปในโลก คนเหล่านี้ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ คนเช่นนี้เป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ จงระวังไว้เถิดเพื่อท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านได้ทำไว้และเพื่อท่านจะได้รับรางวัลเต็มที่ ผู้ใดวิ่งล้ำหน้าไปและไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระคริสต์ต่อไปก็ไม่มีพระเจ้า ส่วนผู้ที่ทำตามคำสั่งสอนต่อไปก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตร 10 ถ้าผู้ใดมาหาท่านโดยไม่นำคำสั่งสอนนี้มาด้วยก็อย่ารับเขาเข้าบ้านหรือต้อนรับเขา 11 ผู้ที่ต้อนรับเขาก็ร่วมในกิจการชั่วของเขา

12 ข้าพเจ้ามีหลายเรื่องจะเขียนถึงท่านแต่ไม่อยากใช้กระดาษและหมึก ข้าพเจ้าหวังจะมาพบปะพูดคุยกับท่านเองเพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะเต็มบริบูรณ์

13 พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรน้องสาวของท่านไว้ บุตรทั้งหลายของนางฝากความคิดถึงมายังท่าน

Notas al pie

  1. 1:1 หรือผู้ปกครอง

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Ин

Приветствие

От старейшины[a] – избранной госпоже[b] и её детям, которых я люблю как пребывающих в истине, и не только я, но и все, кто знает истину; потому что истина эта живёт в нас и будет с нами всегда.

Благодать, милость и мир от Небесного Отца и от Исо Масеха[c], Его (вечного) Сына[d], да будут с нами, живущими в истине и любви.

Повеление о любви

Меня очень радует, что среди твоих детей есть ходящие в истине, как нам повелел Небесный Отец.

И сейчас, госпожа, я пишу тебе не какое-то новое повеление, но то, которое было у нас с самого начала: будем любить друг друга. И любовь эта заключается в том, чтобы мы соблюдали повеления Всевышнего. Вы с самого начала слышали Его повеление, по нему и поступайте.

Предостережение о лжеучителях

Много обманщиков вышло в мир, не признающих, что Исо Масех пришёл в человеческом теле. Все они – обманщики и враги Масеха. Смотрите, чтобы не потерять то, ради чего трудились[e], но чтобы получить полную награду. Кто не пребывает в учении Масеха, но заявляет, что владеет особым знанием, не имеет Всевышнего. Но тот, кто остаётся верным Его учению, имеет и Небесного Отца, и Сына. 10 Того, кто приходит к вам и приносит не это учение, вы не должны принимать в дом и приветствовать его. 11 Кто приветствует такого человека, тот становится соучастником в его злых делах.

Заключение

12 О многом ещё я хотел бы вам сказать, но я не хочу доверять это бумаге и чернилам. Я надеюсь скоро быть у вас и лично поговорить с вами, чтобы наша радость[f] была полной.

13 Привет тебе от детей твоей избранной сестры[g].

Notas al pie

  1. 2 Ин 1:1 Или: «От старца».
  2. 2 Ин 1:1 Под госпожой, возможно, имеется в виду не какая-то женщина, а поместная община верующих. Под детьми, в таком случае, подразумеваются её члены.
  3. 2 Ин 1:3 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и в Книге Пророков.
  4. 2 Ин 1:3 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 2 Ин 1:8 Или: «мы трудились».
  6. 2 Ин 1:12 Или: «ваша радость».
  7. 2 Ин 1:13 Под сестрой, возможно, подразумевается родственная община верующих, от членов которой Иохан передаёт привет.