2 ยอห์น 1 TNCV - 2 John 1 AMP

2 ยอห์น
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

2 ยอห์น

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าผู้อาวุโส[a]

ถึงท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้กับบุตรทั้งหลายของท่าน ข้าพเจ้ารักพวกท่านทุกคนในความจริง และไม่ใช่เพียงข้าพเจ้าเท่านั้นแต่คนทั้งปวงที่รู้จักความจริงด้วย ข้าพเจ้ารักพวกท่านเพราะความจริงซึ่งอยู่ในเราทั้งหลายและซึ่งจะคงอยู่กับเราตลอดไป

ขอพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระบิดาดำรงอยู่กับเราทั้งหลายในความจริงและในความรัก

ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักที่เห็นว่าบุตรของท่านบางคนดำเนินในความจริงเหมือนที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเรา และบัดนี้ท่านสุภาพสตรีที่รัก ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนถึงท่านเกี่ยวกับบัญญัติใหม่ แต่เป็นบัญญัติที่เรามีมาตั้งแต่แรกคือ ข้าพเจ้าขอให้เรารักซึ่งกันและกัน และความรักคือการที่เราดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระองค์ด้วยความเชื่อฟัง ตามที่ท่านได้ยินมาแล้วตั้งแต่ต้น บัญญัติของพระองค์นั้นคือให้ท่านดำเนินชีวิตในความรัก

มีผู้ล่อลวงหลายคนเข้าไปในโลก คนเหล่านี้ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ คนเช่นนี้เป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ จงระวังไว้เถิดเพื่อท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านได้ทำไว้และเพื่อท่านจะได้รับรางวัลเต็มที่ ผู้ใดวิ่งล้ำหน้าไปและไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระคริสต์ต่อไปก็ไม่มีพระเจ้า ส่วนผู้ที่ทำตามคำสั่งสอนต่อไปก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตร 10 ถ้าผู้ใดมาหาท่านโดยไม่นำคำสั่งสอนนี้มาด้วยก็อย่ารับเขาเข้าบ้านหรือต้อนรับเขา 11 ผู้ที่ต้อนรับเขาก็ร่วมในกิจการชั่วของเขา

12 ข้าพเจ้ามีหลายเรื่องจะเขียนถึงท่านแต่ไม่อยากใช้กระดาษและหมึก ข้าพเจ้าหวังจะมาพบปะพูดคุยกับท่านเองเพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะเต็มบริบูรณ์

13 พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรน้องสาวของท่านไว้ บุตรทั้งหลายของนางฝากความคิดถึงมายังท่าน

Notas al pie

  1. 1:1 หรือผู้ปกครอง

Amplified Bible

2 John

Walk According to His Commandments

The elder [of the church addresses this letter] to the elect (chosen) [a]lady and her children, whom I love in truth—and not only I, but also all who know and understand the truth— because of the truth which lives in our hearts and will be with us forever: Grace, mercy, and peace (inner calm, a sense of spiritual well-being) will be with us, from God the Father and from Jesus Christ, the Father’s Son, in truth and love.

I was greatly delighted to find some of your children walking in truth, just as we have been commanded by the Father. Now I ask you, lady, not as if I were writing to you a new commandment, but [simply reminding you of] the one which we have had from the beginning, that we [b]love and unselfishly seek the best for one another. And this is love: that we walk in accordance with His commandments and are guided continually by His precepts. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should [always] walk in love.

For many deceivers [heretics, posing as Christians] have gone out into the world, those who do not acknowledge and confess the coming of Jesus Christ in the flesh (bodily form). This [person, the kind who does this] is the deceiver and the [c]antichrist [that is, the antagonist of Christ]. Watch yourselves, so that you do not lose what we have accomplished together, but that you may receive a full and perfect reward [when He grants rewards to faithful believers]. Anyone who runs on ahead and does not remain in the doctrine of Christ [that is, one who is not content with what He taught], does not have God; but the one who continues to remain in the teaching [of Christ does have God], he has both the Father and the Son. 10 If anyone comes to you and does not bring this teaching [but diminishes or adds to the doctrine of Christ], do not receive or welcome him into your house, and do not give him a greeting or any encouragement; 11 for the one who gives him a greeting [who encourages him or wishes him success, unwittingly] participates in his evil deeds. 12 I have many things to write to you, but I prefer not to do so with paper (papyrus) and black (ink); but I hope to come to you and speak with you [d]face to face, so that [e]your joy may be complete.

13 The children of your elect (chosen) sister greet you.

Notas al pie

  1. 2 John 1:1 Many scholars believe the words “lady and her children” refer to a specific woman and her family; some others view the words “lady and her children” as the personification of a church and its members.
  2. 2 John 1:5 The key to understanding this and other statements about love is to know that this love (the Greek word agape) is not so much a matter of emotion as it is of doing things for the benefit of another person, that is, having an unselfish concern for another and a willingness to seek the best for another.
  3. 2 John 1:7 John is not referring to the Antichrist of Revelation, but is using the term generally of anyone who is opposed to the cause of Christ.
  4. 2 John 1:12 Lit mouth to mouth.
  5. 2 John 1:12 One early ms reads our.