2 พงศาวดาร 11 TNCV - 2 Chronicles 11 MSG

2 พงศาวดาร
Elegir capítulo 11

Thai New Contemporary Bible

2 พงศาวดาร 11

1เมื่อเรโหโบอัมเสด็จมาถึงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงระดมพลรบจากเผ่ายูดาห์และเผ่าเบนยามิน 180,000 คน เพื่อทำสงครามกับอิสราเอลและกอบกู้อาณาจักรคืนมาให้เรโหโบอัม

แต่พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า “จงไปบอกเรโหโบอัมโอรสกษัตริย์โซโลมอนแห่งยูดาห์ และชนอิสราเอลทั้งปวงในยูดาห์กับเบนยามินว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า อย่าไปรบกับพี่น้องของเจ้า ทุกคนจงกลับบ้านไปเพราะทั้งหมดนี้เราเป็นผู้กระทำ’ ” พวกเขาก็เชื่อฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ได้ไปรบกับเยโรโบอัม

เรโหโบอัมเสริมกำลังป้องกันยูดาห์

เรโหโบอัมประทับอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและทรงสร้างเมืองต่างๆ ในยูดาห์เพื่อป้องกันดินแดนได้แก่ เบธเลเฮม เอตาม เทโคอา เบธซูร์ โสโค อดุลลัม กัท มาเรชาห์ ศิฟ อาโดราอิม ลาคีช อาเซคาห์ 10 โศราห์ อัยยาโลน และเฮโบรน เมืองเหล่านี้คือเมืองป้อมปราการในยูดาห์และเบนยามิน 11 พระองค์ทรงเสริมปราการและเครื่องป้องกันต่างๆ และทรงตั้งผู้บัญชาการไว้ดูแล มีเสบียง น้ำมันมะกอก และเหล้าองุ่นพร้อม 12 พระองค์ทรงเก็บหอกและโล่ไว้ทุกเมือง และทรงทำให้เมืองเหล่านี้แข็งแกร่ง ดังนั้นยูดาห์และเบนยามินยังคงเป็นของพระองค์

13 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีจากเขตต่างๆ ทั่วอิสราเอลอยู่ฝ่ายเรโหโบอัม 14 คนเลวีถึงกับทิ้งทุ่งหญ้าและทรัพย์สินมายังยูดาห์และเยรูซาเล็ม เพราะถูกเยโรโบอัมกับโอรสปลดออกจากตำแหน่งปุโรหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า 15 แล้วพระองค์ทรงแต่งตั้งปุโรหิตของพระองค์เองสำหรับสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายและสำหรับเทวรูปแพะและลูกวัวซึ่งเยโรโบอัมทรงสร้างขึ้น 16 คนจากทุกเผ่าของอิสราเอลที่มีใจจดจ่อแสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ติดตามคนเลวีมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษ 17 พวกเขาทำให้อาณาจักรยูดาห์แข็งแกร่งขึ้นและสนับสนุนเรโหโบอัมโอรสของโซโลมอนตลอดช่วงสามปีที่เรโหโบอัมดำเนินตามแบบอย่างของดาวิดและโซโลมอน

ราชวงศ์ของเรโหโบอัม

18 เรโหโบอัมทรงอภิเษกกับมาหะลัทธิดาของเยรีโมทโอรสของดาวิด มารดาคืออาบีฮายิล ธิดาของเอลีอับบุตรเจสซี 19 พระนางให้กำเนิดโอรสได้แก่ เยอูช เชมาริยาห์ และศาอัม 20 ต่อมาทรงอภิเษกกับมาอาคาห์ธิดาของอับซาโลม มีโอรสคืออาบียาห์ อัททัย ศีศา และเชโลมิท 21 เรโหโบอัมทรงรักมาอาคาห์ธิดาของอับซาโลมยิ่งกว่ามเหสีหรือสนมอื่นๆ ทรงมีมเหสี 18 องค์ และสนม 60 คน มีโอรส 28 องค์ และธิดา 60 องค์

22 เรโหโบอัมทรงตั้งอาบียาห์ โอรสที่ประสูติจากพระนางมาอาคาห์ให้เป็นเอกในหมู่พี่ๆ น้องๆ เพื่อจะได้ตั้งเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป 23 พระองค์ทรงทำการอย่างชาญฉลาดในการแยกย้ายโอรสองค์อื่นๆ ไปทั่วแดนยูดาห์กับเบนยามิน และไปยังเมืองป้อมปราการทั้งปวง พระองค์ทรงจัดหาสิ่งต่างๆ ให้พวกเขาอย่างบริบูรณ์และจัดหาชายาให้อย่างมากมายด้วย

The Message

2 Chronicles 11

1When Rehoboam got back to Jerusalem he called up the men of the tribes of Judah and Benjamin, 180,000 of their best soldiers, to go to war against Israel and recover the kingdom.

2-4 At the same time the word of God came to Shemaiah, a holy man, “Tell this to Rehoboam son of Solomon, king of Judah, along with all the Israelites in Judah and Benjamin, This is God’s word: Don’t march out; don’t fight against your brothers the Israelites. Go back home, every last one of you; I’m in charge here.” And they did it; they did what God said and went home.

5-12 Rehoboam continued to live in Jerusalem but built up a defense system for Judah all around: in Bethlehem, Etam, Tekoa, Beth Zur, Soco, Adullam, Gath, Mareshah, Ziph, Adoraim, Lachish, Azekah, Zorah, Aijalon, and Hebron—a line of defense protecting Judah and Benjamin. He beefed up the fortifications, appointed commanders, and put in supplies of food, olive oil, and wine. He installed arms—large shields and spears—in all the forts, making them very strong. So Judah and Benjamin were secure for the time.

13-17 The priests and Levites from all over Israel came and made themselves available to Rehoboam. The Levites left their pastures and properties and moved to Judah and Jerusalem because Jeroboam and his sons had dismissed them from the priesthood of God and replaced them with his own priests to preside over the worship centers at which he had installed goat and calf demon-idols. Everyone from all the tribes of Israel who determined to seek the God of Israel migrated with the priests and Levites to Jerusalem to worship there, sacrificing to the God of their ancestors. That gave a tremendous boost to the kingdom of Judah. They stuck with Rehoboam son of Solomon for three years, loyal to the ways of David and Solomon for this period.

18-21 Rehoboam married Mahalath daughter of Jerimoth, David’s son, and Abihail daughter of Eliab, Jesse’s son. Mahalath bore him Jeush, Shemariah, and Zaham. Then he married Maacah, Absalom’s daughter, and she bore him Abijah, Attai, Ziza, and Shelomith. Maacah was Rehoboam’s favorite wife; he loved her more than all his other wives and concubines put together (and he had a lot—eighteen wives and sixty concubines who produced twenty-eight sons and sixty daughters!).

22-23 Rehoboam designated Abijah son of Maacah as the “first son” and leader of the brothers—he intended to make him the next king. He was shrewd in deploying his sons in all the fortress cities that made up his defense system in Judah and Benjamin; he kept them happy with much food and many wives.