2 ทิโมธี 1 TNCV - 2 Timothy 1 AMP

2 ทิโมธี
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

2 ทิโมธี 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์โดยพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาแห่งชีวิตซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์

ถึงทิโมธีลูกที่รักของข้าพเจ้า

ขอพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีแก่ท่าน

ให้กำลังใจให้สัตย์ซื่อ

เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืน ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้ารับใช้อยู่ด้วยจิตสำนึกอันใสสะอาดเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของข้าพเจ้า เมื่อหวนนึกถึงน้ำตาของท่าน ข้าพเจ้าก็อยากจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ข้าพเจ้าคิดถึงความเชื่ออันจริงใจของท่าน ซึ่งตั้งแต่แรกนั้นก็มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนีสมารดาของท่าน และข้าพเจ้าเชื่อว่าบัดนี้มีอยู่ในท่านเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนท่านว่าจงทำให้ของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในตัวท่านผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นรุ่งเรือง[a]ขึ้น เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงให้เรามีใจขลาดอาย แต่ประทานใจอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ ความรัก และการรู้จักบังคับตนเองแก่เรา

ดังนั้นอย่าละอายที่จะเป็นพยานเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือละอายในตัวของข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพื่อพระองค์ แต่จงร่วมทนทุกข์กับข้าพเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเรามาสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพราะการกระทำใดๆ ของเราแต่เพราะพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เอง พระคุณนี้ได้ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มต้นของเวลา 10 แต่บัดนี้ทรงให้ประจักษ์แจ้งโดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ได้ทรงทำลายความตายและทรงนำชีวิตกับความเป็นอมตะมาสู่ความสว่างโดยทางข่าวประเสริฐ 11 และทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้ป่าวประกาศ เป็นอัครทูต และเป็นผู้สอนข่าวประเสริฐนี้ 12 นั่นเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทนทุกข์อย่างที่เป็นอยู่ กระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อ และมั่นใจว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ามอบไว้กับพระองค์จนถึงวันนั้นได้

13 จงยึดถือแบบอย่างของคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักในพระเยซูคริสต์ 14 สำหรับความจริงแห่งข่าวประเสริฐที่ท่านได้รับมอบหมายไว้นั้น จงพิทักษ์รักษาไว้โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเราทั้งหลาย

15 ท่านก็ทราบว่าทุกคนในแคว้นเอเชียทิ้งข้าพเจ้าไปหมด รวมทั้งฟีเจลัสกับเฮอร์โมเกเนส

16 ขอพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอเนสิโฟรัสเพราะเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยครั้งและไม่ละอายเลยที่ข้าพเจ้าถูกจองจำอยู่ 17 ตรงกันข้ามเมื่อเขาอยู่ในกรุงโรม เขาพยายามเที่ยวสืบหาข้าพเจ้าจนพบ 18 ขอพระเจ้าทรงให้เขาได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นด้วยเถิด! ท่านก็ทราบดีว่าเมื่ออยู่ที่เมืองเอเฟซัสเขาได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าในหลายๆ ด้าน

Notas al pie

  1. 1:6 หรือพัดให้ติดไฟ

Amplified Bible

2 Timothy 1

Timothy Charged to Guard His Trust

1Paul, an apostle (special messenger, personally chosen representative) of Christ Jesus (the Messiah, the Anointed) by the will of God, according to the promise of life that is in Christ Jesus,

to Timothy, my beloved son: Grace, mercy, and peace [inner calm and spiritual well-being] from God the Father and Christ Jesus our Lord.

I thank God, whom I worship and serve with a clear conscience the way my forefathers did, as I constantly remember you in my prayers night and day, and as I recall your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. I remember your sincere and unqualified faith [the surrendering of your entire self to God in Christ with confident trust in His power, wisdom and goodness, a faith] which first lived in [the heart of] your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am confident that it is in you as well. That is why I remind you to [a]fan into flame the gracious gift of God, [that inner fire—the special endowment] which is in you through the laying on of my hands [with those of the elders at your ordination]. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but [He has given us a spirit] of power and of love and of sound judgment and personal discipline [abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control].

So do not be ashamed to testify about our Lord or about me His prisoner, but with me take your share of suffering for the gospel [continue to preach regardless of the circumstances], in accordance with the power of God [for His power is invincible], for He delivered us and saved us and called us with a holy calling [a calling that leads to a consecrated life—a life set apart—a life of purpose], not because of our works [or because of any personal merit—we could do nothing to earn this], but because of His own purpose and grace [His amazing, undeserved favor] which was granted to us in Christ Jesus before the world began [eternal ages ago], 10 but now [that extraordinary purpose and grace] has been fully disclosed and realized by us through the appearing of our Savior Christ Jesus who [through His incarnation and earthly ministry] abolished death [making it null and void] and brought life and immortality to light through the gospel, 11 for which I was appointed a preacher and an apostle and a teacher [of this good news regarding salvation]. 12 This is why I suffer as I do. Still, I am not ashamed; for I know Him [and I am personally acquainted with Him] whom I have believed [with absolute trust and confidence in Him and in the truth of His deity], and I am persuaded [beyond any doubt] that He is able to guard that which I have entrusted to Him until [b]that day [when I stand before Him]. 13 Keep and follow the pattern of sound teaching (doctrine) which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus. 14 Guard [with greatest care] and keep unchanged, the treasure [that precious truth] which has been entrusted to you [that is, the good news about salvation through personal faith in Christ Jesus], through [the help of] the Holy Spirit who dwells in us.

15 You are aware of the fact that all who are in [the province of] Asia turned away and deserted me, Phygelus and Hermogenes among them. 16 The Lord grant mercy to the family of Onesiphorus, because he often refreshed me and showed me kindness [comforting and reviving me like fresh air] and he was not ashamed of my chains [for Christ’s sake]; 17 but [instead] when he reached Rome, he eagerly searched for me and found me— 18 the Lord grant to him that he may find mercy from the Lord on [c]that [great] day. You know very well how many things he did for me and what a help he was at Ephesus [you know better than I can tell you].

Notas al pie

  1. 2 Timothy 1:6 In ancient times embers were kept slowly burning so that they could be fanned into flames when a fire was needed.
  2. 2 Timothy 1:12 Also called the Day of Christ when Christians will be called to account for their actions (2 Cor 5:10).
  3. 2 Timothy 1:18 See note v 12.