2เธสะโลนิกา 2 TNCV - אגרת פולוס השנייה אל-התסלוניקים 2 HHH

2เธสะโลนิกา
Elegir capítulo 2

Thai New Contemporary Bible

2เธสะโลนิกา 2:1-17

คนนอกกฎหมาย

1เกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและการที่จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์นั้น พี่น้องทั้งหลาย เราขอให้ท่าน 2อย่าหวั่นไหวง่ายๆ หรือตื่นตระหนกไปกับคำพยากรณ์ รายงาน หรือจดหมายที่อ้างว่ามาจากเรา ระบุว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว 3อย่าให้ใครมาล่อลวงท่านไม่ว่าในทางใดๆ เพราะยังจะไม่ถึงวันนั้นจนกว่าจะเกิดการกบฏและคนนอกกฎหมาย2:3 หรือคนบาปซึ่งถูกกำหนดให้พินาศนั้นปรากฏตัว 4มันจะต่อต้านและยกตนขึ้นข่มทุกสิ่งที่ได้ชื่อว่าพระเจ้าหรือเป็นที่เคารพบูชา เพื่อว่ามันจะตั้งตนขึ้นครองพระวิหารของพระเจ้าและประกาศตัวเป็นพระเจ้า

5ท่านจำไม่ได้หรือ? ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านข้าพเจ้าเคยบอกเรื่องนี้แก่ท่านแล้ว? 6และบัดนี้ท่านรู้ว่าอะไรเหนี่ยวรั้งมันไว้เพื่อให้มันปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสม 7เพราะอำนาจลับๆ ของคนนอกกฎหมายนี้กำลังทำงานอยู่แล้ว แต่ผู้ที่เหนี่ยวรั้งมันไว้ในขณะนี้จะเหนี่ยวรั้งมันไว้ต่อไปจนกว่าเขาจะถูกรับไปพ้นทาง 8เมื่อนั้นคนนอกกฎหมายนี้จะปรากฏตัว องค์พระเยซูเจ้าจะทรงโค่นล้มมันด้วยลมจากพระโอษฐ์ และทำลายล้างมันด้วยความรุ่งโรจน์ของการเสด็จมาของพระองค์ 9คนนอกกฎหมายนี้จะมาโดยฤทธิ์อำนาจ2:9 หรือกิจการของซาตานซึ่งแสดงออกในการอัศจรรย์ หมายสำคัญ และปาฏิหาริย์สารพัดชนิดซึ่งล้วนแต่จอมปลอม 10และในความชั่วร้ายทุกชนิดอันล่อลวงบรรดาผู้กำลังจะพินาศ พวกเขาพินาศเพราะปฏิเสธที่จะรักความจริงซึ่งนำไปสู่ความรอด 11ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงส่งความลุ่มหลงมาครอบงำเขาทั้งหลายเพื่อเขาจะเชื่อคำโกหก 12และเพื่อคนทั้งปวงที่ไม่ยอมเชื่อความจริงแต่กลับชื่นชมความชั่วร้ายจะถูกตัดสินลงโทษ

ยืนหยัดมั่นคง

13แต่เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านเสมอพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเลือกท่าน2:13 หรือเพราะพระเจ้าทรงเลือกท่านในฐานะผลแรกของพระองค์มาตั้งแต่ต้นให้ได้รับความรอดโดยการทรงชำระให้บริสุทธิ์จากพระวิญญาณและโดยการเชื่อความจริง 14พระองค์ได้ทรงเรียกท่านมาสู่สิ่งนี้ผ่านทางข่าวประเสริฐที่เราประกาศ เพื่อท่านจะร่วมในพระเกียรติสิริของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา 15ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงยืนหยัดและยึดมั่นในคำสั่งสอน2:15 หรือธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่เราถ่ายทอดให้ท่าน ไม่ว่าโดยทางวาจาจากปากของเราหรือทางจดหมาย

16ขอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองและพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเราและได้ประทานกำลังใจนิรันดร์และความหวังใจอันดีแก่เราโดยพระคุณนั้น 17ทรงให้กำลังใจและทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นเพื่อทำและพูดในสิ่งที่ดีทุกอย่าง

Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-התסלוניקים 2:1-17

1בנוגע לבואו של ישוע המשיח אדוננו ופגישתנו איתו, אני מבקש מכם, אחים יקרים, אנא, 2אל תאבדו את עשתונותיכם ואל תפחדו משמועות כזב, חזיונות שווא, נבואות שקר ומסמכים מזויפים, שנכתבו כביכול על־ידי, שמספרים כי הגיע יום ה׳. 3אל תניחו לאף אחד לרמות ולבלבל אתכם, כי לפניכן יפרוץ המרד ואיש הרשע יתגלה, זה שנידון לאבדון. 4הוא ירומם את עצמו מעל כל מה שמאלוהים וכל מה שקדוש, עד שיעז אפילו לשבת בהיכל אלוהים ויכריז שהוא עצמו אלוהים! 5האם אינכם זוכרים שסיפרתי לכם כל זאת כשהייתי אצלכם? 6עכשיו אתם יודעים מה מונע בעדו מלהופיע לפני הזמן המתאים.

7מעלליו הרעים כבר משתוללים בעולם, אך הוא עצמו יוכל להופיע רק כשיוסר המעצור מדרכו. 8ואז יתגלה בן־האבדון הרשע, אשר האדון ישוע ישתק בהבל־פיו וישמיד אותו כליל בזוהר כבודו. 9הרשע הזה יבוא בשליחות השטן ובכוחו, וידהים את כולם באותות־שקר ואחיזת־עיניים. 10הוא יצליח להטעות את האנשים שנועדו לגיהינום, בגלל סירובם לאהוב את האמת שבכוחה להושיעם. 11על כן יניח להם אלוהים להאמין בכל השקרים האלה, 12כדי שיוכל לשפטם על אשר האמינו בשקרים, עשו בכוונה את הרע וסרבו להאמין באמת.

13אך אנו חייבים להודות תמיד לאלוהים בעדכם, אחי יקירי האדון, כי עוד מבראשית הוא בחר להושיע ולטהר אתכם באמצעות רוח הקודש ואמונתכם באמת. 14הוא אף הזמינכם לקחת חלק בכבודו של אדוננו ישוע המשיח, באמצעות הבשורה שבישרנו לכם.

15על כן, אחים יקרים, התמידו באמונתכם, ואל תרפו מכל מה שלימדנו אתכם בכתב ובעל־פה.

16מי ייתן שאדוננו ישוע המשיח ואלוהים אבינו, אשר אהב אותנו והעניק לנו נחמת־עולם ותקווה שאיננו ראויים לה, 17ינחם את לבכם ויעזור לכם בכל דבר טוב שתאמרו או תעשו.