1 โครินธ์ 1 TNCV - 1 Коринфянам 1 CARS

1 โครินธ์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1 โครินธ์ 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า กับโสสเธเนสพี่น้องของเรา

ถึงคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ และได้รับการทรงเรียกให้เป็นประชากรของพระเจ้าด้วยกันกับคนทั้งปวงทุกหนทุกแห่งที่ร้องออกพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและของพวกเรา

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิด

ขอบพระคุณพระเจ้า

ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพวกท่านเสมอ เนื่องด้วยพระคุณของพระองค์ซึ่งประทานแก่ท่านในพระเยซูคริสต์ เพราะในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายได้รับความจำเริญขึ้นในทุกด้าน คือในวาจาทั้งสิ้นและในความรู้ทุกอย่างของท่าน เพราะว่าคำพยานของพวกเราเกี่ยวกับพระคริสต์ได้รับการยืนยันในพวกท่าน ฉะนั้นท่านจึงไม่ขาดของประทานใดๆ ในด้านจิตวิญญาณเลยขณะที่ท่านจดจ่อรอคอยการปรากฏขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พระองค์จะทรงให้ท่านหนักแน่นมั่นคงจนถึงวันสุดท้าย เพื่อท่านจะปราศจากที่ติในวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้าร่วมในสามัคคีธรรมกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นทรงสัตย์ซื่อ

ความแตกแยกในคริสตจักร

10 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องท่านในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเราว่า ให้ท่านทุกคนปรองดองกันเพื่อจะไม่มีความแตกแยกใดๆ ในหมู่พวกท่าน และเพื่อท่านจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ทั้งในความคิดและจิตใจ 11 พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า มีบางคนในครัวเรือนของนางคะโลเอบอกข้าพเจ้าว่ามีการโต้เถียงกันหลายครั้งในหมู่พวกท่าน 12 ข้าพเจ้าหมายความว่าคนหนึ่งในพวกท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าติดตามเปาโล” อีกคนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าติดตามอปอลโล” อีกคนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าติดตามเคฟาส[a]” และอีกคนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าติดตามพระคริสต์”

13 พระคริสต์ถูกแบ่งแยกแล้วหรือ? เปาโลถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อพวกท่านหรือ? ท่านได้รับบัพติศมาเข้าใน[b]นามเปาโลหรือ? 14 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้บัพติศมาแก่ใครในพวกท่าน ยกเว้นคริสปัสกับกายอัส 15 จึงไม่มีใครพูดได้ว่าเขาได้รับบัพติศมาเข้าในนามของข้าพเจ้า 16 (ใช่ ข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่คนในครอบครัวของสเทฟานัสด้วย นอกเหนือจากนั้นข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าได้ให้บัพติศมาแก่ใครอีก) 17 เพราะพระคริสต์ไม่ได้ส่งข้าพเจ้ามาเพื่อให้บัพติศมา แต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ใช่ด้วยวาทะคมคายตามสติปัญญาของมนุษย์เพราะเกรงว่าไม้กางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์อำนาจ

พระคริสต์คือพระปัญญาและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

18 คนที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องราวของไม้กางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า 19 เพราะมีคำเขียนไว้ว่า

“เราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญา
เราจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดไร้ผล”[c]

20 ไหนล่ะปราชญ์? ไหนล่ะผู้รู้? นักปรัชญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนกัน? พระเจ้าได้ทรงกระทำให้สติปัญญาของโลกโง่เขลาไปไม่ใช่หรือ? 21 โดยพระปัญญาของพระเจ้า โลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าด้วยสติปัญญาของตน ดังนั้นพระเจ้าจึงพอพระทัยที่จะช่วยบรรดาผู้เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาเรื่องโง่ๆ 22 พวกยิวเรียกร้องหมายสำคัญ และพวกกรีกมองหาสติปัญญา 23 แต่เราเทศนาเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงตายบนไม้กางเขน ซึ่งเป็นหินสะดุดสำหรับพวกยิวและเป็นเรื่องโง่ๆ สำหรับพวกต่างชาติ 24 แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกทั้งพวกยิวและพวกกรีก พระคริสต์คือฤทธิ์อำนาจและพระปัญญาของพระเจ้า 25 เพราะความเขลาของพระเจ้าก็ยังฉลาดกว่าสติปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งกว่ากำลังของมนุษย์

26 พี่น้องทั้งหลาย จงคิดดูว่าท่านเคยเป็นเช่นไรเมื่อทรงเรียกท่าน ในพวกท่านมีไม่กี่คนที่ฉลาดตามมาตรฐานของมนุษย์ มีไม่กี่คนที่มีอิทธิพล มีไม่กี่คนที่มีชาติกำเนิดสูงส่ง 27 แต่พระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่โลกเห็นว่าโง่เขลาเพื่อให้คนฉลาดอับอาย ทรงเลือกสิ่งที่โลกเห็นว่าอ่อนแอเพื่อให้คนแข็งแรงอับอาย 28 ทรงเลือกสิ่งที่ต่ำต้อยของโลก สิ่งที่เขาดูหมิ่นและสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อล้มล้างสิ่งที่ถือว่าสำคัญ 29 เพื่อว่าจะไม่มีใครโอ้อวดได้ต่อหน้าพระองค์ 30 เพราะพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเรา นั่นคือทรงเป็นความชอบธรรม ความบริสุทธิ์และการไถ่ของเรา 31 ฉะนั้นจึงเป็นไปตามที่มีเขียนไว้ว่า “ผู้ที่อวด จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า”[d]

Notas al pie

 1. 1:12 คือเปโตร
 2. 1:13 หรือบัพติศมาในเช่นเดียวกับข้อ 15
 3. 1:19 อสย.29:14
 4. 1:31 ยรม.9:24

Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Коринфянам 1

Приветствия

1От Паула, призванного быть посланником Исы Масиха[a] по воле Всевышнего, и от брата Сосфена[b].

Коринфской общине верующих, принадлежащей Всевышнему, – освящённым в единении с Исой Масихом, призванным быть Его святым народом, а также всем, кто в самых различных местах призывает имя нашего Повелителя Исы Масиха – Повелителя их и нашего.

Благодать и мир вам[c] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Благодарность

Я всегда благодарю моего Бога за вас, за те дары благодати, которые вы получили от Него через Ису Масиха, потому что благодаря Ему вы были обогащены во всём: и во всяком слове, и во всяком познании,[d] так как наше свидетельство о Масихе прочно утвердилось в вас. Поэтому у вас нет недостатка ни в каком духовном даре, пока вы ждёте явления нашего Повелителя Исы Масиха. Он утвердит вас в истине до конца, чтобы в день возвращения нашего Вечного Повелителя Исы Масиха вам оказаться непорочными. Верен Всевышний, призвавший вас быть в общении с Его (вечным) Сыном[e] Исой Масихом, нашим Повелителем!

Разделения в общине верующих

10 Я умоляю вас, братья, во имя нашего Повелителя Исы Масиха, быть в согласии друг с другом! Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях. 11 Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах. 12 Я имею в виду, что одни из вас говорят: «Я – сторонник Паула», другие: «Я – Аполлоса[f]», третьи: «Я – Кифы[g]», четвёртые: «А я – сторонник Масиха». 13 Неужели Масих разделился? Или, может, это Паул был распят за вас? Или вы прошли обряд погружения в воду[h] в знак единения с Паулом[i]? Нет! 14 Хвала Всевышнему, я ни над кем из вас не совершил этот обряд, кроме Криспа[j] и Гая[k], 15 так что никто из вас не может сказать, что он прошёл этот обряд в знак единения со мной[l]. 16 Да, ещё я совершил обряд погружения в воду и над Стефаном[m] и домашними его, а больше не помню, чтобы я ещё над кем-либо совершил этот обряд. 17 Ведь Масих послал меня не проводить обряд погружения в воду, а возвещать Радостную Весть, и возвещать не по человеческой мудрости, иначе искупительная смерть Масиха на кресте потеряла бы своё значение.

Мудрость мира – безумие пред Всевышним

18 Те, кто идёт к погибели, считают, что весть об искупительной смерти Масиха на кресте – это безумие, но для нас, спасаемых, – это сила Всевышнего. 19 Ведь написано:

«Я погублю мудрость мудрецов,
    и разум разумных Я отвергну»[n].

20 Где мудрец? Где учитель Таурата? Где искусный спорщик этого века? Разве Всевышний не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? 21 И так как по великой мудрости Всевышнего этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать Его, то Всевышнему было угодно спасти[o] тех, кто поверит через «безумие» возвещаемой Вести. 22 Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости, 23 а мы возвещаем распятого Масиха – для иудеев это камень преткновения, а для других народов – безумие. 24 Для тех же, кого Всевышний призвал, будь то иудей или грек, Масих – это сила и мудрость Всевышнего! 25 Ведь то, что кажется глупостью Всевышнего, – куда мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Всевышнего – куда сильнее человеческой силы.

26 Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Всевышний. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески, много ли среди вас было могущественных, много ли знатных? 27 Но Всевышний избрал то, что в мире считается глупым, чтобы постыдить мудрых, и то, что в мире считается слабым, чтобы постыдить сильное. 28 Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным, 29 так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. 30 Благодаря Ему вы находитесь в единении с Исой Масихом, Который стал для нас мудростью Всевышнего, нашей праведностью, святостью и искуплением. 31 Поэтому, как написано: «Тот, кто хвалится, пусть хвалится Вечным Повелителем»[p].

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:1 Сосфен   – см. Деян. 18:17.
 3. 1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 4. 1:5 См. 12:8; 2 Кор. 8:7.
 5. 1:9 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 6. 1:12 Аполлос   – см. Деян. 18:24-28; Тит 3:13.
 7. 1:12 Кифа   – т. е. Петир, посланник Масиха (см. Ин. 1:42). Оба имени, Кифа (арам.) и Петир (греч.), переводятся как «камень», «скала».
 8. 1:13 Или: «обряд омовения»; также в ст. 16 и 17. Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исы Масиха.
 9. 1:13 Букв.: «во имя Паула».
 10. 1:14 Крисп   – см. Деян. 18:8.
 11. 1:14 Гай   – см. Рим. 16:23.
 12. 1:15 Букв.: «во имя моё».
 13. 1:16 Стефан   – см. 16:15, 17.
 14. 1:19 Ис. 29:14.
 15. 1:21 Спасти   – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).
 16. 1:31 Иер. 9:24.