1 เปโตร 5 TNCV - 1 Пет 5 CARSA

1 เปโตร
Elegir capítulo 5

Thai New Contemporary Bible

1 เปโตร 5

ผู้อาวุโสและผู้อ่อนอาวุโส

1ถึงผู้อาวุโส[a]ทั้งหลายในหมู่พวกท่าน ข้าพเจ้าขอร้องท่านในฐานะที่เป็นเพื่อนผู้อาวุโส เป็นพยานคนหนึ่งในเรื่องการทนทุกข์ของพระคริสต์ และเป็นผู้หนึ่งที่จะร่วมในพระเกียรติสิริซึ่งจะทรงสำแดงนั้นว่า จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่าน พวกท่านรับใช้ในฐานะผู้ปกครองดูแล ไม่ใช่เพราะท่านต้องทำแต่เพราะท่านเต็มใจทำตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านเป็น ไม่ใช่โลภเงินทองแต่กระตือรือร้นที่จะรับใช้ ไม่ใช่วางอำนาจเหนือบรรดาผู้ที่ทรงมอบหมายแก่ท่าน แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น และเมื่อหัวหน้าของผู้เลี้ยงทั้งปวงทรงปรากฏท่านทั้งหลายจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีซึ่งไม่มีวันเสื่อมสลาย

ในทำนองเดียวกันท่านผู้อ่อนอาวุโส จงยอมเชื่อฟังบรรดาผู้ที่อาวุโสกว่า อันที่จริงให้ท่านทุกคนถ่อมใจต่อกันและกัน เพราะว่า

“พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง
แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ”[b]

เพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร จงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน

จงรู้จักบังคับตนเองและตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะมารผู้เป็นศัตรูของท่านวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำราม เที่ยวหาเหยื่อเพื่อขย้ำกิน จงต่อต้านมาร ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ ด้วยรู้ว่าพี่น้องทั่วโลกกำลังเผชิญความทุกข์ยากแบบเดียวกัน

10 และหลังจากพวกท่านทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่ง พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งปวงผู้ทรงเรียกท่านมาสู่พระเกียรติสิรินิรันดร์ของพระองค์ในพระคริสต์ พระองค์เองจะทรงให้พวกท่านกลับคืนสู่สภาพดีและให้ท่านเข้มแข็ง มั่นคง และแน่วแน่ 11 ขอเดชานุภาพมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

คำลงท้าย

12 ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านสั้นๆ ด้วยความช่วยเหลือของสิลาส[c] ผู้ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่สัตย์ซื่อ ข้าพเจ้าเขียนมาให้กำลังใจท่านและเป็นพยานว่าทั้งหมดนี้คือพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้า จงยืนหยัดมั่นคงในพระคุณนี้

13 คริสตจักรที่เมืองบาบิโลนผู้ได้รับการเลือกสรรด้วยกันกับท่านฝากความคิดถึงมายังท่าน และมาระโกบุตรของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย 14 จงทักทายกันด้วยจุมพิตแห่งความรัก

ขอสันติสุขมีแด่พวกท่านทุกคนผู้อยู่ในพระคริสต์

Notas al pie

  1. 5:1 หรือผู้ปกครอง
  2. 5:5 สภษ. 3:34
  3. 5:12 หรือสิลวานัส

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Пет 5

Наставления старейшинам

1Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Масиха, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин: пасите стадо Аллаха, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Аллаху, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над вверенными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример. И когда придёт Тот, Кто является Пастухом над вами, тогда вы получите неувядающий венец славы.

Наставления верующим

Вы же, молодые, подчиняйтесь старейшинам. И все будьте смиренны по отношению друг ко другу, потому что

«Аллах – противник гордых,
    но смиренным Он даёт благодать»[a].

Поэтому смиритесь под могучей рукой Аллаха, и Он возвысит вас в своё время. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печётся о вас.[b]

Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, Иблис, бродит вокруг, как рычащий лев, в поисках жертвы. Будьте тверды в вере и противостаньте Иблису, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания.

10 После вашего кратковременного страдания Аллах, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Ису Масиха, восстановит вас, даст твёрдость, силу и стойкость. 11 Ему принадлежит вся власть вовеки, аминь!

Заключительные приветствия

12 С помощью Силуана[c], которого считаю верным братом, я написал вам это короткое письмо, ободряя и свидетельствуя о том, что написанное мной есть истинная благодать Аллаха. Стойте в ней твёрдо.

13 Община верующих в Вавилоне[d], избранная, как и вы, а также Марк, который мне как сын, передают вам привет. 14 Приветствуйте друг друга поцелуем любви[e].

Мир всем вам, живущим в единении с Исой Масихом.

Notas al pie

  1. 5:5 Мудр. 3:34.
  2. 5:7 См. Заб. 54:23.
  3. 5:12 Силуан   – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22).
  4. 5:13 По всей вероятности, Вавилоном здесь назван Рим.
  5. 5:14 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.