1 เธสะโลนิกา 1 TNCV - 1 Thessaloniciens 1 BDS

1 เธสะโลนิกา
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1 เธสะโลนิกา 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโล สิลาส[a] และทิโมธี

ถึงคริสตจักรของชาวเธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

ขอพระคุณและสันติสุขมีแก่ท่านทั้งหลาย[b]

ขอบพระคุณและทูลขอ

เราขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยพวกท่านทั้งปวงและอธิษฐานเผื่อท่านเสมอ ต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาของเรา เราระลึกอยู่เสมอไม่ได้ขาดถึงการงานของท่านที่เกิดจากความเชื่อ ถึงการลงแรงทำงานหนักของท่านที่เป็นผลจากความรัก และถึงการสู้ทนของท่านที่รับแรงบันดาลใจจากความหวังในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

พี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้า เรารู้ว่าพระองค์ทรงเลือกสรรท่าน เพราะข่าวประเสริฐของเรามาถึงท่านไม่ใช่เพียงด้วยถ้อยคำเท่านั้น แต่ด้วยฤทธิ์อำนาจ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความเชื่อมั่นอันลึกซึ้ง ท่านทราบว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรในหมู่พวกท่านเพื่อเห็นแก่ท่าน ท่านได้ทำตามอย่างเราและองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งๆ ที่ต้องทนทุกข์อย่างหนักท่านก็รับข่าวประเสริฐด้วยความชื่นชมยินดีซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน ดังนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่ผู้เชื่อทั้งปวงในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา ข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลื่องลือจากพวกท่านออกไป ไม่เฉพาะในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา ความเชื่อในพระเจ้าของท่านยังโด่งดังไปทั่วทุกหนแห่ง ฉะนั้นเราจึงไม่ต้องพูดถึงอีก เพราะเขาเหล่านั้นเองเล่าขานว่าพวกท่านต้อนรับเราอย่างไร และยังบอกว่าท่านได้หันจากรูปเคารพมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์อยู่ 10 และรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตาย คือพระเยซูผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายจากพระพิโรธที่จะมาถึง

Notas al pie

  1. 1:1 ภาษากรีกว่าสิลวานัส
  2. 1:1 สำเนาต้นฉบับเก่าแก่บางสำเนาว่าแก่ท่านทั้งหลายจากพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

La Bible du Semeur

1 Thessaloniciens 1

Salutation

1Paul, Silvain et Timothée saluent l’Eglise des Thessaloniciens[a] dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ.

Que la grâce et la paix vous soient accordées.

Paul et les chrétiens de Thessalonique

La foi et l’exemple des Thessaloniciens

Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque, dans nos prières, nous faisons mention de vous : nous nous rappelons sans cesse, devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif, et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ[b]. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis, vous qu’il aime. En effet, l’Evangile que nous annonçons, nous ne vous l’avons pas apporté en paroles seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction.

Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la Parole au milieu d’épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi vous êtes devenus, à votre tour, des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l’Achaïe[c].

Non seulement l’œuvre accomplie chez vous par la Parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu’en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu[d], et nous n’avons même pas besoin d’en parler. On raconte, en effet, à notre sujet, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles[e] pour servir le Dieu vivant et vrai 10 et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu’il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir[f].

Notas al pie

  1. 1.1 Silvain : ou Silas. Voir Ac 15.22. Timothée : voir Ac 16.1. Silvain et Timothée ont collaboré à la fondation de l’Eglise à Thessalonique. Thessalonique : port du nord de la Grèce. Voir Ac 17.1-9.
  2. 1.3 Autre traduction : nous nous rappelons sans cesse votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance, qui sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ et que vous vivez devant Dieu.
  3. 1.7 Macédoine : voir note 2 Co 1.16. Achaïe : voir note 2 Co 1.1.
  4. 1.8 S’explique par la situation portuaire de Thessalonique : des gens de partout y faisaient escale et les chrétiens pouvaient leur annoncer l’Evangile. De plus, Thessalonique se trouvait sur la voie Egnatienne, l’une des grandes routes de l’Empire romain.
  5. 1.9 La plupart des membres de l’Eglise étaient des non-Juifs.
  6. 1.10 Au jugement dernier (voir 5.9 ; Jn 5.24 ; Rm 1.18).