1 พงศ์กษัตริย์ 13 TNCV - 3 Царств 13 CARS

1 พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 13

Thai New Contemporary Bible

1 พงศ์กษัตริย์ 13

คนของพระเจ้าจากยูดาห์

1โดยพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า คนของพระเจ้าคนหนึ่งจากยูดาห์มายังเบธเอล ขณะที่เยโรโบอัมทรงยืนอยู่ข้างแท่นบูชาเพื่อถวายเครื่องบูชา คนของพระเจ้านั้นร้องออกมาโดยพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับแท่นบูชาว่า “แท่นบูชา แท่นบูชาเอ๋ย! องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘บุตรคนหนึ่งนามโยสิยาห์จะถือกำเนิดในวงศ์วานของดาวิด เขาผู้นั้นจะเผาบรรดาปุโรหิตของสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายผู้ซึ่งบัดนี้ถวายเครื่องบูชาที่นี่ และกระดูกมนุษย์จะถูกนำมาเผาบนเจ้า’ ” ในวันเดียวกันนั้นคนของพระเจ้าก็ให้หมายสำคัญว่า “นี่คือหมายสำคัญที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศไว้ แท่นนี้จะแยกออก และเถ้าถ่านบนแท่นนี้จะถูกเทออก”

เมื่อกษัตริย์เยโรโบอัมทรงได้ยินถ้อยคำที่คนของพระเจ้าประกาศเกี่ยวกับแท่นบูชาที่เบธเอล ก็ยื่นพระหัตถ์ออกมาจากแท่นและตรัสว่า “จับชายคนนี้ไว้!” แต่พระหัตถ์ของกษัตริย์กลายเป็นอัมพาตแข็งอยู่ในท่านั้น ไม่สามารถชักพระหัตถ์กลับคืนดังเดิม แล้วแท่นบูชาก็แยกจากกัน เถ้าถ่านร่วงลงมา สำเร็จตามหมายสำคัญที่คนของพระเจ้าให้ไว้โดยพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า

กษัตริย์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “ช่วยอธิษฐานวิงวอนพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ให้มือของเรากลับคืนสภาพปกติด้วยเถิด” คนของพระเจ้าจึงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อกษัตริย์ แล้วพระหัตถ์ของกษัตริย์ก็กลับเป็นปกติ

จากนั้นกษัตริย์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “มาที่วังกับเราเถิด มารับประทานอะไรด้วยกัน แล้วเราจะให้รางวัลท่าน”

แต่คนของพระเจ้าทูลกษัตริย์ว่า “แม้ฝ่าพระบาทจะประทานราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่ง ข้าพระบาทก็จะไม่ไปกับฝ่าพระบาท ทั้งจะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำในสถานที่นี้ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสบัญชาข้าพเจ้าว่า ‘ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ หรือกลับไปตามเส้นทางที่มา’” 10 แล้วเขาจึงกลับไปอีกทางหนึ่ง ไม่ใช่เส้นทางเดียวกับที่มายังเบธเอล

11 มีผู้เผยพระวจนะชราผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในเบธเอล ลูกๆ ของเขากลับมาบ้านและเล่าทุกสิ่งที่คนของพระเจ้าได้ทำที่เบธเอลในวันนั้น และสิ่งที่เขาทูลกษัตริย์ 12 บิดาของพวกเขาถามว่า “เขาไปทางไหน?” ลูกๆ จึงบอกเส้นทางที่คนของพระเจ้าจากยูดาห์เดินทางไป 13 ดังนั้นเขาจึงบอกลูกๆ ว่า “ผูกอานลาให้ที” และเมื่อพวกลูกๆ ผูกอานลาให้เสร็จแล้ว เขาก็ขี่ไป 14 และตามคนของพระเจ้าไปทันขณะที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊ก จึงเข้าไปถามว่า “ท่านคือคนของพระเจ้าที่มาจากยูดาห์หรือ?”

เขาตอบว่า “ถูกแล้ว”

15 ผู้เผยพระวจนะชราจึงพูดกับเขาว่า “เชิญมารับประทานอาหารกับข้าพเจ้าที่บ้าน”

16 คนของพระเจ้าตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจกลับไปกับท่าน หรือกินดื่มกับท่านที่นี่ 17 พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งห้ามว่า ‘เจ้าจงอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่นั่น และอย่ากลับไปเส้นทางเดิม’ ”

18 แต่ผู้เผยพระวจนะชรานั้นตอบว่า “เราก็เป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนกัน และทูตสวรรค์องค์หนึ่งแจ้งพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เราว่า ‘ให้พาเขากลับมาที่บ้านของเจ้าเพื่อเขาจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำ’” (แต่ผู้เผยพระวจนะชราโกหกเขา) 19 ดังนั้นคนของพระเจ้าจึงกลับไปกับผู้เผยพระวจนะชราและกินดื่มในบ้านของเขา

20 ขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ที่โต๊ะ มีพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้เผยพระวจนะชราซึ่งพาเขากลับมา 21 เขาก็กล่าวกับคนของพระเจ้าซึ่งมาจากยูดาห์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘เจ้าได้ฝ่าฝืนคำตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ทำตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า 22 เจ้ากลับมากินดื่มในสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสห้ามไว้ ฉะนั้นร่างของเจ้าจะไม่ได้ถูกฝังในอุโมงค์ของบรรพบุรุษ’ ”

23 เมื่อคนของพระเจ้ากินดื่มเสร็จแล้ว ผู้เผยพระวจนะซึ่งพาเขากลับมาก็ส่งเขาขึ้นลากลับไป 24 ระหว่างทางมีสิงโตออกมาฆ่าเขา ร่างของเขาถูกทิ้งไว้กลางทาง มีลาและสิงโตยืนอยู่ข้างๆ 25 คนที่ผ่านไปมาเห็นศพทิ้งอยู่กลางทาง มีสิงโตยืนอยู่ข้างๆ ก็ไปแจ้งข่าวในเมืองซึ่งผู้เผยพระวจนะชราอาศัยอยู่

26 เมื่อผู้เผยพระวจนะที่พาเขากลับมาได้ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็กล่าวว่า “นี่แหละคนของพระเจ้าที่ฝ่าฝืนพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงให้สิงโตมาฉีกทึ้งเขาจนสิ้นชีวิตตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนไว้”

27 จากนั้นเขาก็สั่งลูกๆ ว่า “ผูกอานลาให้ที” พวกลูกๆ ก็ปฏิบัติตาม 28 เขามาพบร่างที่ถูกทิ้งอยู่กลางทาง ลาและสิงโตยังยืนอยู่ข้างๆ สิงโตไม่ได้กินร่างนั้น ทั้งไม่ได้ฉีกทึ้งลา 29 ผู้เผยพระวจนะจึงเอาร่างคนของพระเจ้าพาดบนลาตัวนั้น และนำกลับมายังเมืองของตน เพื่อไว้อาลัยและฝัง 30 เขาวางศพไว้ในอุโมงค์ฝังศพที่เตรียมไว้สำหรับเขาเองและคร่ำครวญว่า “อนิจจา น้องชายเอ๋ย!”

31 หลังจากฝังศพแล้ว เขากล่าวกับลูกๆ ว่า “เมื่อพ่อตาย จงฝังพ่อไว้ในอุโมงค์ฝังศพเดียวกับที่ฝังคนของพระเจ้า ให้กระดูกของพ่ออยู่เคียงข้างกระดูกของเขา 32 เพราะถ้อยคำที่เขาประกาศไว้โดยพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับแท่นบูชาในเบธเอลและสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายในเมืองต่างๆ ของสะมาเรียจะเป็นจริงอย่างแน่นอน”

33 ถึงเพียงนี้แล้วเยโรโบอัมก็ยังไม่ทรงหันเหจากวิถีอันชั่วร้ายของพระองค์ กลับตั้งปุโรหิตจากคนทุกประเภทสำหรับสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย ใครที่อยากเป็นปุโรหิตก็ทรงแต่งตั้งสำหรับสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น 34 นี่เป็นบาปของราชวงศ์เยโรโบอัม ซึ่งนำราชวงศ์ไปสู่ความเสื่อมถอยและล่มสลายไปจากแผ่นดินโลก

Священное Писание (Восточный Перевод)

3 Царств 13

1Когда Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы возжечь благовония, из Иудеи в Вефиль, по слову Вечного, пришёл пророк. Он крикнул жертвеннику по слову Вечного:

– Жертвенник, жертвенник! Так говорит Вечный: родится дому Давуда сын по имени Иосия. На тебе принесёт он в жертву тех самых жрецов капищ, которые возжигают на тебе благовония, и сожжёт на тебе человеческие кости.[a]

В тот же день пророк дал знамение:

– Вот знамение того, что это возвестил Вечный: этот жертвенник расколется, а пепел на нём будет рассыпан.

Услышав то, что пророк прокричал жертвеннику Вефиля, царь Иеровоам протянул руку от жертвенника и сказал:

– Возьмите его!

Но рука, которую он протянул к тому человеку, иссохла, и он не мог повернуть её к себе. А жертвенник раскололся, и пепел с него рассыпался, по знамению, что пророк дал по слову Вечного.

Тогда царь сказал пророку:

– Умилостиви Вечного, твоего Бога, и помолись за меня, чтобы моя рука выздоровела.

Пророк умилостивил Вечного, и рука царя выздоровела и стала как прежде. Царь сказал пророку:

– Пойдём ко мне в дом, подкрепись, а я одарю тебя.

Но пророк ответил царю:

– Даже если бы ты давал мне половину твоего добра, я не пошёл бы с тобой и не стал бы ни есть здесь хлеба, ни пить воды. Ведь словом Вечного мне было велено: «Не ешь хлеба, не пей воды и не возвращайся тем путём, по которому идёшь».

10 И он пошёл другой дорогой, чтобы не возвращаться тем путём, по которому пришёл в Вефиль.

Непослушание пророка

11 А в Вефиле жил один старый пророк, сыновья которого пришли и рассказали ему обо всём, что совершил там в тот день иудейский пророк. Они передали отцу и то, что он сказал царю.

12 Отец спросил их:

– Какой дорогой он пошёл?

И сыновья показали ему, какой дорогой пошёл пророк из Иудеи. 13 Он сказал сыновьям:

– Оседлайте мне осла.

И когда они оседлали ему осла, он сел на него 14 и поехал за тем пророком. Он нашёл его сидящим под дубом и спросил:

– Ты ли пророк, который пришёл из Иудеи?

– Я, – ответил он.

15 Тогда старый пророк сказал ему:

– Пойдём ко мне в дом, поешь.

16 Но иудейский пророк ответил:

– Я не могу вернуться с тобой и не могу здесь ни есть хлеба, ни пить воды, 17 потому что Вечный повелел мне: «Не ешь там хлеба, не пей воды и не возвращайся тем путём, по которому идёшь туда».

18 Старый пророк ответил:

– Я такой же пророк, как и ты. И ангел сказал мне по слову Вечного: «Верни его к себе домой, чтобы он поел хлеба и попил воды».

(А это была ложь.)

19 И пророк из Иудеи возвратился с ним, ел и пил у него дома. 20 Пока они ещё сидели за столом, к старому пророку, который возвратил его, было слово Вечного. 21 Он закричал пророку, который пришёл из Иудеи:

– Так говорит Вечный: «Ты не послушался слова Вечного и нарушил повеление, которое дал тебе Вечный, твой Бог. 22 Ты вернулся, ел хлеб и пил воду там, где Он запретил тебе есть и пить. Поэтому твоё тело не будет погребено в гробнице твоих отцов».

23 Когда иудейский пророк поел и попил, пророк, который возвратил его, оседлал для него осла. 24 Иудейский пророк уехал из города, но по дороге на него напал лев и растерзал его. Его тело лежало брошенным на дороге, а возле него стояли осёл и лев. 25 Люди, что проходили мимо, увидели лежащее тело и льва, стоящего возле тела. Они пошли и рассказали об этом в том городе, где жил старый пророк. 26 Когда пророк, который возвратил его с пути, услышал об этом, он сказал:

– Это тот пророк, который не послушался слова Вечного. Вечный отдал его льву, который растерзал и умертвил его, по слову Вечного, которое Он дал пророку.

27 Пророк сказал сыновьям:

– Оседлайте мне осла, – и они сделали это.

28 Он вышел и нашёл тело, лежавшее на дороге, возле которого стояли осёл и лев. Лев же не съел тела и не растерзал осла. 29 Пророк поднял тело иудейского пророка, положил его на осла и привёз обратно в город, чтобы оплакать и похоронить его. 30 Он положил тело в свою гробницу и оплакивал его, восклицая:

– О, мой брат!

31 Похоронив его, он сказал сыновьям:

– Когда я умру, похороните меня в гробнице, где погребён иудейский пророк, положите мои кости рядом с его костями.[b] 32 Ведь то, что он возвестил по слову Вечного против жертвенника Вефиля и против всех капищ на возвышенностях в городах Самарии, непременно исполнится.

Упорство Иеровоама

33 Но даже после этого Иеровоам не переменил своего злого пути, и снова назначил из народа жрецов для капищ на возвышенностях. Он посвящал в жрецы для капищ любого, кто хотел. 34 Таков был грех дома Иеровоама, что вёл к его падению и к искоренению с лица земли.

Notas al pie

  1. 13:2 См. 4 Цар. 23:15-20, где описывается исполнение этого пророчества.
  2. 13:31 В некоторых рукописях присутствуют слова: «чтобы мои кости сохранились с его костями».