1 พงศาวดาร 1 TNCV - 1-я Паралипоменон 1 NRT

1 พงศาวดาร
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1 พงศาวดาร 1

บันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาดัมถึงอับราฮัม

จากอาดัมถึงบุตรทั้งหลายของโนอาห์

1อาดัม เสท เอโนช เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค โนอาห์

บุตรของโนอาห์ ได้แก่[a]

เชม ฮาม และยาเฟท

เชื้อสายของยาเฟท

(ปฐก.10:2-5)

บุตร[b]ของยาเฟท ได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

บุตรของโกเมอร์ ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท[c] และโทการมาห์

บุตรของยาวาน ได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม

เชื้อสายของฮาม

บุตรของฮาม ได้แก่

คูช มิสราอิม[d] พูต และคานาอัน

บุตรของคูช ได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ ได้แก่

เชบากับเดดาน

10 คูชเป็นบิดา[e]ของ

นิมโรดซึ่งต่อมาได้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

11 มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 12 ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทร์

13 คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปี[f] และของชาวฮิตไทต์ 14 ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 15 ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 16 ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

เชื้อสายของเชม

(ปฐก.10:21-31; 11:10-27)

17 บุตรของเชม ได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

บุตรของอารัม ได้แก่[g]

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

18 อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์

เชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์

19 เอเบอร์มีบุตรชายสองคน ได้แก่

เปเลก[h] เพราะโลกถูกแบ่งแยกในช่วงชีวิตของเปเลก และอีกคนหนึ่งคือ โยกทาน

20 โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 21 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 22 โอบาล[i] อาบีมาเอล เชบา 23 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทาน

24 เชม อารปัคชาด[j] เชลาห์

25 เอเบอร์ เปเลก เรอู

26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์

27 และอับราม (คืออับราฮัม)

ครอบครัวของอับราฮัม

28 บุตรของอับราฮัม ได้แก่

อิสอัคกับอิชมาเอล

วงศ์วานของนางฮาการ์

(ปฐก.25:12-16)

29 วงศ์วานของอิชมาเอล ได้แก่

เนบาโยทผู้เป็นบุตรหัวปี เคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล

วงศ์วานของนางเคทูราห์

(ปฐก.25:1-4)

32 บุตรซึ่งเกิดจากนางเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัม ได้แก่

ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์

บุตรของโยกชาน ได้แก่

เชบากับเดดาน

33 บุตรของมีเดียน ได้แก่

เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์

คนเหล่านี้เป็นวงศ์วานของนางเคทูราห์

วงศ์วานของนางซาราห์

(ปฐก.36:10-14)

34 อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคมีบุตรชายสองคน ได้แก่

เอซาวกับอิสราเอล

เชื้อสายของเอซาว

35 บุตรของเอซาว ได้แก่

เอลีฟัส เรอูเอล เยอูช ยาลาม และโคราห์

36 บุตรของเอลีฟัส ได้แก่

เทมาน โอมาร์ เศโฟ[k] กาทาม เคนัส

และอามาเลขซึ่งเกิดจากนางทิมนา[l]

37 บุตรของเรอูเอล ได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์

ประชากรของเสอีร์ในเอโดม

(ปฐก.36:20-28)

38 บุตรของเสอีร์ ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน

39 บุตรของโลทาน ได้แก่

โฮรีกับโฮมัม ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

40 บุตรของโชบาล ได้แก่

อัลวาน[m] มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

บุตรของศิเบโอน ได้แก่

อัยยาห์กับอานาห์

41 บุตรของอานาห์ ได้แก่

ดีโชน

บุตรของดีโชน ได้แก่

เฮมดาน[n] เอชบาน อิธราน และเคราน

42 บุตรของเอเซอร์ ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน[o]

บุตรของดีชาน[p] ได้แก่

อูสกับอารัน

ผู้ปกครองของเอโดม

(ปฐก.36:31-43)

43 กษัตริย์ซึ่งปกครองในเอโดมก่อนที่จะมีกษัตริย์อิสราเอล[q] ได้แก่

เบลาบุตรเบโอร์แห่งเมืองดินฮาบาห์

44 เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ขึ้นครองราชย์แทน

45 เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานขึ้นครองราชย์แทน

46 เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัด ผู้ซึ่งพิชิตกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับขึ้นครองราชย์แทน เมืองของฮาดัดคืออาวีท

47 เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ขึ้นครองราชย์แทน

48 เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทริมแม่น้ำ[r]ขึ้นครองราชย์แทน

49 เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรอัคโบร์ขึ้นครองราชย์แทน

50 เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นครองราชย์แทน เมืองของพระองค์คือปาอู[s] มเหสีของฮาดัดคือ เมเหทาเบลธิดาของมัทเรด ผู้เป็นธิดาของเมซาหับ 51 ต่อมาฮาดัดก็สิ้นพระชนม์เช่นกัน

ประมุของค์ต่างๆ ของเอโดม ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 52 โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 53 เคนัส เทมาน มิบซาร์ 54 มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือประมุขของเอโดม

Notas al pie

 1. 1:4 ภาษาฮีบรูไม่มีข้อความว่าบุตรของโนอาห์ได้แก่
 2. 1:5 คำว่าบุตรอาจหมายถึง วงศ์วาน ทายาท หรือ ชนชาติ ก็ได้ เช่นเดียวกับข้อ 6-10,17 และ 20
 3. 1:6 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าดีฟัท
 4. 1:8 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 11
 5. 1:10 คำว่าบิดาอาจหมายถึง บรรพบุรุษ ต้นตระกูล หรือผู้ก่อตั้ง เช่นเดียวกับข้อ 11,13,18 และ 20
 6. 1:13 หรือชาวไซดอนพวกแรกสุด
 7. 1:17 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ไม่มีประโยคนี้ (ดูปฐก.10:23)
 8. 1:19 แปลว่า แยก
 9. 1:22 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอบาล(ดูปฐก.10:28)
 10. 1:24 สำเนา LXX. บางฉบับว่าอารปัคชาด ไคนัน
 11. 1:36 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเศฟีร์(ดูปฐก.36:11)
 12. 1:36 ภาษาฮีบรูว่ากาทาม เคนัส ทิมนา และอามาเลข(ดูปฐก.36:12)
 13. 1:40 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอลียัน(ดูปฐก.36:23)
 14. 1:41 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าฮัมราน(ดูปฐก.36:26)
 15. 1:42 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่ายาอาคาน(ดูปฐก.36:27)
 16. 1:42 ภาษาฮีบรูว่าดีโชนเป็นอีกรูปหนึ่งของดีชาน
 17. 1:43 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา
 18. 1:48 อาจจะเป็นแม่น้ำยูเฟรติส
 19. 1:50 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าปาอี(ดูปฐก.36:39)

New Russian Translation

1 Chronicles 1

От Адама до Ноя

(Быт. 5:1-32)

1Адам, Сиф, Енос, 2Каинан, Малелеил, Иаред, 3Енох, Мафусал, Ламех.

4Ной и его сыновья

Сим, Хам, Иафет.

Потомки Иафета

(Быт. 10:2-4)

5Сыновья[a] Иафета:

Гомер, Магог, Мадай, Иаван[b], Тувал, Мешех и Тирас.

6Сыновья Гомера:

Ашкеназ, Рифат[c] и Тогарма.

7Сыновья Иавана:

Элиша, Таршиш, Киттим и Роданим[d].

Потомки Хама

(Быт. 10:6-20)

8Сыновья Хама:

Куш, Мицраим[e], Пут и Ханаан.

9Сыновья Куша:

Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха.

Сыновья Раамы:

Шева и Дедан.

10Куш был отцом[f] и Нимрода, который стал первым на земле могучим воином.

11Мицраим был отцом лудеев, анамеев, легавеев, нафтухеев, 12патрусеев, каслухеев (от которых произошли филистимляне) и кафтореев[g].

13Ханаан был отцом

Сидона, первенца его, Хетта, 14а также иевусеев, аморреев, гергесеев, 15хиввеев, аркеев, синеев, 16арвадеев, цемареев и хаматеев.

Потомки Сима

(Быт. 10:21-29; 11:10-26)

17Сыновья Сима:

Елам, Ашшур, Арпахшад, Луд и Арам.

Сыновья Арама[h]:

Уц, Хул, Гетер и Мешех.

18У Арпахшада родился Шелах,

а у Шелаха родился Евер[i].

19У Евера родилось двое сыновей:

одного звали Пелег[j] (потому что в его дни земля была разделена), а его брата – Иоктан.

20Иоктан был отцом

Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, 21Гадорама, Узала, Диклы, 22Евала, Авимаила, Шевы, 23Офира, Хавилы и Иовава. Все они были сыновьями Иоктана.

24Сим, Арпахшад, Шелах;

25Евер, Пелег, Реу;

26Серуг, Нахор, Терах;

27Аврам (позже он был назван Авраамом).

Сыновья Авраама

28Сыновья Авраама:

Исаак и Измаил.

Потомки Авраама от Агари

(Быт. 25:12-16)

29Вот их родословия:

Невайот – первенец Измаила, Кедар, Адбеел, Мивсам, 30Мишма, Дума, Масса, Хадад, Тема, 31Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила.

Потомки Авраама от Хеттуры

(Быт. 25:1-4)

32Сыновья, которых родила Хеттура, наложница Авраама:

Зимран, Иокшан, Медан, Мадиан, Ишбак и Шуах.

Сыновья Иокшана:

Шева и Дедан.

33Сыновья Мадиана:

Ефа, Ефер, Енох, Авида и Элдага – все они потомки Хеттуры.

Потомки Авраама от Сарры

34Авраам был отцом Исаака.

Сыновья Исаака:

Исав и Израиль.

Потомки Исава

(Быт. 36:10-14)

35Сыновья Исава:

Элифаз, Рагуил, Иеуш, Ялам и Корах.

36Сыновья Элифаза:

Теман, Омар, Цефо, Гатам, Кеназ,

от Тимны – Амалик[k].

37Сыновья Рагуила:

Нахат, Зерах, Шамма и Миза.

Исконные жители Эдома

(Быт. 36:20-28)

38Сыновья Сеира:

Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.

39Сыновья Лотана:

Хори и Гомам. Сестрой Лотана была Тимна.

40Сыновья Шовала:

Алеан[l], Манахат, Евал, Шефо и Онам.

Сыновья Цивеона:

Айя и Ана.

41Сын[m] Аны:

Дишон.

Сыновья Дишона:

Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

42Сыновья Ецера:

Билган, Зааван и Яакан.

Сыновья Дишана[n]:

Уц и Аран.

Правители Эдома

(Быт. 36:31-43)

43Вот цари, которые правили в Эдоме еще до того, как в Израиле появились цари:

Бела, сын Беора, чей город назывался Дингава.

44После смерти Белы царем вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

45После смерти Иовава царем вместо него стал Хушам из земли теманитян.

46После смерти Хушама царем вместо него стал Гадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. Его город назывался Авит.

47После смерти Гадада царем вместо него стал Самла из Масреки.

48После смерти Самлы царем вместо него стал Саул из Реховота, что у реки[o].

49После смерти Саула царем вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора.

50После смерти Баал-Ханана царем вместо него стал Гадад. Его город назывался Пау[p], а имя его жены было Мегетавель; она была дочерью Матреды, внучкой Мезагава. 51Потом умер и Гадад.

Вождями[q] Эдома были:

Тимна, Алва, Иетет, 52Оголивама, Эла, Пинон, 53Кеназ, Теман, Мивцар, 54Магдиил и Ирам. Это вожди[r] Эдома.

Notas al pie

 1. 1:5 Слово «сыновья» также может означать «потомки» или «народы». Многие из этих имен известны как исторические названия народов. То же в ст. 6-10, 17 и 20.
 2. 1:5 Иаван относится к ионийским грекам с побережья Малой Азии, упоминаемым в Ис. 66:19; Иез. 27:13. После завоеваний Александра Великого это название распространилось на всех греков. В других отрывках переведено как Греция.
 3. 1:6 Так во многих рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах (см. также Быт. 10:3); в нормативном еврейском тексте: «Дифат».
 4. 1:7 Или.: «Доданим»; см. Быт. 10:4.
 5. 1:8 То есть Египет; то же в ст. 11.
 6. 1:10 Слово «отец» также может означать «предок», «родоначальник» или «основатель»; то же в ст. 11, 13, 18 и 20.
 7. 1:12 Букв.: «каслухеев, откуда вышли филистимляне, и кафтореев»; см Ам. 9:7; Иер. 47:4.
 8. 1:17 Так в одной из рукописей еврейского текста (ср. Быт. 10:23); в нормативном еврейском тексте этих слов нет.
 9. 1:18 Евер был одним из предков евреев, и от его имени происходит и само слово «еврей».
 10. 1:19 По-еврейски это имя означает «разделение».
 11. 1:36 См. Быт. 36:11-12.
 12. 1:40 Или: «Алван». См Быт. 36:23
 13. 1:41 Букв.: «Сыновья».
 14. 1:42 См. ст. 1:38; евр.: «Дишон».
 15. 1:48 По-видимому, на Евфрате.
 16. 1:50 Так во многих рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах (см. также Быт. 36:39); в нормативном еврейском тексте: «Паи».
 17. 1:51 Или: «Кланами».
 18. 1:54 Или: «кланы».