1 พงศาวดาร 1 TNCV - 1 Chronicles 1 NLT

1 พงศาวดาร
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1 พงศาวดาร 1

บันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาดัมถึงอับราฮัม

จากอาดัมถึงบุตรทั้งหลายของโนอาห์

1อาดัม เสท เอโนช เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค โนอาห์

บุตรของโนอาห์ ได้แก่[a]

เชม ฮาม และยาเฟท

เชื้อสายของยาเฟท

(ปฐก.10:2-5)

บุตร[b]ของยาเฟท ได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

บุตรของโกเมอร์ ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท[c] และโทการมาห์

บุตรของยาวาน ได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม

เชื้อสายของฮาม

บุตรของฮาม ได้แก่

คูช มิสราอิม[d] พูต และคานาอัน

บุตรของคูช ได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ ได้แก่

เชบากับเดดาน

10 คูชเป็นบิดา[e]ของ

นิมโรดซึ่งต่อมาได้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

11 มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 12 ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทร์

13 คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปี[f] และของชาวฮิตไทต์ 14 ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 15 ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 16 ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

เชื้อสายของเชม

(ปฐก.10:21-31; 11:10-27)

17 บุตรของเชม ได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

บุตรของอารัม ได้แก่[g]

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

18 อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์

เชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์

19 เอเบอร์มีบุตรชายสองคน ได้แก่

เปเลก[h] เพราะโลกถูกแบ่งแยกในช่วงชีวิตของเปเลก และอีกคนหนึ่งคือ โยกทาน

20 โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 21 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 22 โอบาล[i] อาบีมาเอล เชบา 23 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทาน

24 เชม อารปัคชาด[j] เชลาห์

25 เอเบอร์ เปเลก เรอู

26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์

27 และอับราม (คืออับราฮัม)

ครอบครัวของอับราฮัม

28 บุตรของอับราฮัม ได้แก่

อิสอัคกับอิชมาเอล

วงศ์วานของนางฮาการ์

(ปฐก.25:12-16)

29 วงศ์วานของอิชมาเอล ได้แก่

เนบาโยทผู้เป็นบุตรหัวปี เคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล

วงศ์วานของนางเคทูราห์

(ปฐก.25:1-4)

32 บุตรซึ่งเกิดจากนางเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัม ได้แก่

ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์

บุตรของโยกชาน ได้แก่

เชบากับเดดาน

33 บุตรของมีเดียน ได้แก่

เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์

คนเหล่านี้เป็นวงศ์วานของนางเคทูราห์

วงศ์วานของนางซาราห์

(ปฐก.36:10-14)

34 อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคมีบุตรชายสองคน ได้แก่

เอซาวกับอิสราเอล

เชื้อสายของเอซาว

35 บุตรของเอซาว ได้แก่

เอลีฟัส เรอูเอล เยอูช ยาลาม และโคราห์

36 บุตรของเอลีฟัส ได้แก่

เทมาน โอมาร์ เศโฟ[k] กาทาม เคนัส

และอามาเลขซึ่งเกิดจากนางทิมนา[l]

37 บุตรของเรอูเอล ได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์

ประชากรของเสอีร์ในเอโดม

(ปฐก.36:20-28)

38 บุตรของเสอีร์ ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน

39 บุตรของโลทาน ได้แก่

โฮรีกับโฮมัม ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

40 บุตรของโชบาล ได้แก่

อัลวาน[m] มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

บุตรของศิเบโอน ได้แก่

อัยยาห์กับอานาห์

41 บุตรของอานาห์ ได้แก่

ดีโชน

บุตรของดีโชน ได้แก่

เฮมดาน[n] เอชบาน อิธราน และเคราน

42 บุตรของเอเซอร์ ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน[o]

บุตรของดีชาน[p] ได้แก่

อูสกับอารัน

ผู้ปกครองของเอโดม

(ปฐก.36:31-43)

43 กษัตริย์ซึ่งปกครองในเอโดมก่อนที่จะมีกษัตริย์อิสราเอล[q] ได้แก่

เบลาบุตรเบโอร์แห่งเมืองดินฮาบาห์

44 เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ขึ้นครองราชย์แทน

45 เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานขึ้นครองราชย์แทน

46 เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัด ผู้ซึ่งพิชิตกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับขึ้นครองราชย์แทน เมืองของฮาดัดคืออาวีท

47 เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ขึ้นครองราชย์แทน

48 เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทริมแม่น้ำ[r]ขึ้นครองราชย์แทน

49 เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรอัคโบร์ขึ้นครองราชย์แทน

50 เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นครองราชย์แทน เมืองของพระองค์คือปาอู[s] มเหสีของฮาดัดคือ เมเหทาเบลธิดาของมัทเรด ผู้เป็นธิดาของเมซาหับ 51 ต่อมาฮาดัดก็สิ้นพระชนม์เช่นกัน

ประมุของค์ต่างๆ ของเอโดม ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 52 โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 53 เคนัส เทมาน มิบซาร์ 54 มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือประมุขของเอโดม

Notas al pie

 1. 1:4 ภาษาฮีบรูไม่มีข้อความว่าบุตรของโนอาห์ได้แก่
 2. 1:5 คำว่าบุตรอาจหมายถึง วงศ์วาน ทายาท หรือ ชนชาติ ก็ได้ เช่นเดียวกับข้อ 6-10,17 และ 20
 3. 1:6 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าดีฟัท
 4. 1:8 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 11
 5. 1:10 คำว่าบิดาอาจหมายถึง บรรพบุรุษ ต้นตระกูล หรือผู้ก่อตั้ง เช่นเดียวกับข้อ 11,13,18 และ 20
 6. 1:13 หรือชาวไซดอนพวกแรกสุด
 7. 1:17 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ไม่มีประโยคนี้ (ดูปฐก.10:23)
 8. 1:19 แปลว่า แยก
 9. 1:22 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอบาล(ดูปฐก.10:28)
 10. 1:24 สำเนา LXX. บางฉบับว่าอารปัคชาด ไคนัน
 11. 1:36 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเศฟีร์(ดูปฐก.36:11)
 12. 1:36 ภาษาฮีบรูว่ากาทาม เคนัส ทิมนา และอามาเลข(ดูปฐก.36:12)
 13. 1:40 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอลียัน(ดูปฐก.36:23)
 14. 1:41 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าฮัมราน(ดูปฐก.36:26)
 15. 1:42 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่ายาอาคาน(ดูปฐก.36:27)
 16. 1:42 ภาษาฮีบรูว่าดีโชนเป็นอีกรูปหนึ่งของดีชาน
 17. 1:43 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา
 18. 1:48 อาจจะเป็นแม่น้ำยูเฟรติส
 19. 1:50 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าปาอี(ดูปฐก.36:39)

New Living Translation

1 Chronicles 1

From Adam to Noah’s Sons

1The descendants of Adam were Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, and Noah.

The sons of Noah were[a] Shem, Ham, and Japheth.

Descendants of Japheth

The descendants of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.

The descendants of Gomer were Ashkenaz, Riphath,[b] and Togarmah.

The descendants of Javan were Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.

Descendants of Ham

The descendants of Ham were Cush, Mizraim,[c] Put, and Canaan.

The descendants of Cush were Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, and Sabteca. The descendants of Raamah were Sheba and Dedan. 10 Cush was also the ancestor of Nimrod, who was the first heroic warrior on earth.

11 Mizraim was the ancestor of the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 12 Pathrusites, Casluhites, and the Caphtorites, from whom the Philistines came.[d]

13 Canaan’s oldest son was Sidon, the ancestor of the Sidonians. Canaan was also the ancestor of the Hittites,[e] 14 Jebusites, Amorites, Girgashites, 15 Hivites, Arkites, Sinites, 16 Arvadites, Zemarites, and Hamathites.

Descendants of Shem

17 The descendants of Shem were Elam, Asshur, Arphaxad, Lud, and Aram.

The descendants of Aram were[f] Uz, Hul, Gether, and Mash.[g]

18 Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

19 Eber had two sons. The first was named Peleg (which means “division”), for during his lifetime the people of the world were divided into different language groups. His brother’s name was Joktan.

20 Joktan was the ancestor of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Obal,[h] Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah, and Jobab. All these were descendants of Joktan.

24 So this is the family line descended from Shem: Arphaxad, Shelah,[i] 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 and Abram, later known as Abraham.

Descendants of Abraham

28 The sons of Abraham were Isaac and Ishmael. 29 These are their genealogical records:

The sons of Ishmael were Nebaioth (the oldest), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These were the sons of Ishmael.

32 The sons of Keturah, Abraham’s concubine, were Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah.

The sons of Jokshan were Sheba and Dedan.

33 The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah.

All these were descendants of Abraham through his concubine Keturah.

Descendants of Isaac

34 Abraham was the father of Isaac. The sons of Isaac were Esau and Israel.[j]

Descendants of Esau

35 The sons of Esau were Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, and Korah.

36 The descendants of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho,[k] Gatam, Kenaz, and Amalek, who was born to Timna.[l]

37 The descendants of Reuel were Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

Original Peoples of Edom

38 The descendants of Seir were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan.

39 The descendants of Lotan were Hori and Hemam.[m] Lotan’s sister was named Timna.

40 The descendants of Shobal were Alvan,[n] Manahath, Ebal, Shepho,[o] and Onam.

The descendants of Zibeon were Aiah and Anah.

41 The son of Anah was Dishon.

The descendants of Dishon were Hemdan,[p] Eshban, Ithran, and Keran.

42 The descendants of Ezer were Bilhan, Zaavan, and Akan.[q]

The descendants of Dishan[r] were Uz and Aran.

Rulers of Edom

43 These are the kings who ruled in the land of Edom before any king ruled over the Israelites[s]:

Bela son of Beor, who ruled from his city of Dinhabah.

44 When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah became king in his place.

45 When Jobab died, Husham from the land of the Temanites became king in his place.

46 When Husham died, Hadad son of Bedad became king in his place and ruled from the city of Avith. He was the one who destroyed the Midianite army in the land of Moab.

47 When Hadad died, Samlah from the city of Masrekah became king in his place.

48 When Samlah died, Shaul from the city of Rehoboth-on-the-River became king in his place.

49 When Shaul died, Baal-hanan son of Acbor became king in his place.

50 When Baal-hanan died, Hadad became king in his place and ruled from the city of Pau.[t] His wife was Mehetabel, the daughter of Matred and granddaughter of Me-zahab. 51 Then Hadad died.

The clan leaders of Edom were Timna, Alvah,[u] Jetheth, 52 Oholibamah, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel, and Iram. These are the clan leaders of Edom.

Notas al pie

 1. 1:4 As in Greek version (see also Gen 5:3-32); Hebrew lacks The sons of Noah were.
 2. 1:6 As in some Hebrew manuscripts and Greek version (see also Gen 10:3); most Hebrew manuscripts read Diphath.
 3. 1:8 Or Egypt; also in 1:11.
 4. 1:12 Hebrew Casluhites, from whom the Philistines came, Caphtorites. See Jer 47:4; Amos 9:7.
 5. 1:13 Hebrew ancestor of Heth.
 6. 1:17a As in one Hebrew manuscript and some Greek manuscripts (see also Gen 10:23); most Hebrew manuscripts lack The descendants of Aram were.
 7. 1:17b As in parallel text at Gen 10:23; Hebrew reads and Meshech.
 8. 1:22 As in some Hebrew manuscripts and Syriac version (see also Gen 10:28); most Hebrew manuscripts read Ebal.
 9. 1:24 Some Greek manuscripts read Arphaxad, Cainan, Shelah. See notes on Gen 10:24; 11:12-13.
 10. 1:34 Israel is the name that God gave to Jacob.
 11. 1:36a As in many Hebrew manuscripts and a few Greek manuscripts (see also Gen 36:11); most Hebrew manuscripts read Zephi.
 12. 1:36b As in some Greek manuscripts (see also Gen 36:12); Hebrew reads Kenaz, Timna, and Amalek.
 13. 1:39 As in parallel text at Gen 36:22; Hebrew reads and Homam.
 14. 1:40a As in many Hebrew manuscripts and a few Greek manuscripts (see also Gen 36:23); most Hebrew manuscripts read Alian.
 15. 1:40b As in some Hebrew manuscripts (see also Gen 36:23); most Hebrew manuscripts read Shephi.
 16. 1:41 As in many Hebrew manuscripts and some Greek manuscripts (see also Gen 36:26); most Hebrew manuscripts read Hamran.
 17. 1:42a As in many Hebrew and Greek manuscripts (see also Gen 36:27); most Hebrew manuscripts read Jaakan.
 18. 1:42b Hebrew Dishon; compare 1:38 and parallel text at Gen 36:28.
 19. 1:43 Or before an Israelite king ruled over them.
 20. 1:50 As in many Hebrew manuscripts, some Greek manuscripts, Syriac version, and Latin Vulgate (see also Gen 36:39); most Hebrew manuscripts read Pai.
 21. 1:51 As in an alternate reading of the Masoretic Text (see also Gen 36:40); the other alternate reads Aliah.