1 พงศาวดาร 1 TNCV - 역대상 1 KLB

1 พงศาวดาร
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1 พงศาวดาร 1

บันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาดัมถึงอับราฮัม

จากอาดัมถึงบุตรทั้งหลายของโนอาห์

1อาดัม เสท เอโนช เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค โนอาห์

บุตรของโนอาห์ ได้แก่[a]

เชม ฮาม และยาเฟท

เชื้อสายของยาเฟท

(ปฐก.10:2-5)

บุตร[b]ของยาเฟท ได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

บุตรของโกเมอร์ ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท[c] และโทการมาห์

บุตรของยาวาน ได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม

เชื้อสายของฮาม

บุตรของฮาม ได้แก่

คูช มิสราอิม[d] พูต และคานาอัน

บุตรของคูช ได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ ได้แก่

เชบากับเดดาน

10 คูชเป็นบิดา[e]ของ

นิมโรดซึ่งต่อมาได้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

11 มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 12 ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทร์

13 คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปี[f] และของชาวฮิตไทต์ 14 ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 15 ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 16 ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

เชื้อสายของเชม

(ปฐก.10:21-31; 11:10-27)

17 บุตรของเชม ได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

บุตรของอารัม ได้แก่[g]

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

18 อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์

เชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์

19 เอเบอร์มีบุตรชายสองคน ได้แก่

เปเลก[h] เพราะโลกถูกแบ่งแยกในช่วงชีวิตของเปเลก และอีกคนหนึ่งคือ โยกทาน

20 โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 21 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 22 โอบาล[i] อาบีมาเอล เชบา 23 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทาน

24 เชม อารปัคชาด[j] เชลาห์

25 เอเบอร์ เปเลก เรอู

26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์

27 และอับราม (คืออับราฮัม)

ครอบครัวของอับราฮัม

28 บุตรของอับราฮัม ได้แก่

อิสอัคกับอิชมาเอล

วงศ์วานของนางฮาการ์

(ปฐก.25:12-16)

29 วงศ์วานของอิชมาเอล ได้แก่

เนบาโยทผู้เป็นบุตรหัวปี เคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล

วงศ์วานของนางเคทูราห์

(ปฐก.25:1-4)

32 บุตรซึ่งเกิดจากนางเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัม ได้แก่

ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์

บุตรของโยกชาน ได้แก่

เชบากับเดดาน

33 บุตรของมีเดียน ได้แก่

เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์

คนเหล่านี้เป็นวงศ์วานของนางเคทูราห์

วงศ์วานของนางซาราห์

(ปฐก.36:10-14)

34 อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคมีบุตรชายสองคน ได้แก่

เอซาวกับอิสราเอล

เชื้อสายของเอซาว

35 บุตรของเอซาว ได้แก่

เอลีฟัส เรอูเอล เยอูช ยาลาม และโคราห์

36 บุตรของเอลีฟัส ได้แก่

เทมาน โอมาร์ เศโฟ[k] กาทาม เคนัส

และอามาเลขซึ่งเกิดจากนางทิมนา[l]

37 บุตรของเรอูเอล ได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์

ประชากรของเสอีร์ในเอโดม

(ปฐก.36:20-28)

38 บุตรของเสอีร์ ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน

39 บุตรของโลทาน ได้แก่

โฮรีกับโฮมัม ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

40 บุตรของโชบาล ได้แก่

อัลวาน[m] มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

บุตรของศิเบโอน ได้แก่

อัยยาห์กับอานาห์

41 บุตรของอานาห์ ได้แก่

ดีโชน

บุตรของดีโชน ได้แก่

เฮมดาน[n] เอชบาน อิธราน และเคราน

42 บุตรของเอเซอร์ ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน[o]

บุตรของดีชาน[p] ได้แก่

อูสกับอารัน

ผู้ปกครองของเอโดม

(ปฐก.36:31-43)

43 กษัตริย์ซึ่งปกครองในเอโดมก่อนที่จะมีกษัตริย์อิสราเอล[q] ได้แก่

เบลาบุตรเบโอร์แห่งเมืองดินฮาบาห์

44 เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ขึ้นครองราชย์แทน

45 เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานขึ้นครองราชย์แทน

46 เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัด ผู้ซึ่งพิชิตกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับขึ้นครองราชย์แทน เมืองของฮาดัดคืออาวีท

47 เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ขึ้นครองราชย์แทน

48 เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทริมแม่น้ำ[r]ขึ้นครองราชย์แทน

49 เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรอัคโบร์ขึ้นครองราชย์แทน

50 เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นครองราชย์แทน เมืองของพระองค์คือปาอู[s] มเหสีของฮาดัดคือ เมเหทาเบลธิดาของมัทเรด ผู้เป็นธิดาของเมซาหับ 51 ต่อมาฮาดัดก็สิ้นพระชนม์เช่นกัน

ประมุของค์ต่างๆ ของเอโดม ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 52 โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 53 เคนัส เทมาน มิบซาร์ 54 มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือประมุขของเอโดม

Notas al pie

 1. 1:4 ภาษาฮีบรูไม่มีข้อความว่าบุตรของโนอาห์ได้แก่
 2. 1:5 คำว่าบุตรอาจหมายถึง วงศ์วาน ทายาท หรือ ชนชาติ ก็ได้ เช่นเดียวกับข้อ 6-10,17 และ 20
 3. 1:6 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าดีฟัท
 4. 1:8 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 11
 5. 1:10 คำว่าบิดาอาจหมายถึง บรรพบุรุษ ต้นตระกูล หรือผู้ก่อตั้ง เช่นเดียวกับข้อ 11,13,18 และ 20
 6. 1:13 หรือชาวไซดอนพวกแรกสุด
 7. 1:17 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ไม่มีประโยคนี้ (ดูปฐก.10:23)
 8. 1:19 แปลว่า แยก
 9. 1:22 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอบาล(ดูปฐก.10:28)
 10. 1:24 สำเนา LXX. บางฉบับว่าอารปัคชาด ไคนัน
 11. 1:36 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเศฟีร์(ดูปฐก.36:11)
 12. 1:36 ภาษาฮีบรูว่ากาทาม เคนัส ทิมนา และอามาเลข(ดูปฐก.36:12)
 13. 1:40 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอลียัน(ดูปฐก.36:23)
 14. 1:41 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าฮัมราน(ดูปฐก.36:26)
 15. 1:42 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่ายาอาคาน(ดูปฐก.36:27)
 16. 1:42 ภาษาฮีบรูว่าดีโชนเป็นอีกรูปหนึ่งของดีชาน
 17. 1:43 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา
 18. 1:48 อาจจะเป็นแม่น้ำยูเฟรติส
 19. 1:50 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าปาอี(ดูปฐก.36:39)

Korean Living Bible

역대상 1

아담에서 아브라함까지

1[a]인류 최초의 조상들은 아담, 셋, 에노스,

게난, 마할랄렐, 야렛,

에녹, 므두셀라, 라멕, 노아였으며

노아의 아들은 셈, 함, 야벳이었다.

야벳의 아들은 고멜, 마곡, 마대, 야완, 두발, 메섹, 디라스였으며

고멜의 아들은 아스그나스, 리밧, 도갈마였고

야완의 아들은 엘리사, 다시스, 깃딤, [b]로다님이었다.

함의 아들은 구스, 미스라임, 붓, 가나안이며

구스의 아들은 스바, 하윌라, 삽다, 라아마, 삽드가이고 라아마의 아들은 스바와 드단이었다.

10 또 구스에겐 니므롯이라는 아들이 있었는데 그는 세상에서 최초의 [c]정복자였다.

11 그리고 미스라임의 아들은 루딤, 아나밈, 르하빔, 납두힘,

12 바드루심, 갑도림, 가슬루힘이었으며 이 가슬루힘은 블레셋 사람의 조상이 되었다.

13 또 맏아들 시돈과 그리고 헷을 낳은 가나안은

14 여부스족, 아모리족, 기르가스족,

15 히위족, 알가족, 신족,

16 아르왓족, 스말족, 하맛족의 조상이 되었다.

17 셈의 아들은 엘람, 앗수르, 아르박삿, 룻, 아람이며 아람의 아들은 우스, 훌, 게델, 메섹이었다.

18 그리고 아르박삿의 아들은 셀라였고 셀라의 아들은 에벨이었다.

19 에벨은 두 아들을 낳아 그 중 하나의 이름을 벨렉이라 하였다. 이것은 그 당시에 세상 사람들이 나누어졌기 때문이었다. 그리고 벨렉의 동생은 욕단이었다.

20 욕단의 아들은 알모닷, 셀렙, 하살마, 예라,

21 하도람, 우살, 디글라,

22 에발, 아비마엘, 스바,

23 오빌, 하윌라, 요밥이었다.

24 셈에서 아브라함까지의 족보는 셈, 아르박삿, 셀라,

25 에벨, 벨렉, 르우,

26 스룩, 나홀, 데라,

27 아브람 곧 아브라함의 순서로 되어 있다.

아브라함의 후손들

28 아브라함의 아들은 이삭과 이스마엘이었으며

29 이스마엘의 아들은 맏아들 느바욧, 둘째 게달, 그리고 앗브엘, 밉삼,

30 미스마, 두마, 맛사, 하닷, 데마,

31 여둘, 나비스, 게드마였다.

32 아브라함에게는 그두라라는 첩이 있었다. 그녀가 낳은 아들은 시므란, 욕산, 므단, 미디안, 이스박, 수아였으며 욕산의 아들은 스바와 드단이었다.

33 그리고 미디안의 아들은 에바, 에벨, 하녹, 아비다, 엘다아였다.

34 아브라함의 아들 이삭에게는 두 아들이 있었는데 그들은 에서와 [d]야곱이었으며

35 에서의 아들은 엘리바스, 르우엘, 여우스, 얄람, 고라였다.

36 그리고 엘리바스의 아들은 데만, 오말, [e]스비, 가담, 그나스, 딤나, 아말렉이었으며

37 르우엘의 아들은 나핫, 세라, 삼마, 밋사였다.

에돔의 원주민들과 왕들

38 세일의 아들은 로단, 소발, 시브온, 아나, 디손, 에셀, 디산이며

39 로단의 아들은 호리와 호맘이었고 로단의 누이는 딤나였다.

40 소발의 아들은 알랸, 마나핫, 에발, 스비, 오남이며 시브온의 아들은 아야와 아나였다.

41 그리고 아나의 아들은 디손이며 디손의 아들은 하므란, 에스반, 이드란, 그란이고

42 에셀의 아들은 빌한, 사아완, 야아간이며 디산의 아들은 우스와 아란이었다.

43 이스라엘에 왕이 있기 전에 에돔 땅을 다스린 왕들을 순서대로 열거하면 다음과 같다: 딘하바 사람인 브올의 아들 벨라,

44 보스라 사람인 세라의 아들 요밥,

45 데만 지방 출신인 후삼,

46 모압 들에서 미디안족을 친 아윗 출신 브닷의 아들 하닷,

47 마스레가 출신 삼라,

48 강변에 위치한 르호봇 출신인 사울,

49 악볼의 아들인 바알 – 하난,

50 그리고 바이 출신 하닷이었는데 그의 아내는 메사합의 손녀이며 마드렛의 딸인 므헤다벨이었다.

51-54 하닷이 죽은 후에 에돔 사람들은 여러 부족으로 나누어졌으며 그 족장들은 딤나, [f]알랴, 여뎃, 오홀리바마, 엘라, 비논, 그나스, 데만, 밉살, 막디엘, 그리고 이람이었다.

Notas al pie

 1. 1:1 암시됨.
 2. 1:7 창10:4에는 ‘도다님’
 3. 1:10 또는 ‘영걸’
 4. 1:34 또는 ‘이스라엘’
 5. 1:36 창36:15에는 ‘스보’
 6. 1:51-54 창36:40에는 ‘알와’