1 พงศาวดาร 1 TNCV - 1 Chroniques 1 BDS

1 พงศาวดาร
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1 พงศาวดาร 1

บันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาดัมถึงอับราฮัม

จากอาดัมถึงบุตรทั้งหลายของโนอาห์

1อาดัม เสท เอโนช เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค โนอาห์

บุตรของโนอาห์ ได้แก่[a]

เชม ฮาม และยาเฟท

เชื้อสายของยาเฟท

(ปฐก.10:2-5)

บุตร[b]ของยาเฟท ได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

บุตรของโกเมอร์ ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท[c] และโทการมาห์

บุตรของยาวาน ได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม

เชื้อสายของฮาม

บุตรของฮาม ได้แก่

คูช มิสราอิม[d] พูต และคานาอัน

บุตรของคูช ได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ ได้แก่

เชบากับเดดาน

10 คูชเป็นบิดา[e]ของ

นิมโรดซึ่งต่อมาได้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

11 มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 12 ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทร์

13 คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปี[f] และของชาวฮิตไทต์ 14 ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 15 ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 16 ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

เชื้อสายของเชม

(ปฐก.10:21-31; 11:10-27)

17 บุตรของเชม ได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

บุตรของอารัม ได้แก่[g]

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

18 อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์

เชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์

19 เอเบอร์มีบุตรชายสองคน ได้แก่

เปเลก[h] เพราะโลกถูกแบ่งแยกในช่วงชีวิตของเปเลก และอีกคนหนึ่งคือ โยกทาน

20 โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 21 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 22 โอบาล[i] อาบีมาเอล เชบา 23 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทาน

24 เชม อารปัคชาด[j] เชลาห์

25 เอเบอร์ เปเลก เรอู

26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์

27 และอับราม (คืออับราฮัม)

ครอบครัวของอับราฮัม

28 บุตรของอับราฮัม ได้แก่

อิสอัคกับอิชมาเอล

วงศ์วานของนางฮาการ์

(ปฐก.25:12-16)

29 วงศ์วานของอิชมาเอล ได้แก่

เนบาโยทผู้เป็นบุตรหัวปี เคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล

วงศ์วานของนางเคทูราห์

(ปฐก.25:1-4)

32 บุตรซึ่งเกิดจากนางเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัม ได้แก่

ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์

บุตรของโยกชาน ได้แก่

เชบากับเดดาน

33 บุตรของมีเดียน ได้แก่

เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์

คนเหล่านี้เป็นวงศ์วานของนางเคทูราห์

วงศ์วานของนางซาราห์

(ปฐก.36:10-14)

34 อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคมีบุตรชายสองคน ได้แก่

เอซาวกับอิสราเอล

เชื้อสายของเอซาว

35 บุตรของเอซาว ได้แก่

เอลีฟัส เรอูเอล เยอูช ยาลาม และโคราห์

36 บุตรของเอลีฟัส ได้แก่

เทมาน โอมาร์ เศโฟ[k] กาทาม เคนัส

และอามาเลขซึ่งเกิดจากนางทิมนา[l]

37 บุตรของเรอูเอล ได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์

ประชากรของเสอีร์ในเอโดม

(ปฐก.36:20-28)

38 บุตรของเสอีร์ ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน

39 บุตรของโลทาน ได้แก่

โฮรีกับโฮมัม ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

40 บุตรของโชบาล ได้แก่

อัลวาน[m] มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

บุตรของศิเบโอน ได้แก่

อัยยาห์กับอานาห์

41 บุตรของอานาห์ ได้แก่

ดีโชน

บุตรของดีโชน ได้แก่

เฮมดาน[n] เอชบาน อิธราน และเคราน

42 บุตรของเอเซอร์ ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน[o]

บุตรของดีชาน[p] ได้แก่

อูสกับอารัน

ผู้ปกครองของเอโดม

(ปฐก.36:31-43)

43 กษัตริย์ซึ่งปกครองในเอโดมก่อนที่จะมีกษัตริย์อิสราเอล[q] ได้แก่

เบลาบุตรเบโอร์แห่งเมืองดินฮาบาห์

44 เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ขึ้นครองราชย์แทน

45 เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานขึ้นครองราชย์แทน

46 เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัด ผู้ซึ่งพิชิตกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับขึ้นครองราชย์แทน เมืองของฮาดัดคืออาวีท

47 เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ขึ้นครองราชย์แทน

48 เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทริมแม่น้ำ[r]ขึ้นครองราชย์แทน

49 เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรอัคโบร์ขึ้นครองราชย์แทน

50 เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นครองราชย์แทน เมืองของพระองค์คือปาอู[s] มเหสีของฮาดัดคือ เมเหทาเบลธิดาของมัทเรด ผู้เป็นธิดาของเมซาหับ 51 ต่อมาฮาดัดก็สิ้นพระชนม์เช่นกัน

ประมุของค์ต่างๆ ของเอโดม ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 52 โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 53 เคนัส เทมาน มิบซาร์ 54 มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือประมุขของเอโดม

Notas al pie

 1. 1:4 ภาษาฮีบรูไม่มีข้อความว่าบุตรของโนอาห์ได้แก่
 2. 1:5 คำว่าบุตรอาจหมายถึง วงศ์วาน ทายาท หรือ ชนชาติ ก็ได้ เช่นเดียวกับข้อ 6-10,17 และ 20
 3. 1:6 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าดีฟัท
 4. 1:8 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 11
 5. 1:10 คำว่าบิดาอาจหมายถึง บรรพบุรุษ ต้นตระกูล หรือผู้ก่อตั้ง เช่นเดียวกับข้อ 11,13,18 และ 20
 6. 1:13 หรือชาวไซดอนพวกแรกสุด
 7. 1:17 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ไม่มีประโยคนี้ (ดูปฐก.10:23)
 8. 1:19 แปลว่า แยก
 9. 1:22 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอบาล(ดูปฐก.10:28)
 10. 1:24 สำเนา LXX. บางฉบับว่าอารปัคชาด ไคนัน
 11. 1:36 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเศฟีร์(ดูปฐก.36:11)
 12. 1:36 ภาษาฮีบรูว่ากาทาม เคนัส ทิมนา และอามาเลข(ดูปฐก.36:12)
 13. 1:40 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอลียัน(ดูปฐก.36:23)
 14. 1:41 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าฮัมราน(ดูปฐก.36:26)
 15. 1:42 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่ายาอาคาน(ดูปฐก.36:27)
 16. 1:42 ภาษาฮีบรูว่าดีโชนเป็นอีกรูปหนึ่งของดีชาน
 17. 1:43 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา
 18. 1:48 อาจจะเป็นแม่น้ำยูเฟรติส
 19. 1:50 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าปาอี(ดูปฐก.36:39)

La Bible du Semeur

1 Chroniques 1

Les généalogies

D’Adam à Sem

1Adam[a], Seth, Enosh, Qénân, Mahalaléel, Yéred, Hénok, Mathusalem, Lémek, Noé, Sem, Cham et Japhet.

Fils de Japhet[b] : Gomer, Magog, Madaï, Yavân, Toubal, Méshek et Tiras.

Fils de Gomer : Ashkenaz, Diphath[c] et Togarma.

Fils de Yavân : Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim[d].

Fils de Cham : Koush, Mitsraïm, Pouth et Canaan.

Fils de Koush : Seba, Havila, Sabta, Raema et Sabteka. Fils de Raema : Sheba et Dedân. 10 Koush fut le père[e] de Nimrod qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre.

11 Mitsraïm fut l’ancêtre des Loudim, des Anamim, des Lehabim, des Naphtouim, 12 des Patrousim, des Kaslouhim – dont sont issus les Philistins[f] – et des Crétois.

13 Canaan eut pour fils Sidon, son aîné, et Heth. 14 De lui descendent les Yebousiens, les Amoréens, les Guirgasiens, 15 les Héviens, les Arqiens, les Siniens, 16 les Arvadiens, les Tsemariens et les Hamathiens.

17 Les descendants de Sem furent : Elam, Assour, Arpakshad, Loud et Aram.

Les descendants d’Aram furent[g] : Outs, Houl, Guéter et Méshek. 18 Arpakshad eut pour fils Shélah, et Shélah eut pour fils Héber. 19 Héber eut deux fils : l’un s’appelait Péleg (Partage) parce que de son temps la terre fut partagée, et son frère s’appelait Yoqtân.

20 Yoqtân eut pour fils Almodad, Shéleph, Hatsarmaveth, Yérah, 21 Hadoram, Ouzal, Diqla, 22 Obal[h], Abimaël, Saba, 23 Ophir, Havila et Yobab. Tous ceux-là étaient des descendants de Yoqtân.

De Sem à Esaü et Jacob

24 Sem[i], Arpakshad[j], Shélah, 25 Héber, Péleg, Reou, 26 Seroug, Nahor, Térah, 27 Abram, c’est-à-dire Abraham.

28 Abraham eut pour fils : Isaac et Ismaël. 29 Voici leur postérité : le fils aîné d’Ismaël[k] s’appelait Nebayoth, puis viennent Qédar, Adbéel, Mibsam, 30 Mishma, Douma, Massa, Hadad, Téma, 31 Yetour, Naphish et Qedma. Tels sont les fils d’Ismaël. 32 Qetoura[l], épouse de second rang d’Abraham, donna naissance à Zimrân, Yoqshân, Medân, Madian, Yishbaq et Shouah. Fils de Yoqshân : Saba et Dedân. 33 Fils de Madian : Epha, Epher, Hénok, Abida et Eldaa. Tous ceux-là sont les descendants de Qetoura.

Les descendants d’Esaü

34 Abraham eut pour fils Isaac qui eut pour fils : Esaü et Israël[m]. 35 Fils d’Esaü[n] : Eliphaz, Reouel, Yeoush, Yaelam et Qorah. 36 Fils d’Eliphaz : Témân, Omar, Tsepho[o], Gaetam, Qenaz, Timna et Amalec. 37 Fils de Reouel : Nahath, Zérah, Shamma et Mizza. 38 Descendants de Séir : Lotân, Shobal, Tsibeôn, Ana, Dishôn, Etser et Dishân. 39 Descendants de Lotân : Hori et Homam. La sœur de Lotân s’appelait Timna. 40 Descendants de Shobal : Alvân[p], Manahath, Ebal, Shepho[q] et Onam. Fils de Tsibeôn : Aya et Ana. 41 Enfants d’Ana : Dishôn. Fils de Dishôn : Hemdân[r], Eshbân, Yitrân et Kerân. 42 Fils d’Etser : Bilhân, Zaavân et Aqân[s]. Fils de Dishân : Outs et Arân.

Les rois d’Edom

43 Voici les rois qui ont régné dans le pays d’Edom, avant qu’il y ait un roi en Israël : Béla, fils de Béor ; sa ville s’appelait Dinhaba. 44 Après sa mort, Yobab, fils de Zérah, de Botsra, régna à sa place. 45 Yobab mourut et Housham, du pays des Témanites, régna à sa place. 46 Après la mort de Housham, Hadad, fils de Bedad, régna à sa place. Il battit les Madianites dans la campagne de Moab ; il venait de la ville d’Avith. 47 Après la mort de Hadad, Samla, de Masréqa, régna à sa place. 48 Puis après la mort de Samla, Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. 49 Après la mort de Saül, Baal-Hanân, fils d’Akbor, régna à sa place. 50 Après la mort de Baal-Hanân, Hadad régna à sa place. Sa ville s’appelait Paou[t], le nom de sa femme était Mehétabéel, fille de Matred, et petite-fille de Mézahab.

51 Après la mort de Hadad, des chefs de familles gouvernèrent Edom. Ce furent les chefs Timna, Alva, Yeteth, 52 Oholibama, Ela, Pinôn, 53 Qenaz, Témân, Mibtsar, 54 Magdiel et Iram. Tels sont les chefs d’Edom.

Notas al pie

 1. 1.1 Pour les v. 1-4, voir Gn 5 et notes.
 2. 1.5 Pour les v. 5-23, voir Gn 10 et notes.
 3. 1.6 Gn 10.3 : Riphath.
 4. 1.7 D’après plusieurs manuscrits hébreux, la version syriaque et Gn 10.4.
 5. 1.10 Le terme père pourrait aussi signifier fondateur ou chef (de même, entre autres, aux v. 11, 13, 18 et 20).
 6. 1.12 Les Philistins, peuple indo-européen, ont tout d’abord émigré en Crète (voir Jr 47.4 ; Am 9.7) puis ont envahi l’Egypte au début du xiie siècle av. J.-C. Chassés de cette région, ils se sont installés sur la côte de Canaan pour étendre plus tard leur influence sur presque tout le pays.
 7. 1.17 Les descendants d’Aram furent : d’après un manuscrit hébreu, certains manuscrits de l’ancienne version grecque et Gn 10.23. Ces mots manquent dans la plupart des manuscrits hébreux.
 8. 1.22 D’après quelques manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque, la version syriaque et Gn 10.28.
 9. 1.24 Pour les v. 24-27, voir Gn 11.10-26.
 10. 1.24 Certains manuscrits de l’ancienne version grecque ajoutent : Caïnan.
 11. 1.29 Pour les v. 29-31, voir Gn 25.13-16.
 12. 1.32 Pour les v. 32-34, voir Gn 25.1-4, 19-26.
 13. 1.34 Nom donné à Jacob (voir Gn 32.29 ; 35.10).
 14. 1.35 Pour les v. 35-42, voir Gn 36.10-28.
 15. 1.36 Avec de nombreux manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque, la version syriaque et Gn 36.11. Le reste des manuscrits hébreux a : Tsephi.
 16. 1.40 D’après de nombreux manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque, et Gn 36.23. Les autres manuscrits hébreux ont : Alyân.
 17. 1.40 D’après quelques manuscrits hébreux et Gn 36.23.
 18. 1.41 D’après de nombreux manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque, et Gn 36.26. Les autres manuscrits hébreux ont : Hamrân.
 19. 1.42 D’après de nombreux manuscrits hébreux, des manuscrits de l’ancienne version grecque et Gn 36.27. D’autres manuscrits hébreux et grecs ainsi que d’autres versions anciennes ont : Yaaqân ou et Yaaqân.
 20. 1.50 D’après de nombreux manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque, la version syriaque, la Vulgate et Gn 36.39. Les autres manuscrits hébreux ont : Paï.