1 ทิโมธี 3 TNCV - 1-е Тимофею 3 NRT

1 ทิโมธี
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

1 ทิโมธี 3

ผู้ปกครองและมัคนายก

1นี่เป็นคำกล่าวที่น่าเชื่อถือ คือถ้าผู้ใดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ปกครอง[a] ในคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนางานอันมีเกียรติ ส่วนผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นต้องปราศจากที่ติ เป็นสามีของภรรยาคนเดียว รู้จักประมาณตน รู้จักควบคุมตนเอง น่านับถือ มีน้ำใจรับรองแขก สามารถที่จะสอนคนอื่นได้ ไม่ดื่มสุราเมามาย ไม่ก้าวร้าวแต่สุภาพอ่อนโยน ไม่ชอบทะเลาะวิวาท ไม่เป็นคนรักเงิน เขาต้องดูแลจัดการครอบครัวของตนได้ดี อบรมบุตรหลานให้เชื่อฟังและเคารพเขาอย่างที่ควร (ถ้าใครไม่รู้วิธีดูแลจัดการครอบครัวของตนเอง เขาจะมาดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไร?) เขาต้องไม่เป็นผู้ที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อ มิฉะนั้นอาจจะจองหองลืมตัวและต้องรับโทษเหมือนมารนั้น เขาต้องมีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอก เพื่อว่าเขาจะได้ไม่ตกในความเสื่อมเสียและตกในกับดักของมาร

ฝ่ายมัคนายกก็เช่นกัน ควรเป็นคนที่น่านับถือ จริงใจ ไม่ขี้เหล้าเมายา ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ซื่อ เขาต้องยึดมั่นในความจริงอันลึกซึ้งของความเชื่อด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ 10 จงตรวจสอบคนเหล่านี้ดูก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องจึงให้ทำหน้าที่มัคนายกได้

11 ในทำนองเดียวกันภรรยาของพวกเขา[b]ต้องเป็นสตรีที่น่านับถือ ไม่พูดว่าร้ายคนอื่น แต่รู้จักประมาณตน และเชื่อถือได้ในทุกเรื่อง

12 มัคนายกต้องเป็นสามีของภรรยาคนเดียว และต้องดูแลบุตรหลานและครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 13 ผู้ที่ปรนนิบัติได้อย่างดีก็ได้รับเกียรติมากและมีความมั่นใจอย่างมากในความเชื่อของเขาในพระเยซูคริสต์

14 แม้ว่าข้าพเจ้าหวังจะมาหาท่านในไม่ช้า แต่ข้าพเจ้าก็เขียนคำสั่งสอนเหล่านี้มา เพื่อว่า 15 หากข้าพเจ้าล่าช้า ท่านก็จะได้รู้ว่าคนทั้งหลายควรทำตัวอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่อันเป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริง 16 ข้อล้ำลึกแห่งทางพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือข้อข้องใจทั้งมวล นั่นคือ

พระองค์[c]ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์[d]
พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว
เหล่าทูตสวรรค์ได้เห็น
มีผู้ประกาศพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ
ชาวโลกเชื่อในพระองค์
พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่พระเกียรติสิริ

Notas al pie

  1. 3:1 โดยปกติแปลว่าบิชอปเช่นเดียวกับข้อ 2
  2. 3:11 หรือมัคนายิกา
  3. 3:16 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าพระเจ้า
  4. 3:16 หรือ ในเนื้อหนัง

New Russian Translation

1 Timothy 3

Качества руководителей и их помощников

1Правильно говорится: похвально, когда человек стремится быть руководителем. 2Но руководителем должен быть человек, которого не за что осудить: муж одной жены[a], воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, 3не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не падкий до денег. 4Он должен хорошо управлять своей семьей, иметь послушных и уважающих его детей. 5Ведь если кто-либо не может справиться со своей семьей, то как он сможет заботиться о церкви Божьей? 6Руководителя не следует выбирать из новообращенных: такой человек может возгордиться, и тогда он будет осужден так же, как был осужден и дьявол. 7О нем должны хорошо отзываться неверующие, чтобы ему не вызвать упреков и не попасть в ловушку дьявола.

8То же самое касается и диаконов. Они должны быть уважаемыми людьми, искренними, не пристрастными к вину и бескорыстными. 9Они должны с чистой совестью придерживаться открытых ныне тайн веры. 10Вначале этих людей следует проверить, и если против них не будет найдено ничего порочащего, они могут выполнять служение диаконов.

11Их жены тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными и пользоваться во всем доверием.

12Диакон должен быть мужем одной жены, хорошо управлять своими детьми и домочадцами. 13Потому что те, кто хорошо выполняет свое служение, приобретают себе достойное положение и могут с большой уверенностью говорить о своей вере в Иисуса Христа.

14Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу тебе это для того, 15чтобы, если я и задержусь, ты знал, как всем нам следует вести себя в доме Божьем, который есть Церковь живого Бога, опора и утверждение истины. 16Тайна нашей веры несомненно велика:

Бог[b] был явлен в теле,

был оправдан Духом,

Его видели ангелы,

о Нем было возвещено среди народов,

Его приняли верой в мире,

Он был вознесен в славе.

Notas al pie

  1. 3:2 Муж одной жены – существует несколько толкований этого места, наиболее вероятные из них: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене. Также в ст. 3:12.
  2. 3:16 В ряде авторитетных древних рукописей: «Он».