1 ทิโมธี 3 TNCV - 1 Тим 3 CARSA

1 ทิโมธี
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

1 ทิโมธี 3

ผู้ปกครองและมัคนายก

1นี่เป็นคำกล่าวที่น่าเชื่อถือ คือถ้าผู้ใดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ปกครอง[a] ในคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนางานอันมีเกียรติ ส่วนผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นต้องปราศจากที่ติ เป็นสามีของภรรยาคนเดียว รู้จักประมาณตน รู้จักควบคุมตนเอง น่านับถือ มีน้ำใจรับรองแขก สามารถที่จะสอนคนอื่นได้ ไม่ดื่มสุราเมามาย ไม่ก้าวร้าวแต่สุภาพอ่อนโยน ไม่ชอบทะเลาะวิวาท ไม่เป็นคนรักเงิน เขาต้องดูแลจัดการครอบครัวของตนได้ดี อบรมบุตรหลานให้เชื่อฟังและเคารพเขาอย่างที่ควร (ถ้าใครไม่รู้วิธีดูแลจัดการครอบครัวของตนเอง เขาจะมาดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไร?) เขาต้องไม่เป็นผู้ที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อ มิฉะนั้นอาจจะจองหองลืมตัวและต้องรับโทษเหมือนมารนั้น เขาต้องมีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอก เพื่อว่าเขาจะได้ไม่ตกในความเสื่อมเสียและตกในกับดักของมาร

ฝ่ายมัคนายกก็เช่นกัน ควรเป็นคนที่น่านับถือ จริงใจ ไม่ขี้เหล้าเมายา ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ซื่อ เขาต้องยึดมั่นในความจริงอันลึกซึ้งของความเชื่อด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ 10 จงตรวจสอบคนเหล่านี้ดูก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องจึงให้ทำหน้าที่มัคนายกได้

11 ในทำนองเดียวกันภรรยาของพวกเขา[b]ต้องเป็นสตรีที่น่านับถือ ไม่พูดว่าร้ายคนอื่น แต่รู้จักประมาณตน และเชื่อถือได้ในทุกเรื่อง

12 มัคนายกต้องเป็นสามีของภรรยาคนเดียว และต้องดูแลบุตรหลานและครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 13 ผู้ที่ปรนนิบัติได้อย่างดีก็ได้รับเกียรติมากและมีความมั่นใจอย่างมากในความเชื่อของเขาในพระเยซูคริสต์

14 แม้ว่าข้าพเจ้าหวังจะมาหาท่านในไม่ช้า แต่ข้าพเจ้าก็เขียนคำสั่งสอนเหล่านี้มา เพื่อว่า 15 หากข้าพเจ้าล่าช้า ท่านก็จะได้รู้ว่าคนทั้งหลายควรทำตัวอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่อันเป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริง 16 ข้อล้ำลึกแห่งทางพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือข้อข้องใจทั้งมวล นั่นคือ

พระองค์[c]ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์[d]
พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว
เหล่าทูตสวรรค์ได้เห็น
มีผู้ประกาศพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ
ชาวโลกเชื่อในพระองค์
พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่พระเกียรติสิริ

Notas al pie

  1. 3:1 โดยปกติแปลว่าบิชอปเช่นเดียวกับข้อ 2
  2. 3:11 หรือมัคนายิกา
  3. 3:16 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าพระเจ้า
  4. 3:16 หรือ ในเนื้อหนัง

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Тим 3

Качества, необходимые духовным руководителям и их помощникам

1Правильно говорится: похвально, когда человек стремится быть руководителем в общине верующих. Но руководителем должен быть человек, которого не за что осудить: муж одной жены[a], воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не имеющий любви к деньгам. Он должен хорошо управлять своей семьёй, иметь послушных и уважающих его детей. Ведь если кто-либо не может справиться со своей семьёй, то как он сможет заботиться об общине верующих, принадлежащей Аллаху? Руководителя не следует выбирать из новообращённых: такой человек может возгордиться, и тогда он будет осуждён так же, как был осуждён и Иблис. О нём должны хорошо отзываться неверующие, чтобы ему не вызвать упрёков и не попасть в ловушку Иблиса.

То же самое касается и помощников руководителей. Они должны быть уважаемыми людьми, искренними, не пристрастными к вину и бескорыстными. Они должны с чистой совестью придерживаться открытых ныне тайн веры. 10 Вначале этих людей следует проверить, и если против них не будет найдено ничего порочащего, они могут выполнять служение помощников.

11 Их жёны тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными и пользоваться во всём доверием.

12 Помощник руководителя должен быть мужем одной жены, хорошо управлять своими детьми и домочадцами. 13 Потому что те, кто хорошо выполняет своё служение, приобретают себе достойное положение и могут с большой уверенностью говорить о своей вере в Ису Масиха.

14 Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу тебе это для того, 15 чтобы, если я и задержусь, ты знал, как следует вести себя в доме Аллаха. Этот дом – святой народ верующих, принадлежащий живому Богу, опора и утверждение истины. 16 Тайна нашей веры несомненно велика:

Он[b] был явлен в теле,
    был оправдан Духом,
Его видели ангелы,
    о Нём было возвещено среди народов,
Его приняли верой в мире,
    Он был вознесён в славе.

Notas al pie

  1. 3:2 Муж одной жены – существует несколько толкований этого выражения: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене; 3) женатый не более одного раза. Также в 3:12.
  2. 3:16 В самых древних рукописях стоит слово «Он», но во многих других – «Всевышний». Разница двух этих вариантов заключается в том, что на языке оригинала маленькая горизонтальная чёрточка в этом слове меняет одну букву на другую, в результате чего одно слово превращается в другое.