ปฐมกาล 5 TNCV - Бытие 5 NRT

ปฐมกาล
Elegir capítulo 5

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 5

จากอาดัมถึงโนอาห์

1นี่คือบันทึกเรื่องราวเชื้อสายของอาดัม

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ทรงสร้างเขาตามอย่างพระองค์ พระองค์ทรงสร้างพวกเขาทั้งผู้ชายและผู้หญิง แล้วทรงอวยพรเขา และตรัสเรียกเขาว่า “มนุษย์[a]

เมื่ออาดัมอายุได้ 130 ปีก็มีบุตรชายซึ่งเหมือนอย่างเขา ตามลักษณะ[b]ของเขา เขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเสท หลังจากที่เสทเกิด อาดัมมีชีวิตต่อไปอีก 800 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน อาดัมมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 930 ปี แล้วเขาก็ตาย

เมื่อเสทอายุได้ 105 ปีก็มีบุตรชาย[c]ชื่อเอโนช หลังจากนั้นเสทมีชีวิตต่อไปอีก 807 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน เสทมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 912 ปี แล้วเขาก็ตาย

เมื่อเอโนชอายุได้ 90 ปีก็มีบุตรชายชื่อเคนัน 10 หลังจากนั้นเอโนชมีชีวิตต่อไปอีก 815 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 11 เอโนชมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 905 ปี แล้วเขาก็ตาย

12 เมื่อเคนันอายุได้ 70 ปีก็มีบุตรชายชื่อมาหะลาเลล 13 หลังจากนั้นมีชีวิตต่อไปอีก 840 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 14 เคนันมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 910 ปี แล้วเขาก็ตาย

15 เมื่อมาหะลาเลลอายุได้ 65 ปีก็มีบุตรชายชื่อยาเรด 16 หลังจากนั้นมาหะลาเลลมีชีวิตต่อไปอีก 830 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 17 มาหะลาเลลมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 895 ปี แล้วเขาก็ตาย

18 เมื่อยาเรดอายุได้ 162 ปีก็มีบุตรชายชื่อเอโนค 19 หลังจากนั้นยาเรดมีชีวิตต่อไปอีก 800 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 20 ยาเรดมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 962 ปี แล้วเขาก็ตาย

21 เมื่อเอโนคอายุได้ 65 ปีก็มีบุตรชายชื่อเมธูเสลาห์ 22 หลังจากนั้นเอโนคก็ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าอีก 300 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 23 เอโนคมีอายุรวมทั้งสิ้น 365 ปี 24 เอโนคดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า แล้วไม่มีใครพบเขาอีกเลย เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป

25 เมื่อเมธูเสลาห์อายุได้ 187 ปีก็มีบุตรชายชื่อลาเมค 26 หลังจากนั้นเมธูเสลาห์มีชีวิตต่อไปอีก 782 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 27 เมธูเสลาห์มีชีวิตรวมทั้งสิ้น 969 ปี แล้วเขาก็ตาย

28 เมื่อลาเมคอายุได้ 182 ปีก็มีบุตรชายคนหนึ่ง 29 เขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่าโนอาห์[d] และกล่าวว่า “ลูกคนนี้จะช่วยบรรเทาเราจากความเหนื่อยยาก และจากการตรากตรำทำงานหนักที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสาปแช่ง” 30 หลังจากโนอาห์เกิดมา ลาเมคมีชีวิตต่อไปอีก 595 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 31 ลาเมคมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 777 ปี แล้วเขาก็ตาย

32 หลังจากโนอาห์อายุได้ 500 ปี ก็มีบุตรชายคือ เชม ฮาม และยาเฟท

Notas al pie

  1. 5:2 ภาษาฮีบรูว่าอาดัม
  2. 5:3 ในภาษาฮีบรูคำนี้คือคำเดียวกับคำว่าแบบใน 1:27 และ 9:6
  3. 5:6 ภาษาฮีบรูว่าได้เป็นบิดาของซึ่งคำว่าบิดาอาจจะมีความหมายว่าบรรพบุรุษเช่นเดียวกับข้อ 7-26
  4. 5:29 คำว่าโนอาห์มีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าบรรเทา

New Russian Translation

Genesis 5

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама.

Когда Бог сотворил человека, Он создал его по подобию Божьему. 2Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»[a].

3Когда Адам прожил 130 лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. 4После рождения Сифа Адам жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 5Всего Адам жил 930 лет и умер.

6Когда Сиф прожил 105 лет, у него родился Енос. 7После рождения Еноса Сиф жил 807 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 8Всего Сиф жил 912 лет и умер.

9Когда Енос прожил 90 лет, у него родился Каинан. 10После рождения Каинана Енос жил 815 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 11Всего Енос жил 905 лет и умер.

12Когда Каинан прожил 70 лет, у него родился Малелеил. 13После рождения Малелеила Каинан жил 840 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 14Всего Каинан жил 910 лет и умер.

15Когда Малелеил прожил 65 лет, у него родился Иаред. 16После рождения Иареда Малелеил жил 830 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 17Всего Малелеил жил 895 лет и умер.

18Когда Иаред прожил 162 года, у него родился Енох. 19После рождения Еноха Иаред жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 20Всего Иаред жил 962 года и умер.

21Когда Енох прожил 65 лет, у него родился Мафусал. 22После рождения Мафусала Енох ходил с Богом 300 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 23Енох дожил до 365 лет. 24Енох ходил с Богом, потом его не стало, потому что Бог взял его.

25Когда Мафусал прожил 187 лет, у него родился Ламех. 26После рождения Ламеха Мафусал жил 782 года, и у него были еще сыновья и дочери. 27Всего Мафусал жил 969 лет и умер.

28Когда Ламех прожил 182 года, у него родился сын. 29Он дал ему имя Ной[b] и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Господом»[c]. 30После рождения Ноя Ламех жил 595 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 31Всего Ламех жил 777 лет и умер.

32Когда Ною исполнилось 500 лет, у него родились Сим, Хам и Иафет.

Notas al pie

  1. 5:2 Евр.: «адам».
  2. 5:29 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «утешение».
  3. 5:29 Или: «От земли, которую проклял Господь, он даст нам утешение в нашей работе и в мучительном труде наших рук».