1เปโตร 1 TNCV - اول پطرس 1 PCB

1เปโตร
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1เปโตร 1:1-25

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปโตรผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์

ถึงบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ ท่านทั้งหลายคือคนแปลกหน้าที่อาศัยในโลกเพียงชั่วคราว ผู้ได้กระจัดกระจายไปทั่วแคว้นปอนทัส กาลาเทีย คัปปาโดเซีย เอเชียและบิธีเนีย 2พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเลือกสรรพวกท่านตามที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางการทรงชำระให้บริสุทธิ์ของพระวิญญาณ เพื่อให้พวกท่านมาเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และรับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์

ขอพระคุณและสันติสุขมีแด่พวกท่านอย่างล้นเหลือ

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความหวังอันยืนยง

3สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา! ด้วยพระเมตตายิ่งใหญ่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่เข้าในความหวังอันยืนยงโดยการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์ 4และเข้าในมรดกอันไม่มีวันเสื่อมสลาย เน่าเสียหรือเลือนหายไปซึ่งทรงเตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อพวกท่าน 5โดยความเชื่อพระเจ้าได้ทรงปกป้องพวกท่านไว้ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์จนถึงความรอดซึ่งพร้อมแล้วที่จะทรงสำแดงในยุคสุดท้าย 6พวกท่านชื่นชมยินดียิ่งนักในเรื่องนี้ แม้ขณะนี้ท่านต้องทนความทุกข์โศกชั่วระยะหนึ่งจากการทดลองสารพัดอย่าง 7สิ่งเหล่านี้มีมาเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีความเชื่อแท้ ความเชื่อนี้ล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำซึ่งเสื่อมสลายไปแม้ได้ทำให้บริสุทธิ์แล้วด้วยไฟ ความเชื่อนี้ก่อให้เกิดคำสรรเสริญ เกียรติและศักดิ์ศรีเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏ 8แม้ท่านยังไม่เห็นพระองค์แต่ก็รักพระองค์ แม้ขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่ก็เชื่อในพระองค์และเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่สุดจะพรรณนา 9เพราะท่านกำลังรับความรอดแห่งจิตวิญญาณของท่านอันเป็นเป้าหมายแห่งความเชื่อของท่าน

10บรรดาผู้เผยพระวจนะผู้ได้กล่าวถึงพระคุณที่จะมีมาถึงท่านนั้น ได้ตั้งใจสืบเสาะค้นหาอย่างถี่ถ้วนที่สุดเกี่ยวกับความรอดนี้ 11พวกเขาพยายามพิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่พระวิญญาณของพระคริสต์ในพวกเขาได้บ่งชี้ไว้นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจะเกิดขึ้นอย่างไร เมื่อพระองค์ได้ทำนายถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์และบรรดาพระเกียรติสิริที่จะตามมา 12พวกเขาได้รับการสำแดงว่าสิ่งต่างๆ ที่ได้พยากรณ์ถึงนั้นไม่ใช่เพื่อพวกเขาเอง แต่เพื่อพวกท่าน บัดนี้บรรดาผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้แจ้งสิ่งต่างๆ เหล่านี้แก่ท่านแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งส่งมาจากสวรรค์ แม้แต่ทูตสวรรค์ยังปรารถนาจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้

จงบริสุทธิ์

13เพราะฉะนั้นจงเตรียมความคิดจิตใจให้พร้อม จงรู้จักบังคับตนเอง จงตั้งความหวังแน่วแน่ในพระคุณซึ่งจะประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏ 14ในฐานะลูกที่เชื่อฟัง อย่าดำเนินตามตัณหาชั่วซึ่งท่านเคยมีเมื่อใช้ชีวิตอย่างผู้ที่ไม่รู้ความจริง 15แต่ท่านทั้งหลายจงบริสุทธิ์ในการทุกอย่างที่ท่านทำเหมือนอย่างที่พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นบริสุทธิ์ 16เพราะมีเขียนไว้ว่า “จงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์”1:16 ลนต.11:44,45; 19:2; 20:7

17ในเมื่อท่านทูลต่อพระบิดาผู้ทรงตัดสินการกระทำของแต่ละคนโดยไม่ลำเอียง ก็จงดำเนินชีวิตด้วยความเคารพยำเกรงในฐานะที่เป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้ 18เพราะท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านพ้นจากวิถีชีวิตอันไร้แก่นสารซึ่งท่านรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ พระองค์ไม่ได้ทรงไถ่ท่านด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง 19แต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ผู้เป็นลูกแกะอันปราศจากตำหนิหรือข้อบกพร่องใดๆ 20พระองค์ได้ทรงเลือกสรรพระคริสต์ไว้ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏในวาระสุดท้ายนี้เพื่อท่านทั้งหลาย 21โดยทางพระคริสต์ท่านจึงเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและประทานพระเกียรติสิริให้แก่พระองค์ ดังนั้นความเชื่อและความหวังของท่านจึงอยู่ในพระเจ้า

22บัดนี้เมื่อท่านได้ชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยการเชื่อฟังความจริงเพื่อจะรักพี่น้องอย่างจริงใจแล้ว ก็จงรักกันอย่างลึกซึ้งด้วยใจจริง1:22 สำเนาต้นฉบับเก่าแก่บางสำเนาว่าด้วยใจบริสุทธิ์ 23เพราะท่านได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่เกิดจากเมล็ดพันธุ์อันเสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์อันไม่รู้เสื่อมสลายคือพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและยืนยงถาวร 24เพราะ

“มวลมนุษยชาตินั้นเหมือนหญ้า

และเกียรติทั้งปวงของพวกเขาเหมือนดอกไม้ในท้องทุ่ง

ต้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ร่วงโรยไป

25แต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายืนยงนิรันดร์”1:25 อสย.40:6-8

และพระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐซึ่งได้ประกาศแก่ท่านแล้ว

Persian Contemporary Bible

اول پطرس 1:1-25

سلام و درود از پطرس

1از طرف پطرس، رسول و فرستادهٔ عيسی مسيح،

به مسيحيانی كه خارج از اورشليم در سراسر ايالات پونتوس، غلاطيه، كپدوكيه، آسيا و بيطينيا پراكنده‌اند و در اين جهان غريب هستند.

2از درگاه الهی، طالب رحمت و آرامش برای شما می‌باشم.

ای عزيزان، خدای پدر از مدتها پيش شما را برگزيد، زيرا او از پيش می‌دانست كه شما به او ايمان خواهيد آورد. روح خدا نيز شما را با خون عيسی مسيح پاک ساخته تا بتوانيد طبق خواست مسيح زندگی كنيد.

آزمايش ايمان

3سپاس بر خدا باد، بر خدا كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است. او به سبب لطف بی‌پايان و عظيم خود، ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانوادهٔ خود گرداند. از این رو، ما اكنون به اميد حيات جاويد زنده‌ايم، زيرا مسيح نيز پس از مرگ، حيات يافت. 4خدا نيز برای شما ميراثی به دور از فساد و آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است، يعنی حيات جاويد را. 5و از آنجا كه به خدا توكل و اعتماد كرده‌ايد، او نيز با قدرت عظيم خود، شما را به سلامت به آسمان خواهد رسانيد تا اين ارث را دريافت كنيد. بلی، در روز قيامت، شما وارث حيات جاودان خواهيد شد.

6پس حال كه چنين ارثی در پيش داريد، واقعاً شاد باشيد، حتی اگر لازم باشد در اين دنيا برای مدتی سختيها و زحماتی را متحمل گرديد. 7اين سختيها به منظور آزمايش ايمان شما پيش می‌آيد، همانطور كه آتش نيز طلا را می‌آزمايد و پاک می‌سازد. ايمان شما پس از آنكه وارد كورهٔ آزمايش گرديد و سالم بيرون آمد، سبب خواهد شد كه در روز بازگشت عيسی مسيح، مورد تحسين و تمجيد و تكريم قرار گيريد.

8با اينكه شما تا به حال مسيح را نديده‌ايد، اما او را دوست داريد. اكنون نيز گرچه او را نمی‌بينيد، اما به او ايمان داريد؛ و اين ايمان چنان شادی عظيمی در قلب شما بوجود آورده كه قابل وصف نيست. 9همين ايمان نيز سرانجام باعث نجات جانتان خواهد شد.

10اين نجات رازی بود كه حتی انبیا نيز از آن آگاهی كامل نداشتند. هر چند دربارهٔ آن در كتب خود می‌نوشتند، اما مسايل زيادی وجود داشت كه برای ايشان مبهم بود. 11آنان قادر نبودند درک كنند كه روح مسيح در وجودشان از چه سخن می‌گويد. زيرا روح، به ايشان الهام می‌كرد كه حوادثی را بنويسند كه برای مسيح رخ خواهد داد، و به رنجهايی كه او خواهد كشيد و جلالی كه پس از آن خواهد يافت، اشاره كنند. اما ايشان نمی‌دانستند كه اين رويدادها، برای چه كسی و در چه زمان رخ خواهد داد. 12تا اينكه خدا به ايشان الهام كرد كه اين وقايع، در طول حيات ايشان روی نخواهد داد، بلكه ساليان دراز پس از مرگشان واقع خواهد شد.

و سرانجام دورانی كه اكنون ما در آن زندگی می‌كنيم فرا رسيد و اين پيغام نجاتبخش، يعنی پيغام انجيل، به طور آشكار و واضح به همه اعلام شد. آنان كه اين پيغام را به شما رساندند، با قدرت روح‌القدس آن را بيان كردند، همان روح‌القدس آسمانی كه با انبیا سخن می‌گفت. اين پيغام چنان عظيم و عالی است كه حتی فرشتگان آسمان نيز مشتاقند دربارهٔ آن بيشتر آگاهی يابند.

پاكی و تقدس مؤمنين

13بنابراين، آماده و هشيار باشيد. مانند كسی كه آمادهٔ هر اتفاقی است، منتظر بازگشت عيسی مسيح باشيد، زيرا در آن روز، لطف و فيض عظيمی نصيبتان خواهد شد. 14از خدا اطاعت نماييد، چون فرزندان او می‌باشيد. پس بار ديگر به سوی گناهانی كه در گذشته اسير آنها بوديد، نرويد، زيرا آن زمان نمی‌دانستيد چه می‌كنيد. 15به همين جهت، در تمام رفتار و كردار خود، پاک و مقدس باشيد، زيرا خداوند نيز پاک و مقدس است، همان خداوندی كه شما را خوانده تا فرزند او باشيد. 16او خود فرموده است: «پاک باشيد، زيرا من پاک هستم.»

17در ضمن به ياد داشته باشيد كه پدر آسمانی‌تان خدا، كه دست دعا به سوی او دراز می‌كنيد، در روز جزا از كسی طرفداری نخواهد كرد، بلكه اعمال هر کس را عادلانه داوری خواهد نمود. بنابراين، تا زمانی كه در اين دنيا هستيد، با خداترسی زندگی كنيد. 18خدا برای نجات شما بهايی پرداخت، تا شما را از قيد روش پوچ و باطل زندگی كه از اجداد خود به ارث برده بوديد، آزاد سازد؛ بهايی كه خدا برای آزادی از اين اسارت پرداخت، طلا و نقره نبود، 19بلكه خون گرانبهای مسيح بود كه همچون بره‌ای بی‌گناه و بی‌عيب قربانی شد. 20برای اين منظور، خدا او را پيش از آفرينش جهان تعيين كرد، اما در اين زمانهای آخر او را به جهان فرستاد تا شما را رستگار سازد. 21توسط اوست كه شما به خدا ايمان آورده‌ايد، به خدايی كه مسيح را پس از مرگ زنده ساخت و او را سرافراز گردانيد؛ و اكنون، ايمان و اميد شما بر خداست.

22حال، می‌توانيد يكديگر را واقعاً دوست بداريد، زيرا از زمانی كه به مسيح ايمان آورديد و نجات يافتيد، وجود شما از خودخواهی و تنفر پاک شده است. بنابراين، يكديگر را از صميم قلب دوست بداريد، 23زيرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده‌ايد. اين زندگی تازه را از والدين خود نيافته‌ايد؛ چه، در اين صورت، پس از چند صباحی تباه می‌شد؛ اين زندگی تازه تا ابد پا برجا خواهد ماند، زيرا از مسيح حاصل شده، يعنی از پيام هميشه زندهٔ خدا برای انسانها. 24بلی، زندگی عادی ما از بين خواهد رفت، همانگونه كه علفْ زرد و خشک می‌شود و از ميان می‌رود. تمام عزّت و افتخارات ما، همچون گُلی است كه پژمرده می‌شود و بر زمين می‌افتد. 25اما كلام خدا تا ابد پا برجا می‌ماند. اين كلام، همان پيام نجاتبخش انجيل است كه به شما نيز بشارت داده شده است.