1เธสะโลนิกา 1 TNCV - 1 Фессалоникийцам 1 NRT

1เธสะโลนิกา
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1เธสะโลนิกา 1:1-10

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโล สิลาส1:1 ภาษากรีกว่าสิลวานัส และทิโมธี

ถึงคริสตจักรของชาวเธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

ขอพระคุณและสันติสุขมีแก่ท่านทั้งหลาย1:1 สำเนาต้นฉบับเก่าแก่บางสำเนาว่าแก่ท่านทั้งหลายจากพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

ขอบพระคุณและทูลขอ

2เราขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยพวกท่านทั้งปวงและอธิษฐานเผื่อท่านเสมอ 3ต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาของเรา เราระลึกอยู่เสมอไม่ได้ขาดถึงการงานของท่านที่เกิดจากความเชื่อ ถึงการลงแรงทำงานหนักของท่านที่เป็นผลจากความรัก และถึงการสู้ทนของท่านที่รับแรงบันดาลใจจากความหวังในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

4พี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้า เรารู้ว่าพระองค์ทรงเลือกสรรท่าน 5เพราะข่าวประเสริฐของเรามาถึงท่านไม่ใช่เพียงด้วยถ้อยคำเท่านั้น แต่ด้วยฤทธิ์อำนาจ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความเชื่อมั่นอันลึกซึ้ง ท่านทราบว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรในหมู่พวกท่านเพื่อเห็นแก่ท่าน 6ท่านได้ทำตามอย่างเราและองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งๆ ที่ต้องทนทุกข์อย่างหนักท่านก็รับข่าวประเสริฐด้วยความชื่นชมยินดีซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน 7ดังนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่ผู้เชื่อทั้งปวงในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา 8ข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลื่องลือจากพวกท่านออกไป ไม่เฉพาะในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา ความเชื่อในพระเจ้าของท่านยังโด่งดังไปทั่วทุกหนแห่ง ฉะนั้นเราจึงไม่ต้องพูดถึงอีก 9เพราะเขาเหล่านั้นเองเล่าขานว่าพวกท่านต้อนรับเราอย่างไร และยังบอกว่าท่านได้หันจากรูปเคารพมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์อยู่ 10และรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตาย คือพระเยซูผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายจากพระพิโรธที่จะมาถึง

New Russian Translation

1 Фессалоникийцам 1:1-10

1От Павла, Силуана1:1 Силуан – по всей вероятности, Силуан и Сила (см. Деян. 15:22) – это одно и то же лицо. и Тимофея.

Церкви в Фессалонике, принадлежащей Богу Отцу и Господу Иисусу Христу.

Благодать и мир вам!

Благодарность Богу за веру фессалоникийцев

2Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах, 3постоянно помня о делах вашей веры, о труде, который вы совершаете по любви, и о вашей стойкости в надежде на нашего Господа Иисуса Христа перед Богом, нашим Отцом.

4Бог любит вас, братья, и мы знаем, что Он избрал вас! 5Потому что наша Радостная Весть пришла к вам не только как слова, но в ней были и сила Святого Духа, и полная уверенность в ее истине. Вы знаете и то, какими мы были для вас, находясь с вами. 6И вы стали подражать нам и Господу и, несмотря на большие страдания, приняли слово о Христе с радостью, данной вам Святым Духом. 7Вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахаии1:7 Выражение «Македония и Ахаия» обозначало Грецию в целом., 8и слово Господа, таким образом, распространилось от вас не только в Македонии и Ахаии, но и повсюду разошлась весть о вашей вере в Бога, и нам уже ничего и не нужно говорить. 9Так как уже другие рассказывают нам о том, как вы нас приняли и как вы оставили идолов и обратились к живому и истинному Богу, чтобы служить Ему 10и ожидать с небес Его Сына, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, Который избавляет нас от приближающегося Божьего гнева.