1ยอห์น 1 TNCV - 1 Иоанна 1 NRT

1ยอห์น
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1ยอห์น 1:1-10

1เราประกาศแก่ท่านถึงพระวาทะแห่งชีวิตซึ่งดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาล ซึ่งเราได้ยิน ได้เห็นกับตา ได้พินิจดู และได้สัมผัสด้วยมือของเรา 2ชีวิตนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้ว เราได้เห็นและได้เป็นพยาน และเราประกาศให้ท่านทราบถึงชีวิตนิรันดร์นี้ซึ่งดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เรา 3เราประกาศให้ท่านทราบถึงสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินเพื่อท่านจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราด้วย และการสามัคคีธรรมกับเราคือการสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ 4เราเขียนข้อความเหล่านี้มาเพื่อให้ความชื่นชมยินดีของเรา1:4 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าของท่านทั้งหลายเต็มบริบูรณ์

ดำเนินในความสว่าง

5นี่เป็นเรื่องราวซึ่งเราได้ยินจากพระองค์และประกาศแก่ท่าน คือพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง ในพระองค์ไม่มีความมืดเลย 6ถ้าเราอ้างว่ามีสามัคคีธรรมกับพระองค์แต่ยังดำเนินในความมืด เราก็โกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยความจริง 7แต่ถ้าเราดำเนินในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ประทับในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมกันและพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราพ้นจากบาปทั้งปวง1:7 หรือบาปทุกอย่าง

8ถ้าเราอ้างว่าไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเองและความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลย 9ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงอภัยบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากความอธรรมทั้งสิ้น 10ถ้าเราอ้างว่าไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับหาว่าพระองค์เป็นผู้มุสา และพระดำรัสของพระองค์ไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราเลย

New Russian Translation

1 Иоанна 1:1-10

Иисус Христос – Слово жизни

1Мы возвещаем о том, что существовало от начала, что слышали, что видели своими глазами, за чем наблюдали и к чему прикасались: о Слове Жизни. 2Сама Жизнь явилась, и мы видели Ее, о чем и свидетельствуем. Мы возвещаем вам о вечной Жизни, Которая была с Отцом и Которая была явлена нам. 3Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. 4Об этом мы и пишем для того, чтобы радость наша была полной.

Ходите во свете

5И вот та весть, которую мы сами слышали от Него и теперь передаем вам: Бог – это свет, и в Нем нет никакой тьмы. 6Если мы говорим, что имеем общение с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем согласно истине. 7Но если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха.

8Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. 9Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. 10А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лжецом, и, значит, Его слова нет в нас.