1พงศาวดาร 1 TNCV - 1 Паралипоменон 1 NRT

1พงศาวดาร
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1พงศาวดาร 1:1-54

บันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาดัมถึงอับราฮัม

จากอาดัมถึงบุตรทั้งหลายของโนอาห์

1อาดัม เสท เอโนช 2เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด 3เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค โนอาห์

4บุตรของโนอาห์ ได้แก่1:4 ภาษาฮีบรูไม่มีข้อความว่าบุตรของโนอาห์ได้แก่

เชม ฮาม และยาเฟท

เชื้อสายของยาเฟท

(ปฐก.10:2-5)

5บุตร1:5 คำว่าบุตรอาจหมายถึง วงศ์วาน ทายาท หรือ ชนชาติ ก็ได้ เช่นเดียวกับข้อ 6-10,17 และ 20ของยาเฟท ได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

6บุตรของโกเมอร์ ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท1:6 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าดีฟัท และโทการมาห์

7บุตรของยาวาน ได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม

เชื้อสายของฮาม

(ปฐก.10:6-20)

8บุตรของฮาม ได้แก่

คูช มิสราอิม1:8 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 11 พูต และคานาอัน

9บุตรของคูช ได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ ได้แก่

เชบากับเดดาน

10คูชเป็นบิดา1:10 คำว่าบิดาอาจหมายถึง บรรพบุรุษ ต้นตระกูล หรือผู้ก่อตั้ง เช่นเดียวกับข้อ 11,13,18 และ 20ของ

นิมโรดซึ่งต่อมาได้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

11มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 12ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทร์

13คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปี1:13 หรือชาวไซดอนพวกแรกสุด และของชาวฮิตไทต์ 14ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 15ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 16ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

เชื้อสายของเชม

(ปฐก.10:21-31; 11:10-27)

17บุตรของเชม ได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

บุตรของอารัม ได้แก่1:17 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ไม่มีประโยคนี้ (ดูปฐก.10:23)

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

18อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์

เชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์

19เอเบอร์มีบุตรชายสองคน ได้แก่

เปเลก1:19 แปลว่า แยก เพราะโลกถูกแบ่งแยกในช่วงชีวิตของเปเลก และอีกคนหนึ่งคือ โยกทาน

20โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 21ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 22โอบาล1:22 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอบาล(ดูปฐก.10:28) อาบีมาเอล เชบา 23โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทาน

24เชม อารปัคชาด1:24 สำเนา LXX. บางฉบับว่าอารปัคชาด ไคนัน เชลาห์

25เอเบอร์ เปเลก เรอู

26เสรุก นาโฮร์ เทราห์

27และอับราม (คืออับราฮัม)

ครอบครัวของอับราฮัม

28บุตรของอับราฮัม ได้แก่

อิสอัคกับอิชมาเอล

วงศ์วานของนางฮาการ์

(ปฐก.25:12-16)

29วงศ์วานของอิชมาเอล ได้แก่

เนบาโยทผู้เป็นบุตรหัวปี เคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 30มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล

วงศ์วานของนางเคทูราห์

(ปฐก.25:1-4)

32บุตรซึ่งเกิดจากนางเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัม ได้แก่

ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์

บุตรของโยกชาน ได้แก่

เชบากับเดดาน

33บุตรของมีเดียน ได้แก่

เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์

คนเหล่านี้เป็นวงศ์วานของนางเคทูราห์

วงศ์วานของนางซาราห์

(ปฐก.36:10-14)

34อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคมีบุตรชายสองคน ได้แก่

เอซาวกับอิสราเอล

เชื้อสายของเอซาว

35บุตรของเอซาว ได้แก่

เอลีฟัส เรอูเอล เยอูช ยาลาม และโคราห์

36บุตรของเอลีฟัส ได้แก่

เทมาน โอมาร์ เศโฟ1:36 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเศฟีร์(ดูปฐก.36:11) กาทาม เคนัส

และอามาเลขซึ่งเกิดจากนางทิมนา1:36 ภาษาฮีบรูว่ากาทาม เคนัส ทิมนา และอามาเลข(ดูปฐก.36:12)

37บุตรของเรอูเอล ได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์

ประชากรของเสอีร์ในเอโดม

(ปฐก.36:20-28)

38บุตรของเสอีร์ ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน

39บุตรของโลทาน ได้แก่

โฮรีกับโฮมัม ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

40บุตรของโชบาล ได้แก่

อัลวาน1:40 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอลียัน(ดูปฐก.36:23) มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

บุตรของศิเบโอน ได้แก่

อัยยาห์กับอานาห์

41บุตรของอานาห์ ได้แก่

ดีโชน

บุตรของดีโชน ได้แก่

เฮมดาน1:41 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าฮัมราน(ดูปฐก.36:26) เอชบาน อิธราน และเคราน

42บุตรของเอเซอร์ ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน1:42 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่ายาอาคาน(ดูปฐก.36:27)

บุตรของดีชาน1:42 ภาษาฮีบรูว่าดีโชนเป็นอีกรูปหนึ่งของดีชาน ได้แก่

อูสกับอารัน

ผู้ปกครองของเอโดม

(ปฐก.36:31-43)

43กษัตริย์ซึ่งปกครองในเอโดมก่อนที่จะมีกษัตริย์อิสราเอล1:43 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา ได้แก่

เบลาบุตรเบโอร์แห่งเมืองดินฮาบาห์

44เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ขึ้นครองราชย์แทน

45เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานขึ้นครองราชย์แทน

46เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัด ผู้ซึ่งพิชิตกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับขึ้นครองราชย์แทน เมืองของฮาดัดคืออาวีท

47เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ขึ้นครองราชย์แทน

48เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทริมแม่น้ำ1:48 อาจจะเป็นแม่น้ำยูเฟรติสขึ้นครองราชย์แทน

49เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรอัคโบร์ขึ้นครองราชย์แทน

50เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นครองราชย์แทน เมืองของพระองค์คือปาอู1:50 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าปาอี(ดูปฐก.36:39) มเหสีของฮาดัดคือ เมเหทาเบลธิดาของมัทเรด ผู้เป็นธิดาของเมซาหับ 51ต่อมาฮาดัดก็สิ้นพระชนม์เช่นกัน

ประมุของค์ต่างๆ ของเอโดม ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 52โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 53เคนัส เทมาน มิบซาร์ 54มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือประมุขของเอโดม

New Russian Translation

1 Паралипоменон 1:1-54

От Адама до Ноя

(Быт. 5:1-32)

1Адам, Сиф, Енос, 2Каинан, Малелеил, Иаред, 3Енох, Мафусал, Ламех.

4Ной и его сыновья

Сим, Хам, Иафет.

Потомки Иафета

(Быт. 10:2-4)

5Сыновья1:5 Слово «сыновья» также может означать «потомки» или «народы». Многие из этих имен известны как исторические названия народов. То же в ст. 6-10, 17 и 20. Иафета:

Гомер, Магог, Мадай, Иаван1:5 Иаван относится к ионийским грекам с побережья Малой Азии, упоминаемым в Ис. 66:19; Иез. 27:13. После завоеваний Александра Великого это название распространилось на всех греков. В других отрывках переведено как Греция., Тувал, Мешех и Тирас.

6Сыновья Гомера:

Ашкеназ, Рифат1:6 Так во многих рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах (см. также Быт. 10:3); в нормативном еврейском тексте: «Дифат». и Тогарма.

7Сыновья Иавана:

Элиша, Таршиш, Киттим и Роданим1:7 Или.: «Доданим»; см. Быт. 10:4..

Потомки Хама

(Быт. 10:6-20)

8Сыновья Хама:

Куш, Мицраим1:8 То есть Египет; то же в ст. 11., Пут и Ханаан.

9Сыновья Куша:

Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха.

Сыновья Раамы:

Шева и Дедан.

10Куш был отцом1:10 Слово «отец» также может означать «предок», «родоначальник» или «основатель»; то же в ст. 11, 13, 18 и 20. и Нимрода, который стал первым на земле могучим воином.

11Мицраим был отцом лудеев, анамеев, легавеев, нафтухеев, 12патрусеев, каслухеев (от которых произошли филистимляне) и кафтореев1:12 Букв.: «каслухеев, откуда вышли филистимляне, и кафтореев»; см Ам. 9:7; Иер. 47:4..

13Ханаан был отцом

Сидона, первенца его, Хетта, 14а также иевусеев, аморреев, гергесеев, 15хиввеев, аркеев, синеев, 16арвадеев, цемареев и хаматеев.

Потомки Сима

(Быт. 10:21-29; 11:10-26)

17Сыновья Сима:

Елам, Ашшур, Арпахшад, Луд и Арам.

Сыновья Арама1:17 Так в одной из рукописей еврейского текста (ср. Быт. 10:23); в нормативном еврейском тексте этих слов нет.:

Уц, Хул, Гетер и Мешех.

18У Арпахшада родился Шелах,

а у Шелаха родился Евер1:18 Евер был одним из предков евреев, и от его имени происходит и само слово «еврей»..

19У Евера родилось двое сыновей:

одного звали Пелег1:19 По-еврейски это имя означает «разделение». (потому что в его дни земля была разделена), а его брата – Иоктан.

20Иоктан был отцом

Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, 21Гадорама, Узала, Диклы, 22Евала, Авимаила, Шевы, 23Офира, Хавилы и Иовава. Все они были сыновьями Иоктана.

24Сим, Арпахшад, Шелах;

25Евер, Пелег, Реу;

26Серуг, Нахор, Терах;

27Аврам (позже он был назван Авраамом).

Сыновья Авраама

28Сыновья Авраама:

Исаак и Измаил.

Потомки Авраама от Агари

(Быт. 25:12-16)

29Вот их родословия:

Невайот – первенец Измаила, Кедар, Адбеел, Мивсам, 30Мишма, Дума, Масса, Хадад, Тема, 31Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила.

Потомки Авраама от Хеттуры

(Быт. 25:1-4)

32Сыновья, которых родила Хеттура, наложница Авраама:

Зимран, Иокшан, Медан, Мадиан, Ишбак и Шуах.

Сыновья Иокшана:

Шева и Дедан.

33Сыновья Мадиана:

Ефа, Ефер, Енох, Авида и Элдага – все они потомки Хеттуры.

Потомки Авраама от Сарры

34Авраам был отцом Исаака.

Сыновья Исаака:

Исав и Израиль.

Потомки Исава

(Быт. 36:10-14)

35Сыновья Исава:

Элифаз, Рагуил, Иеуш, Ялам и Корах.

36Сыновья Элифаза:

Теман, Омар, Цефо, Гатам, Кеназ,

от Тимны – Амалик1:36 См. Быт. 36:11-12..

37Сыновья Рагуила:

Нахат, Зерах, Шамма и Миза.

Исконные жители Эдома

(Быт. 36:20-28)

38Сыновья Сеира:

Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.

39Сыновья Лотана:

Хори и Гомам. Сестрой Лотана была Тимна.

40Сыновья Шовала:

Алеан1:40 Или: «Алван». См Быт. 36:23, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

Сыновья Цивеона:

Айя и Ана.

41Сын1:41 Букв.: «Сыновья». Аны:

Дишон.

Сыновья Дишона:

Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

42Сыновья Ецера:

Билган, Зааван и Яакан.

Сыновья Дишана1:42 См. ст. 1:38; евр.: «Дишон».:

Уц и Аран.

Правители Эдома

(Быт. 36:31-43)

43Вот цари, которые правили в Эдоме еще до того, как в Израиле появились цари:

Бела, сын Беора, чей город назывался Дингава.

44После смерти Белы царем вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

45После смерти Иовава царем вместо него стал Хушам из земли теманитян.

46После смерти Хушама царем вместо него стал Гадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. Его город назывался Авит.

47После смерти Гадада царем вместо него стал Самла из Масреки.

48После смерти Самлы царем вместо него стал Саул из Реховота, что у реки1:48 По-видимому, на Евфрате..

49После смерти Саула царем вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора.

50После смерти Баал-Ханана царем вместо него стал Гадад. Его город назывался Пау1:50 Так во многих рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах (см. также Быт. 36:39); в нормативном еврейском тексте: «Паи»., а имя его жены было Мегетавель; она была дочерью Матреды, внучкой Мезагава. 51Потом умер и Гадад.

Вождями1:51 Или: «Кланами». Эдома были:

Тимна, Алва, Иетет, 52Оголивама, Эла, Пинон, 53Кеназ, Теман, Мивцар, 54Магдиил и Ирам. Это вожди1:54 Или: «кланы». Эдома.