โฮเชยา 1 TNCV - Осия 1 NRT

โฮเชยา
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

โฮเชยา 1:1-11

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงโฮเชยาบุตรเบเออรีในรัชกาลอุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัมบุตรกษัตริย์เยโฮอาช1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาชแห่งอิสราเอล

ภรรยากับลูกๆ ของโฮเชยา

2เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเริ่มตรัสผ่านโฮเชยานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยา และรับลูกๆ ที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของนางมาด้วย เพราะว่าดินแดนนี้มีความผิดฐานล่วงประเวณีอย่างร้ายแรงที่สุดโดยการละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้า” 3ฉะนั้นโฮเชยาจึงแต่งงานกับโกเมอร์ธิดาของดิบลาอิม นางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่เขา

4แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโฮเชยาว่า “จงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ายิสเรเอล เพราะในไม่ช้าเราจะลงโทษวงศ์วานของเยฮูเนื่องด้วยการประหารครั้งใหญ่ที่ยิสเรเอล และเราจะปิดฉากอาณาจักรอิสราเอลลง 5ในวันนั้นเราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอล”

6โกเมอร์ก็ตั้งครรภ์อีกและคลอดบุตรสาว แล้วพระองค์ตรัสกับโฮเชยาว่า “จงเรียกเด็กคนนี้ว่าโลรุหะมาห์1:6 แปลว่าไม่เป็นที่รัก เพราะเราจะไม่แสดงความรักต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลอีกต่อไป เราจะไม่อภัยให้พวกเขา 7แต่เราจะแสดงความรักต่อพงศ์พันธุ์ยูดาห์และจะช่วยพวกเขา ไม่ใช่ด้วยธนู ดาบ สงคราม หรือด้วยม้าและพลม้า แต่โดยพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขา”

8หลังจากที่ให้โลรุหะมาห์หย่านมแล้ว โกเมอร์ก็มีบุตรชายอีกคนหนึ่ง 9แล้วพระองค์ตรัสว่า “จงเรียกเขาว่าโลอัมมี1:9 แปลว่าไม่ใช่ประชากรของเรา เพราะพวกเจ้าไม่ใช่ประชากรของเราและเราไม่ใช่พระเจ้าของเจ้า

10“ถึงกระนั้นชนชาติอิสราเอลจะเป็นเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเลซึ่งตวงนับไม่ได้ ในที่ซึ่งพระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘เจ้าไม่ใช่ประชากรของเรา’ พวกเขาจะได้ชื่อว่า ‘บุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่’ 11ประชากรยูดาห์และอิสราเอลจะถูกรวมเข้าด้วยกันอีก และพวกเขาจะแต่งตั้งผู้นำคนหนึ่งและจะพากันออกมาจากแผ่นดินนั้น เพราะวันแห่งยิสเรเอลจะยิ่งใหญ่

New Russian Translation

Осия 1:1-11

1Слово Господа, которое было к Осии, сыну Беэрии, во времена правления иудейских царей – Уззии, Иотама, Ахаза, Езекии1:1 Эти иудейские цари правили в период с 791 по 699 гг. до н. э. и во времена царствования Иеровоама, сына Иоаша, царя Израиля1:1 Иеровоам II был царем Израиля в период с 793 по 753 гг. до н. э. В течение последующих 30 лет, т. е. до ассирийского завоевания, в Израиле было шесть царей, четверо из которых были предательски убиты, а один из них был взят в ассирийский плен. Осия был пророком во времена правления этих царей, но тот факт, что он не упоминает их имен, говорит о том, что Осия осуждал зло этих царей (см. 7:1-7, где ярко выражена его оценка царей Израиля)..

Жена и дети Осии

2Когда Господь начал говорить через Осию, Он сказал ему:

– Пойди, возьми себе в жены блудницу и с ней детей ее разврата1:2 Букв.: «детей разврата». Вероятнее всего эти дети были детьми Осии и Гомери (см. 1:3), хотя не исключено, что один или более из этих детей были от Гомери и другого мужчины., потому что эта земля погрязла в ужасном распутстве, отвернувшись от Господа.

3Итак, он взял себе в жены Гомерь, дочь Дивлаима, и она забеременела и родила ему сына. 4И тогда Господь сказал Осии:

– Назови его Изреель, потому что вскоре Я накажу дом Ииуя за резню в Изрееле1:4 Бог Сам повелел Ииую уничтожить дом Ахава за его беззакония. Однако Ииуй явно зашел слишком далеко в исполнении этого повеления и убил многих невинных людей (см. 4 Цар. 9–10). Бог сказал, что ни один человек не должен страдать за грехи другого (см. Втор. 24:16). и положу конец царству дома Израиля. 5В тот день Я сокрушу лук Израиля в долине Изреель.

6Гомерь вновь забеременела и родила дочь. Тогда Господь сказал Осии:

– Назови ее Ло-Рухама1:6 Это имя означает «непомилованная»., потому что Я уже больше не помилую дом Израиля и не буду прощать его. 7Но Я помилую дом Иуды и спасу их не луком, мечом или битвой, не конями и всадниками, а силою Господа, их Бога.

8После того как Гомерь отняла Ло-Рухаму от груди, она забеременела и родила еще одного сына. 9Тогда Господь сказал:

– Назови его Ло-Амми1:9 Это имя означает «не Мой народ»., потому что вы не Мой народ, и Я не ваш Бог. 10И все же число израильтян будет как морской песок, который нельзя измерить или сосчитать. И там, где им было сказано: «Вы не Мой народ», они будут названы сынами живого Бога. 11Народ Иуды и народ Израиля будут объединены, назначат одного вождя и выйдут из земли переселения, потому что велик будет день Изрееля1:11 Имя Изреель означает «Бог сеет»..