โฮเชยา 1 TNCV – Hosea 1 APSD-CEB

โฮเชยา
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

โฮเชยา 1:1-11

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงโฮเชยาบุตรเบเออรีในรัชกาลอุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัมบุตรกษัตริย์เยโฮอาช1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาชแห่งอิสราเอล

ภรรยากับลูกๆ ของโฮเชยา

2เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเริ่มตรัสผ่านโฮเชยานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยา และรับลูกๆ ที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของนางมาด้วย เพราะว่าดินแดนนี้มีความผิดฐานล่วงประเวณีอย่างร้ายแรงที่สุดโดยการละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้า” 3ฉะนั้นโฮเชยาจึงแต่งงานกับโกเมอร์ธิดาของดิบลาอิม นางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่เขา

4แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโฮเชยาว่า “จงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ายิสเรเอล เพราะในไม่ช้าเราจะลงโทษวงศ์วานของเยฮูเนื่องด้วยการประหารครั้งใหญ่ที่ยิสเรเอล และเราจะปิดฉากอาณาจักรอิสราเอลลง 5ในวันนั้นเราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอล”

6โกเมอร์ก็ตั้งครรภ์อีกและคลอดบุตรสาว แล้วพระองค์ตรัสกับโฮเชยาว่า “จงเรียกเด็กคนนี้ว่าโลรุหะมาห์1:6 แปลว่าไม่เป็นที่รัก เพราะเราจะไม่แสดงความรักต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลอีกต่อไป เราจะไม่อภัยให้พวกเขา 7แต่เราจะแสดงความรักต่อพงศ์พันธุ์ยูดาห์และจะช่วยพวกเขา ไม่ใช่ด้วยธนู ดาบ สงคราม หรือด้วยม้าและพลม้า แต่โดยพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขา”

8หลังจากที่ให้โลรุหะมาห์หย่านมแล้ว โกเมอร์ก็มีบุตรชายอีกคนหนึ่ง 9แล้วพระองค์ตรัสว่า “จงเรียกเขาว่าโลอัมมี1:9 แปลว่าไม่ใช่ประชากรของเรา เพราะพวกเจ้าไม่ใช่ประชากรของเราและเราไม่ใช่พระเจ้าของเจ้า

10“ถึงกระนั้นชนชาติอิสราเอลจะเป็นเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเลซึ่งตวงนับไม่ได้ ในที่ซึ่งพระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘เจ้าไม่ใช่ประชากรของเรา’ พวกเขาจะได้ชื่อว่า ‘บุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่’ 11ประชากรยูดาห์และอิสราเอลจะถูกรวมเข้าด้วยกันอีก และพวกเขาจะแต่งตั้งผู้นำคนหนึ่งและจะพากันออกมาจากแผ่นดินนั้น เพราะวันแห่งยิสเรเอลจะยิ่งใหญ่

Ang Pulong Sa Dios

Hosea 1:1-11

1Mao kini ang mensahe nga gipadayag sa Ginoo kang Hosea nga anak ni Beeri, sa mga panahon nga naghari sa Juda sila si Uzia, Jotham, Ahaz, ug Hezekia, ug sa panahon nga naghari sa Israel si Jeroboam nga anak ni Joas.

Ang Asawa ug mga Anak ni Hosea

2Ang unang gisulti sa Ginoo kang Hosea mao kini: “Pangasawa ug babayeng maluibon,1:2 maluibon: o, nagabaligya sa iyang dungog. ug ang inyong mga anak isipon nga mga anak sa babayeng maluibon. Kay sama kaniya, ang akong mga katawhan daw nanapaw usab pinaagi sa ilang pagsalikway sa Ginoo ug sa pagsimba sa mga dios-dios.”

3Busa gipangasawa ni Hosea si Gomer nga anak ni Diblaim, ug nagmabdos si Gomer ug nanganak ug lalaki. 4Miingon ang Ginoo kang Hosea, “Nganli ang bata ug Jezreel,1:4 Jezreel: Ang buot ipasabot sa Hebreo, nagasabwag ang Dios, nga nagkahulogan sa pagtubo ug kauswagan (tan-awa ang bersikulo 11). Apan niini nga bersikulo, kining ngalana nagakahulogan nga patibulaagon sa Dios ang mga Israelinhon tungod sa ilang kadaotan. kay sa dili madugay silotan ko ang hari sa Israel tungod sa mga pagpamatay nga gihimo sa iyang katigulangan nga si Jehu didto sa lungsod sa Jezreel. Ug wagtangon ko ang gingharian sa Israel. 5Nianang panahona ipapildi ko ang mga sundalo sa Israel didto sa Kapatagan sa Jezreel.”

6Nagmabdos pag-usab si Gomer ug nanganak ug babaye. Miingon ang Ginoo kang Hosea, “Nganli ang bata ug Lo Ruhama,1:6 Lo Ruhama: Ang buot ipasabot sa Hebreo, wala kaloy-i. kay dili ko na kaloy-an o pasayloon ang katawhan sa Israel. 7Apan kaloy-an ko ang katawhan sa Juda. Ako, ang Ginoo nga ilang Dios, moluwas kanila pinaagi sa akong gahom ug dili pinaagi sa gira—sa pana, sa espada, sa mga kabayo o sa mga tigkabayo.”

8Sa dihang nalutas na ni Gomer ang iyang anak nga si Lo Ruhama, nagmabdos siya pag-usab ug nanganak ug lalaki. 9Miingon ang Ginoo kang Hosea, “Nganli ang bata ug Lo Ami,1:9 Lo Ami: Ang buot ipasabot sa Hebreo, dili akong katawhan. kay kamong mga Israelinhon dili akong katawhan ug ako dili inyong Dios. 10Apan moabot ang panahon nga mahisama kamo kadaghan sa balas sa baybayon nga dili masukod o maihap. Sa dapit diin gitawag kamo nga, ‘Dili akong katawhan,’ pagatawgon unya kamo nga, ‘Mga anak sa buhi nga Dios.’ 11Mahiusa pag-usab ang mga katawhan sa Juda ug sa Israel, ug magpili sila ug usa ka pangulo. Mouswag sila pag-usab sa ilang yuta. Pagkamalipayon gayod unya nianang panahona alang sa lungsod sa Jezreel.