โรม 14 TNCV - Romanos 14 MTDS

โรม
Elegir capítulo 14

Thai New Contemporary Bible

โรม 14

ผู้อ่อนแอและผู้เข้มแข็ง

1จงยอมรับผู้ที่อ่อนแอในความเชื่อโดยไม่ตัดสินเขาในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างกัน คนหนึ่งเชื่อว่ากินได้ทุกอย่าง แต่อีกคนหนึ่งซึ่งมีความเชื่ออ่อนแอกินแต่ผักเท่านั้น คนที่กินทุกอย่างอย่าดูถูกคนที่ไม่กิน และคนที่ไม่กินก็อย่ากล่าวโทษคนที่กิน เพราะพระเจ้าทรงยอมรับเขาแล้ว ท่านเป็นใครเล่าที่จะตัดสินบ่าวของคนอื่น? เขาจะได้ดีหรือล้มเหลวก็แล้วแต่นายของเขา และเขาจะได้ดีเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถทำให้เขาได้ดี

คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าอีกวันหนึ่ง ส่วนอีกคนถือว่าทุกวันเหมือนกันหมด แต่ละคนควรแน่ใจในความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่ ผู้ที่ถือวันหนึ่งวันใดเป็นพิเศษก็ถือเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่กินเนื้อก็กินเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้า และผู้ที่ไม่กินก็ไม่กินเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้า เพราะไม่มีพวกเราสักคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้น และไม่มีพวกเราสักคนที่ตายเพื่อตัวเองเท่านั้น ถ้าเราอยู่ เราก็อยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตาย เราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่หรือตาย เราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ เพื่อพระองค์จะทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทั้งคนตายและคนเป็น 10 แล้วท่านเล่าทำไมจึงตัดสินพี่น้องของตน? เหตุใดจึงดูถูกพี่น้องของตน? เพราะพวกเราทั้งหมดจะต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า 11 ตามที่มีเขียนไว้ว่า

“องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด
ทุกคนจะคุกเข่ากราบลงต่อหน้าเรา
ทุกลิ้นจะสารภาพต่อพระเจ้า’ ”[a]

12 ดังนั้นแล้วพวกเราแต่ละคนจะต้องทูลให้การเรื่องราวของตนเองต่อพระเจ้า

13 เหตุฉะนั้นให้เราเลิกตัดสินกัน แต่จงตัดสินใจว่าจะไม่วางสิ่งที่ทำให้สะดุดหรือวางเครื่องกีดขวางในทางของพี่น้อง 14 ในฐานะผู้ที่อยู่ในองค์พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างเต็มที่ว่าไม่มีอาหารใด[b]เป็นมลทินในตัวของมันเอง แต่ถ้าใครถือว่าสิ่งใดเป็นมลทิน สิ่งนั้นก็เป็นมลทินสำหรับเขา 15 ถ้าพี่น้องของท่านลำบากใจเพราะสิ่งที่ท่านกิน ท่านก็ไม่ได้ประพฤติตนด้วยความรักอีกต่อไป อย่าให้การกินของท่านทำลายพี่น้องซึ่งพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเขา 16 อย่าให้สิ่งที่ท่านเห็นว่าดีถูกกล่าวขวัญว่าเป็นสิ่งชั่วร้าย 17 เพราะอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการกินการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม สันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 18 เพราะผู้ใดรับใช้พระคริสต์เช่นนี้ก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่พอใจมนุษย์

19 ฉะนั้นให้เราพยายามทุกวิถีทางที่จะทำสิ่งซึ่งนำไปสู่ความสงบสุขและการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 20 อย่าทำลายการงานของพระเจ้าเพราะเห็นแก่อาหารเลย จริงอยู่อาหารทุกอย่างปราศจากมลทิน แต่ถ้ารับประทานสิ่งใดแล้วทำให้คนอื่นสะดุดก็ผิด 21 เป็นการดีกว่าที่จะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ หรือดื่มเหล้าองุ่น หรือทำสิ่งอื่นใดซึ่งจะเป็นเหตุให้พี่น้องล้มลง

22 ดังนั้นสิ่งใดๆ ก็ตามที่ท่านเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ จงเก็บไว้เป็นเรื่องระหว่างท่านเองกับพระเจ้าเถิด ความสุขมีแก่ผู้ที่ไม่กล่าวโทษตนเองในสิ่งที่เขาเห็นชอบ 23 แต่ผู้ที่ยังสงสัยอยู่นั้น ถ้าเขากินก็มีความผิด เพราะเขาไม่ได้กินตามความเชื่อ และการกระทำใดๆ ซึ่งไม่ได้มาจากความเชื่อก็เป็นบาป

Notas al pie

  1. 14:11 อสย.45:23
  2. 14:14 หรือสิ่งใด

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 14

Irquicunata llashacujtaca sinchicuna apaichij

1Manaraj sinchi crijta chasquishpaca, ama caita chaita tapushpa p'iñanacuipi yaicuichijchu. Maijancunaca, sinchi crijcuna cashcamantaca, ima imatapish micunllami. Cutin manaraj sinchi crijcunaca, granocunallatami micuncuna. Imatapish micujlla crijca, huaquin micunata jarcarijtaca ama p'iñachun. Shinallataj huaquin micunata jarcarijpish, imatapish micujtaca, Taita Dios chashnata chasquishcamanta, ama mana alli nishpa rimachun. Canca, ¿ima nishpataj shujtajpaj runataca mana alli nishpa rimangui? Pai alli purijpi, mana cashpaca urmajpipish, paipaj amotajchari ricunga. Pai sinchita purichunca, tucuita rurai tucuj cashcamantaca, Apunchij Jesusmi sinchiyachishpa pushanga.

Maijancunaca ‘Shuj punllami, shujtaj punllacunata yalli’ nincunami. Cutin shujcunaca, ‘Tucui punllacuna chai shinallatajmi’ nincunami. Cancuna ima shina yuyacushcataca, quiquinllataj allimi crina canguichij. Shuj punllata ashtahuan alli cajta yuyajca, Apunchij Jesuspajmi chashna yuyan. Tucui punllacuna chai shinallataj cashcata yuyajpish, Apunchij Jesuspajllatami chashnaca yuyan. Tucui imatapish micujca, Taita Diosta pagui nishpami micun. Chashna rurashpaca, Apunchij Jesustami alli nin. Huaquin micunacunata jarcarijpish, Taita Diosllatatajmi pagui nin. Paipish, Apunchij Jesustami alli nin. Ñucanchijca, pipish mana quiquinpajllataj causanchijchu. Huañushpapish, mana quiquinpajllataj huañunchijchu. Causacushpaca, Apunchij Jesuspajmi causacunchij, huañushpapish Apunchij Jesuspajmi huañushun. Chaimanta, causacushpapish, huañushpapish, Apunchij Jesuspajllatajmi canchij. Cristo huañushpa causarishpaca, huañushcacunatapish causajcunatapish Mandaj cangapajmi causacun. 10 Chashna cajpica, ¿ima nishpataj cambaj huauquitaca mana alli nishpa rimangui? Canpish cambaj huauquitaca, ¿ima nishpataj p'iñangui? Tucuicunamari ñucanchij imalla rurashcacunahuanca, mandashpa tiyacuj Cristopaj ñaupajpi ricurigrina canchij. 11 Dios Quillcachishcapipish, cashnamari nicun:

«Mandaj Diosca: “Ñucaca causacunimi,
    tucuicunami ñuca ñaupajpi cunguringacuna.
Tucuicunami ñucataca, ‘Canmi Taita Dios cangui’ ningacuna”» ninmi.

12 Chaimanta ñucanchijca tucuicunami, quiquinllataj imallata rurashcataca, Taita Diosman ricuchigrishun.

13 Chaimanta, ama caishuj chaishuj juchachinacushpa rimanacushunchijchu. Ashtahuanpish caishuj crijcunata ñitcachishpa urmachinataca, jarcarinami canguichij. 14 Ñucaca, tucui imapish mapa canataca mana yuyanichu. Apunchij Jesuspi shunguta churashcamantami, chaitaca alli yachani. Chashna cajpipish imatapish ‘Mapami’ nishpa yuyajpajca, imapish mapa cangallami. 15 Can imata micushpa, caishuj huauquita llaquichishpaca, ña mana paita c'uyashcata ricuchinguichu. Can imata micushcallamanta, cambaj huauquita chingachinguiman, Cristoca paimantapishmari huañurca. 16 Cancunata alli causaipi churashca jahua, shujtajcuna rimashca puringuichijman. 17 Taita Dios mandacunpi causanaca, micushpa, ubyashpalla causanaca mana canchu. Ashtahuanpish, Diospaj jucha illaj Espíritu yachachishca shina, cashcata rurashpa, cushijlla, sumajtami causana. 18 Chashna causashpa Cristota servijca, Taita Diosta cushichinmi, runacunapish paitaca alli ninmi.

19 Chaimanta, sumajta causangapaj, caishuj chaishuj ashtahuan sinchiyangapaj imatapish rurashun. 20 Dios ruracujtaca, ama imata micushcallamanta urmachichijchu. Ima micunapish, mana mapachu. Ashtahuanpish imata micushcallamanta, shujtaj crijta pandachinami mana alli. 21 Shina cajpica cambaj huauqui ama pandarichun, ama llaquirichun, ama yuyaipi irquiyachunca, aichata micunata, vinota ubyanata jarcarinapish, ima shujtajta mana ruranapish allimi.

22 Can imatami cringui, chaitaca Taita Diospaj ñaupajpi chashnallataj yuyashpa catilla. Pipish chashna quiquin crishca shina rurajpi, paipaj yuyai mana juchachijpica cushi cachunlla. 23 Ashtahuanpish manchai manchailla micushpaca, paillatajmi llaqui tucun. Imata rurangapajpish, quiquin yuyaillapitaj mana sinchi cashpaca juchami.