โคโลสี 1 TNCV - Кол 1 CARST

โคโลสี
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

โคโลสี 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้ากับทิโมธีน้องของเรา

ถึงประชากรของพระเจ้าที่เมืองโคโลสีผู้เป็นพี่น้องที่สัตย์ซื่อในพระคริสต์

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา[a] มีแก่ท่านทั้งหลาย

ขอบพระคุณและทูลขอ

เราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสมอเมื่ออธิษฐานเผื่อท่าน เพราะเราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์และความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้า คือความเชื่อและความรักอันเกิดจากความหวังซึ่งสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์ และซึ่งท่านได้ยินมาแล้วในถ้อยคำแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐ ซึ่งมาถึงท่าน ข่าวประเสริฐนี้กำลังเกิดผลและเจริญขึ้นทั่วโลก เหมือนที่กำลังเป็นอยู่ท่ามกลางพวกท่านตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินข่าวประเสริฐและเข้าใจพระคุณของพระเจ้าตามความจริงทั้งสิ้นที่อยู่ในข่าวประเสริฐนี้ ท่านได้เรียนรู้ข่าวประเสริฐจากเอปาฟรัสเพื่อนร่วมรับใช้ที่รักของเรา ผู้ปรนนิบัติพระคริสต์อย่างสัตย์ซื่อเพื่อพวกเรา[b] และเขายังเล่าถึงความรักของท่านในพระวิญญาณให้เราฟัง

ด้วยเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องราวของพวกท่าน เราก็อธิษฐานเผื่อท่านตลอดมาไม่เคยหยุด ขอพระเจ้าทรงให้ท่านเปี่ยมด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์โดยทางสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณทั้งปวง 10 เพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมกับที่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจะได้เป็นที่พอพระทัยในทุกด้าน คือ เกิดผลในการดีทุกอย่าง รู้จักพระเจ้าดียิ่งขึ้น 11 ได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจทั้งมวลตามฤทธานุภาพอันทรงเกียรติสิริของพระองค์ เพื่อท่านจะทรหดอดทนอย่างยิ่งและมีความชื่นชมยินดี 12 ในการขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่าน[c]เหมาะสมที่จะมีส่วนในกรรมสิทธิ์ของประชากรของพระเจ้าในอาณาจักรแห่งความสว่าง 13 เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืด และทรงนำเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ 14 ในพระบุตรนี้เราได้รับการไถ่บาป[d] คือการอภัยโทษบาปของเรา

พระคริสต์ผู้สูงสุด

15 พระบุตรทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ที่เราไม่อาจมองเห็นได้ เป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง 16 เพราะโดยพระองค์ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นได้และไม่อาจมองเห็นได้ ไม่ว่าบรรดาเทพผู้ครองบัลลังก์ หรือเทพผู้ทรงเดชานุภาพ หรือเทพผู้ครอง หรือเทพผู้ทรงอำนาจ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ 17 ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและในพระองค์ทุกสิ่งประสานเข้าด้วยกัน 18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร ทรงเป็นจุดเริ่มต้น เป็นบุตรหัวปีที่เป็นขึ้นจากตาย เพื่อพระองค์จะทรงเป็นผู้สูงสุดในทุกสิ่ง 19 เพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ในพระบุตร 20 และให้ทุกสิ่งทั้งบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์กลับคืนดีกับพระองค์ผ่านทางพระบุตร สันติภาพนี้มีขึ้นโดยพระโลหิต

ของพระบุตรซึ่งหลั่งรินที่กางเขน

21 ครั้งหนึ่งพวกท่านเคยแยกขาดจากพระเจ้าและเป็นศัตรูกับพระองค์อยู่ในใจเพราะ[e]พฤติการณ์ชั่วของท่าน 22 แต่บัดนี้ทรงให้ท่านคืนดีกับพระองค์โดยการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์[f] เพื่อถวายท่านให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ และพ้นจากข้อกล่าวหาต่อหน้าพระองค์ 23 ทั้งนี้ท่านเองต้องดำเนินต่อไปในความเชื่อของท่าน ตั้งมั่นและหนักแน่นมั่นคง ไม่คลอนแคลนจากความหวังซึ่งมีอยู่ในข่าวประเสริฐ นี่คือข่าวประเสริฐที่ท่านได้ยินและได้ประกาศแก่ทุกชีวิตใต้ฟ้าสวรรค์ และข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ของข่าวประเสริฐนี้

เปาโลบากบั่นเพื่อคริสตจักร

24 บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งชื่นชมยินดีในสิ่งที่ได้ทนทุกข์เพื่อพวกท่าน และข้าพเจ้ากำลังเติมการทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่ให้เต็มในร่างกายข้าพเจ้า เพื่อเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักร 25 ข้าพเจ้ามาเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรตามภารกิจที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าทำในหมู่พวกท่านคือการให้พระวจนะของพระเจ้าประจักษ์แจ้งอย่างสมบูรณ์ 26 พระวจนะนี้คือข้อล้ำลึกซึ่งถูกปิดบังไว้ตลอดหลายยุคหลายชั่วอายุ แต่บัดนี้ทรงสำแดงแก่ประชากรของพระเจ้า 27 สำหรับพวกเขา พระเจ้าได้ทรงประสงค์ที่จะสำแดงความมั่งคั่งอันทรงเกียรติสิริของข้อล้ำลึกนี้ในหมู่คนต่างชาติ คือพระคริสต์สถิตในท่านทั้งหลายซึ่งเป็นความหวังแห่งเกียรติสิริ

28 เราประกาศพระองค์ เราตักเตือนสั่งสอนทุกคนด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นเพื่อจะถวายทุกคนให้เป็นผู้ที่ดีพร้อมในพระคริสต์ 29 เพื่อจุดหมายนี้ข้าพเจ้าจึงบากบั่นฝ่าฟันด้วยเรี่ยวแรงกำลังทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งกำลังทำกิจอย่างเข้มแข็งในข้าพเจ้า

Notas al pie

 1. 1:2 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
 2. 1:7 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าท่าน
 3. 1:12 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าเรา
 4. 1:14 สำเนาต้นฉบับสมัยหลังบางสำเนาว่าการไถ่บาปโดยทางพระโลหิตของพระองค์
 5. 1:21 หรือดังที่แสดงออกมาโดย
 6. 1:22 หรือโดยพระกายของพระคริสต์ผ่านทางการสิ้นพระชนม์

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Кол 1

Приветствие

1От Павлуса, посланника Исо Масеха[a], избранного по воле Всевышнего, и от брата Тиметея святому народу Всевышнего в Колоссах, верным братьям в Масехе.

Благодать и мир вам[b] от Всевышнего, нашего Небесного Отца.[c]

Благодарность Всевышнему и молитва за верующих в Колоссах

Мы всегда в молитвах благодарим за вас Всевышнего – Отца[d] нашего Повелителя Исо Масеха, потому что до нас доходят слухи о вашей вере в Исо Масеха и о вашей любви ко всему святому народу Всевышнего. Ваши вера и любовь порождены надеждой на то, что ожидает вас на небесах. Вы слышали об этой надежде раньше в слове истины – Радостной Вести, которая пришла и к вам. Эта Весть распространяется и приносит плоды по всему миру, как и у вас с того дня, когда вы впервые услышали её и познали истину о благодати Всевышнего. Вы узнали слово истины от Эпафраса, нашего любимого сотрудника, который верно служит Масеху ради вас[e]. Он и рассказал нам о любви, которую дал вам Дух Всевышнего.

Поэтому, с тех пор как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Всевышний дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание. 10 Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Повелителя и во всём угождали Ему, постоянно совершая добрые дела и всё больше узнавая Всевышнего, 11 чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными. 12 Благодарите Небесного Отца, Который сделал вас достойными получить часть в наследии Своего святого народа в Царстве света. 13 Он избавил нас от власти тьмы и ввёл нас в Царство Своего любимого (вечного) Сына, 14 через жертвенную смерть Которого мы обрели искупление, прощение грехов.

Исо Масех превыше всего творения

15 Он в Самом Себе открывает нам невидимого Бога,[f] и Он превыше[g] всего творения. 16 Через Него было сотворено всё на небе и на земле, всё видимое и невидимое: будь то престолы, господства, начальства или власти – всё было сотворено через Него и для Него. 17 Ещё до того, как всё было сотворено, Он уже существовал, и всё творение держится благодаря Ему. 18 Он – глава тела, то есть вселенской общины Его последователей[h]; Он начало всего, первый среди воскресших из мёртвых[i], чтобы во всём иметь первенство. 19 Всевышнему было угодно, чтобы в Масехе обитала вся полнота Всевышнего, 20 и чтобы через Него примирить с Собою всё, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле.

21 Когда-то вы были далеки от Всевышнего и враждебны Ему в своём разуме, направленном на злые дела. 22 Но сейчас Всевышний примирил вас с Собой через жертвенную смерть Масеха, когда Тот был ещё в Своём земном теле. Он поставит вас перед Собою как святых и непорочных, и не заслуживающих упрёка. 23 Но только вы должны стоять на твёрдом основании веры и не изменять надежде, которую вам дала услышанная вами Радостная Весть, возвещённая всем живущим под небесами. А я, Павлус, – служитель этой Радостной Вести.

Жертвенное служение Павлуса общинам верующих

24 Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас. Я в своём теле восполняю ту меру страданий Масеха, которая предназначена мне, ради Его тела, то есть ради вселенской общины Его последователей. 25 Я стал её служителем по поручению Всевышнего, чтобы представить вам во всей полноте Его слово, 26 которое оставалось тайной для людей из века в век и из поколения в поколение, а сейчас оно открывается Его святому народу. 27 Всевышний захотел открыть им, как велико и для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Масех живёт в вас, верующих из язычников! Он ваша надежда на будущую славу!

28 Мы возвещаем о Нём, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, которую дал нам Всевышний, чтобы сделать каждого зрелым последователем Масеха. 29 Ради этого я, собственно, и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от Него, которая мощно действует во мне.

Notas al pie

 1. Кол 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 2. Кол 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 3. Кол 1:2 В некоторых рукописях присутствуют слова: «и от Повелителя Исо Масеха».
 4. Кол 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исо Масеха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исо многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масеху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исо Масеха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масеха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 5. Кол 1:7 Или: «ради нас».
 6. Кол 1:15 Букв.: «Он – образ невидимого Бога».
 7. Кол 1:15 Букв.: «первородный». Исо имеет особое положение в глазах Всевышнего, как первенцы имели особое положение в исроильской семье (ср. Исх. 13:2-15; Заб. 88:28). На языке оригинала слово, стоящее здесь, также означает «источник».
 8. Кол 1:18 Вселенская община последователей Масеха – имеется в виду совокупность всех последователей Исо Масеха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.
 9. Кол 1:18 Те немногие, кто был воскрешён до Исо (см., напр., 4 Цар. 4:18-37; Мк. 5:35-43; Ин. 11:38-44), вновь умерли, но Исо воскрес, чтобы жить вечно (ср. сноску на Отк. 1:5).