เอเสเคียล 48 TNCV - Езекиил 48 CARST

เอเสเคียล
Elegir capítulo 48

Thai New Contemporary Bible

เอเสเคียล 48:1-35

การแบ่งดินแดน

1“นี่คือรายชื่อของเผ่าต่างๆ คือที่ชายแดนด้านเหนือ ดานจะได้รับส่วนหนึ่งตามเส้นทางเฮทโลนถึงเลโบฮามัท48:1 หรือทางเข้าสู่ฮามัท และฮาซาร์เอนัน และพรมแดนด้านเหนือของดามัสกัส ถัดจากฮามัทจะเป็นส่วนของเขตแดนจากด้านตะวันออกไปด้านตะวันตก

2“อาเชอร์จะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของดานจากตะวันออกถึงตะวันตก

3“นัฟทาลีจะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของอาเชอร์จากตะวันออกถึงตะวันตก

4“มนัสเสห์จะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของนัฟทาลีจากตะวันออกถึงตะวันตก

5“เอฟราอิมจะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของมนัสเสห์จากตะวันออกถึงตะวันตก

6“รูเบนจะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของเอฟราอิมจากตะวันออกถึงตะวันตก

7“ยูดาห์จะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของรูเบนจากตะวันออกถึงตะวันตก

8“ถัดจากเขตแดนของยูดาห์จากตะวันออกถึงตะวันตกจะเป็นส่วนพิเศษที่เจ้าต้องถวาย ซึ่งมีความกว้าง 25,000 คิวบิท48:8 คือ ประมาณ 12.5 กิโลเมตร เช่นเดียวกับข้อ 9,10,13,15,20 และ 21ความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตกจะเท่ากับส่วนของแต่ละเผ่า สถานนมัสการจะอยู่ที่ศูนย์กลางของส่วนนี้

9“ส่วนพิเศษซึ่งเจ้าจะต้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านี้ยาว 25,000 คิวบิทและกว้าง 10,000 คิวบิท48:9 คือ ประมาณ 5 กิโลเมตร เช่นเดียวกับข้อ 10,13 และ 18 10ต่อไปนี้เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์สำหรับบรรดาปุโรหิต มีความยาววัดขึ้นไปทางเหนือ 25,000 คิวบิท ความกว้างด้านตะวันตก 10,000 คิวบิท ความกว้างด้านตะวันออก 10,000 คิวบิท และความยาวทางทิศใต้ 25,000 คิวบิท โดยมีสถานนมัสการขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลาง 11ที่ส่วนนี้สำหรับปุโรหิตเชื้อสายศาโดกที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ซึ่งซื่อสัตย์ในการปรนนิบัติรับใช้เรา ไม่ได้หลงผิดไปเหมือนชนเลวีอื่นๆ เมื่อครั้งชนอิสราเอลหลงไปจากพระเจ้า 12ที่ส่วนนี้เป็นของขวัญพิเศษซึ่งยกให้แก่พวกเขา เป็นส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดในเขตศักดิ์สิทธิ์ติดกับเขตแดนของชนเลวี

13“ใกล้กับเขตปุโรหิตนั้น เป็นที่ดินส่วนของชนเลวียาว 25,000 คิวบิท และกว้าง 10,000 คิวบิท ความยาวทั้งหมดของมันจะเป็น 25,000 คิวบิทและกว้าง 10,000 คิวบิท 14ที่ดินนั้นห้ามซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน เป็นผืนดินที่ดีเยี่ยม อย่าให้ตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นเลย เพราะเป็นที่บริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

15“ส่วนที่เหลือซึ่งกว้าง 5,000 คิวบิท48:15 คือ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ยาว 25,000 คิวบิท เป็นที่สาธารณประโยชน์ของเมืองนั้น เป็นที่สำหรับบ้านเรือนและทุ่งหญ้า ตัวเมืองอยู่ใจกลาง 16เมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือกว้างยาวด้านละ 4,500 คิวบิท48:16 คือ ประมาณ 2.25 กิโลเมตร 17ที่โล่งสำหรับเป็นทุ่งหญ้าอยู่รอบเมือง แต่ละด้านทั้งสี่ทิศมีระยะด้านละ 250 คิวบิท48:17 คือ ประมาณ 125 เมตร 18เนื้อที่ที่เหลือติดกับเขตศักดิ์สิทธิ์ ความยาวคู่ขนานกัน วัดทางตะวันออกได้ 10,000 คิวบิท วัดทางตะวันตกได้ 10,000 คิวบิท ผลผลิตที่ได้จากแผ่นดินนี้ใช้เป็นอาหารสำหรับผู้ทำงานในตัวเมือง 19คนงานจากตัวเมืองที่ทำไร่ไถนาบนที่ดินผืนนี้มาจากอิสราเอลทุกเผ่า 20ที่ดินส่วนนี้ทั้งหมดจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 25,000 คิวบิท นี่เป็นของถวายพิเศษที่เจ้าจะกันไว้เป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับที่ดินของเมืองนี้ด้วย

21“ส่วนที่เหลืออยู่สองด้านของเขตศักดิ์สิทธิ์และบริเวณของตัวเมืองจะเป็นของเจ้านาย กินเนื้อที่ไปทางตะวันออกจากระยะ 25,000 คิวบิทของเขตศักดิ์สิทธิ์ไปถึงชายแดนตะวันออก และไปทางตะวันตกจากระยะ 25,000 คิวบิทไปยังชายแดนด้านตะวันตก ทั้งสองบริเวณนี้ซึ่งความยาวคู่ขนานกับที่ดินของเผ่าต่างๆ เป็นของเจ้านาย โดยมีเขตศักดิ์สิทธิ์กับสถานนมัสการของพระวิหารอยู่ที่ใจกลาง 22ฉะนั้นที่ดินของชนเลวี และบริเวณของตัวเมืองจะอยู่ตรงกลางพื้นที่ซึ่งเป็นของเจ้านาย ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตแดนของยูดาห์กับของเบนยามิน

23“สำหรับเผ่าต่างๆ ที่เหลือ เบนยามินจะได้รับส่วนหนึ่ง ที่ดินของเขาจะทอดยาวจากด้านตะวันออกถึงด้านตะวันตก

24“สิเมโอนจะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของเบนยามินจากตะวันออกถึงตะวันตก

25“อิสสาคาร์จะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของสิเมโอนจากตะวันออกถึงตะวันตก

26“เศบูลุนจะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของอิสสาคาร์จากตะวันออกถึงตะวันตก

27“กาดจะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของเศบูลุนจากตะวันออกถึงตะวันตก

28“อาณาเขตด้านใต้ของกาด คือจากทามาร์มุ่งลงทางใต้ ถึงห้วงน้ำเมรีบาห์คาเดช แล้วไปตามลำน้ำแห่งอียิปต์ถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

29“จงแบ่งสรรปันส่วนดินแดนตามนี้แก่เผ่าต่างๆ ของอิสราเอล เพื่อเป็นมรดกตกทอดของเขา และนี่เป็นส่วนของพวกเขา” พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น

ประตูเมือง

30“ต่อไปนี้เป็นประตูเมืองของนครนั้น เริ่มจากทางเหนือซึ่งยาว 4,500 คิวบิท48:30 คือ ประมาณ 2.25 กิโลเมตร เช่นเดียวกับข้อ 32-34 31ประตูต่างๆ ของเมืองนี้ตั้งชื่อตามเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล สามประตูทางด้านเหนือได้แก่ ประตูรูเบน ประตูยูดาห์ และประตูเลวี

32“ทางด้านตะวันออกซึ่งยาว 4,500 คิวบิท มีสามประตูคือ ประตูโยเซฟ ประตูเบนยามิน และประตูดาน

33“ทางด้านใต้ซึ่งวัดได้ 4,500 คิวบิท มีสามประตูคือ ประตูสิเมโอน ประตูอิสสาคาร์ และประตูเศบูลุน

34“ด้านตะวันตกซึ่งยาว 4,500 คิวบิท มีสามประตูคือ ประตูกาด ประตูอาเชอร์ และประตูนัฟทาลี

35“วัดระยะรอบเมืองได้ 18,000 คิวบิท48:35 คือ ประมาณ 9 กิโลเมตร

“และนับแต่นี้ไปนครนั้นจะได้ชื่อว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตที่นี่’48:35 ภาษาฮีบรูว่า‘ยาห์เวห์ชัมมาร์’

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Езекиил 48:1-35

Раздел земли

1– Вот имена родов. На севере будет надел у Дона; его граница протянется по Хетлонской дороге до Лево-Хамата и далее до Хацар-Енана, что на границе с Дамаском, на севере от Хамата. Всё это – надел Дона с востока на запад.

2Надел Ошера будет граничить с владениями Дона с востока на запад.

3Надел Неффалима будет граничить с владениями Ошера с востока на запад.

4Надел Манассы будет граничить с владениями Неффалима с востока на запад.

5Надел Ефраима будет граничить с владениями Манассы с востока на запад.

6Надел Рувима будет граничить с владениями Ефраима с востока на запад.

7Надел Иуды будет граничить с владениями Рувима с востока на запад.

8На границе с владениями Иуды с востока на запад будет особый участок в двенадцать с половиной километров48:8 Букв.: «двадцать пять тысяч локтей»; также в ст. 9, 10, 13, 15, 20 и 21. в ширину, равный по длине с востока на запад родовому наделу. Посреди него будет святилище.

9Особый участок для Вечного будет составлять двенадцать с половиной километров в длину и пять48:9 Букв.: «десять тысяч локтей»; также в ст. 10, 13 и 18. в ширину. 10Это будет священный участок для священнослужителей. Он будет двенадцать с половиной километров в длину на северной стороне, пять километров в ширину на западной, пять – на восточной и двенадцать с половиной километров в длину на южной. Посреди него будет святилище Вечного. 11Надел будет принадлежать посвящённым священнослужителям из потомков Цадока, которые верно служили Мне и не отступили, как левиты с прочими исроильтянами. 12Он будет принадлежать им, как особая земля из священного надела, великая святыня на границе с участком левитов.

13Рядом с землёй священнослужителей левиты получат надел в двенадцать с половиной километров в длину и пять – в ширину. Вся его длина будет составлять двенадцать с половиной километров, а ширина – пять. 14Они не должны ни продавать его, ни обменивать. Это лучший надел в стране. Он не должен переходить в другие руки, ведь это святыня Вечного.

15Остальная земля, два с половиной километра48:15 Букв.: «пять тысяч локтей». в ширину и двенадцать с половиной километров в длину, будет для обычных нужд города, для домов и для пастбищ. Посреди неё будет город, 16северная, южная, восточная и западная стороны которого будут по два километра с четвертью48:16 Букв.: «четыре тысячи пятьсот локтей»; также в ст. 30, 32-34.. 17Городские пастбища будут длиною по сто двадцать пять метров48:17 Букв.: «двести пятьдесят локтей». на севере, юге, востоке и западе. 18Остаток этого надела, который граничит со священным участком и прилегает к нему по длине, составит пять километров с восточной стороны и пять километров с западной. Плодами этой земли будут кормиться люди, работающие в городе. 19Городские работники, которые станут возделывать его, будут из всех родов Исроила. 20Участок будет квадратным, двенадцать с половиной километров с каждой стороны. Он будет отделён для особого использования вместе с городским владением.

21То, что останется с обеих сторон области, составленной священным участком и городским владением, будет принадлежать вождю. Его земля протянется на восток на двенадцать с половиной километров от священного участка к восточной границе, и на запад – на двенадцать с половиной километров к западной. Обе эти области, равные по длине родовым наделам, будут принадлежать вождю. Посреди них будет священный участок со святилищем храма. 22Так владения левитов и города будут находиться посреди владений вождя. Владения вождя будут находиться между границами наделов Иуды и Вениамина.

23Что до прочих родов, то надел Вениамина будет простираться с востока на запад.

24Надел Шимона будет граничить с владениями Вениамина с востока на запад.

25Надел Иссокора будет граничить с владениями Шимона с востока на запад.

26Надел Завулона будет граничить с владениями Иссокора с востока на запад.

27Надел Гада будет граничить с владениями Завулона с востока на запад.

28Южная граница надела Гада протянется от Тамара к водам Меривы-Кадеша, а оттуда по руслу речки на границе Египта к Средиземному морю.

29Такова земля, где вы должны отмерять наделы во владение родам Исроила, – возвещает Владыка Вечный.

Ворота Иерусалима

30– Вот выходы из города: на северной стороне, что составляет в длину два километра с четвертью, 31будет трое ворот: ворота Рувима, Иуды и Леви. (Ворота города называются по родам Исроила.)

32На восточной стороне, что в длину два километра с четвертью, будет трое ворот: ворота Юсуфа, Вениамина и Дона.

33На южной стороне, что в длину два километра с четвертью, будет трое ворот: ворота Шимона, Иссокора и Завулона.

34На западной стороне, что в длину два километра с четвертью, будет трое ворот: ворота Гада, Ошера и Неффалима.

35Общая длина стены – девять километров48:35 Букв.: «восемнадцать тысяч локтей»..

Отныне этот город будет назван:

ВЕЧНЫЙ ТАМ.