เอเสเคียล 33 TNCV - Ezekiel 33 AMP

เอเสเคียล
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

เอเสเคียล 33

เอเสเคียลเป็นยามรักษาการณ์

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวแก่พี่น้องร่วมชาติของเจ้าว่า ‘เมื่อเรานำดาบมาสู้กับดินแดนหนึ่ง และชาวดินแดนนั้นได้เลือกชายคนหนึ่งขึ้นมาเป็นยามรักษาการณ์ เมื่อเขาเห็นข้าศึกมาก็เป่าแตรเพื่อเตือนประชาชน หากผู้หนึ่งผู้ใดได้ยินเสียงแตร แต่ไม่ใส่ใจฟังคำเตือนและข้าศึกปลิดชีวิตเขา ที่เขาตายก็เป็นความผิดของเขาเอง เนื่องจากเขาได้ยินเสียงแตร แต่ไม่ใส่ใจฟังคำเตือน ที่เขาตายเป็นความผิดของเขาเอง หากเขาเชื่อคำเตือนก็คงจะรักษาชีวิตตัวเองไว้ได้ แต่หากยามรักษาการณ์เห็นศัตรูมา แล้วไม่ได้เป่าแตรเตือนประชาชน และศัตรูมาปลิดชีวิตคนหนึ่งคนใดไป คนนั้นจะถูกคร่าชีวิตไปเพราะบาปของตน แต่เราจะให้ยามนั้นรับผิดชอบความตายของคนนั้น’

“เช่นนี้แหละบุตรมนุษย์เอ๋ย เราตั้งเจ้าให้เป็นยามรักษาการณ์สำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอล ฉะนั้นจงฟังถ้อยคำของเราและแจ้งคำเตือนของเราแก่พวกเขา เมื่อเรากล่าวแก่คนชั่วร้ายว่า ‘คนชั่วเอ๋ย เจ้าจะตายแน่’ แล้วเจ้าไม่ได้พูดตักเตือนเขาให้หันจากวิถีความประพฤติ คนชั่วนั้นจะตายเนื่องจาก[a]บาปของตน และเราจะให้เจ้ารับผิดชอบความตายของคนนั้น แต่หากเจ้าเตือนคนชั่วนั้นให้หันจากวิถีทางของตน แล้วเขาไม่ยอมทำตาม เขาจะตายเพราะบาปของตน ส่วนเจ้าจะรักษาชีวิตของตนไว้ได้

10 “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลว่า ‘พวกเจ้ากล่าวว่า “การล่วงละเมิดและบาปของเราก็หนักอึ้งทับถมเรา เรากำลังย่อยยับไปเพราะ[b]บาปนั้น เราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร?” ’ 11 จงบอกเขาว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราไม่อยากให้คนชั่วต้องตายฉันนั้น แต่อยากให้เขาหันกลับจากทางชั่วและมีชีวิตอยู่ จงหันเสียจากทางชั่วเถิด! จะตายทำไมเล่า พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย?’

12 “ฉะนั้นบุตรมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวกับพี่น้องร่วมชาติของเจ้าว่า ‘ความชอบธรรมของคนชอบธรรม จะไม่ช่วยเขาหากเขาไม่เชื่อฟัง และความชั่วของคนชั่วจะไม่ทำให้เขาล้มลงหากเขาหันจากความชั่วนั้น หากคนชอบธรรมทำบาป จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยความชอบธรรมแต่เดิม’ 13 หากเราบอกคนชอบธรรมว่า เขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอน แต่แล้วเขาก็วางใจในความชอบธรรมของตนและทำชั่ว การประพฤติชอบธรรมใดๆ ของเขาจะไม่อยู่ในความทรงจำอีก เขาจะตายเพราะความชั่วที่เขาได้ทำ 14 และหากเราบอกคนชั่วว่า ‘เจ้าจะตายแน่’ แต่ถ้าเขาได้หันจากความชั่ว ทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม 15 หากเขาคืนของที่ยึดมาค้ำประกัน หรือสิ่งที่ตนขโมยมา ทำตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งทำให้มีชีวิตอยู่และไม่ทำชั่ว เขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอน เขาจะไม่ตาย 16 เราจะไม่จดจำบาปใดๆ ที่เขาทำไปแล้วมาปรับโทษเขาอีกเลย เขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอน

17 “ถึงกระนั้นพี่น้องร่วมชาติของเจ้าก็ยังกล่าวว่า ‘วิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม’ วิถีทางของพวกเขาต่างหากที่ไม่ยุติธรรม 18 หากคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมไปทำชั่ว เขาจะตายเพราะความชั่ว 19 และหากคนชั่วหันจากความชั่วไปทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยเหตุนั้น 20 ถึงกระนั้นพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย เจ้าก็กล่าวว่า ‘วิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม’ แต่เราจะพิพากษาเจ้าแต่ละคนตามแนวการประพฤติของเจ้า”

เหตุที่เยรูซาเล็มแตก

21 ในวันที่ห้าเดือนที่สิบปีที่สิบสองของการตกเป็นเชลย ชายคนหนึ่งซึ่งหนีมาจากเยรูซาเล็มมาบอกข้าพเจ้าว่า “กรุงนั้นแตกแล้ว!” 22 เย็นวันก่อนที่ชายคนนั้นจะมาถึง พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าและทรงรักษาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงหายเป็นใบ้และพูดได้อีก

23 แล้วพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า 24 “บุตรมนุษย์เอ๋ย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซากปรักหักพังของดินแดนอิสราเอลกล่าวว่า ‘อับราฮัมตัวคนเดียวแต่ก็ยังได้ครอบครองดินแดน ส่วนเรามีหลายคนด้วยกันย่อมได้รับดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์อย่างแน่นอน’ 25 ฉะนั้นจงกล่าวกับพวกเขาว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เนื่องจากเจ้ากินเนื้อซึ่งยังมีเลือดค้างอยู่ และหมายพึ่งบรรดารูปเคารพของเจ้า และทำให้โลหิตตก เช่นนี้แล้วควรหรือที่เจ้าจะได้ครอบครองดินแดน? 26 เจ้าพึ่งดาบ เจ้าทำสิ่งที่น่าชิงชัง และย่ำยีภรรยาของเพื่อนบ้าน เช่นนี้แล้วควรหรือที่เจ้าจะได้ครอบครองดินแดน?’

27 “จงกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด บรรดาคนที่หลงเหลืออยู่ตามซากปรักหักพังจะตายด้วยดาบฉันนั้น ส่วนคนที่อยู่ตามท้องทุ่ง เราจะมอบให้สัตว์ป่าเขมือบกิน และบรรดาคนที่อยู่ตามที่กำบังและถ้ำจะตายด้วยโรคระบาด 28 เราจะทำให้ดินแดนนั้นร้างเปล่า พละกำลังที่น่าภาคภูมิใจของมันจะถึงจุดจบ และภูเขาต่างๆ ของอิสราเอลจะเริศร้างจนไม่มีใครเดินผ่าน 29 แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์เมื่อเราทำให้ดินแดนนั้นเริศร้างว่าง เปล่า เนื่องด้วยสิ่งที่น่าชิงชังทั้งปวงที่พวกเขาได้ทำ’

30 “ส่วนเจ้า บุตรมนุษย์เอ๋ย พี่น้องร่วมชาติของเจ้าพูดคุยกันถึงเจ้าอยู่ข้างกำแพงและที่ประตูบ้าน เขาพูดกันว่า ‘มาเถิด มาฟังพระดำรัสซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า’ 31 ประชากรของเรามาหาเจ้าอย่างที่พวกเขามักจะทำ มานั่งอยู่ตรงหน้าเพื่อฟังคำพูดของเจ้า แต่ไม่เคยนำไปปฏิบัติ เขาแสดงความจงรักภักดีด้วยริมฝีปาก แต่จิตใจโลภหวังผลกำไรอธรรม 32 แท้จริง สำหรับเขา เจ้าก็เป็นแค่คนที่ร้องเพลงรักด้วยเสียงไพเราะและเล่นดนตรีเก่งเท่านั้น เพราะเขาฟังคำพูดของเจ้า แต่ไม่ยอมนำไปปฏิบัติ

33 “เมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นจริง ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นแน่นอน เมื่อนั้นพวกเขาจะรู้ว่ามีผู้เผยพระวจนะในหมู่พวกเขา”

Notas al pie

  1. 33:8 หรือจะตายในเช่นเดียวกับข้อ 9
  2. 33:10 หรือย่อยยับไปใน

Amplified Bible

Ezekiel 33

The Watchman’s Duty

1And the word of the Lord came to me, saying, “Son of man, speak to the sons of your people [who are exiled in Babylon] and say to them, ‘If I bring a sword on a land, and the people of the land take one man from among them and make him their watchman, and he sees the sword coming on the land, and he blows the trumpet and warns the people, then whoever hears the sound of the trumpet and does not take warning, and a sword comes and takes him away, his blood will be on his [own] head. He heard the sound of the trumpet but did not take warning; his blood shall be on himself. But if he had taken warning, he would have saved his life. But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet and the people are not warned, and the sword comes and takes any one of them, he is taken away because of his corruption and sin; but I will require his blood from the watchman’s hand.’

“Now as for you, son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so you shall hear a message from My mouth and give them a warning from Me. When I say to the wicked, ‘O wicked man, you will certainly die,’ and you do not speak to warn the wicked from his way, that wicked man will die because of his sin; but I will require his blood from your hand. But if you on your part warn the wicked man to turn from his [evil] way and he does not turn from his [evil] way, he will die in his sin; but you have saved your life.

10 “Now as for you, son of man, say to the house of Israel, ‘Thus you have said, “Truly our transgressions and our sins are on us, and we are rotting away because of them; how then can we live?”’ 11 Say to them, ‘As I live,’ says the Lord God, ‘I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that the wicked turn from his way and live. Turn back (change your way of thinking), turn back [in repentance] from your evil ways! For why should you die, O house of Israel?’ 12 And you, son of man, say to the sons of your people, ‘The righteousness of the righteous man will not save him in the day of his transgression; and as for the wickedness of the wicked, he will not stagger because of it in the day that he turns from his wickedness, whereas a righteous man will not be able to live because of his [previous acts of] righteousness on the day when he commits sin.’ 13 When I say to the righteous that he will most certainly live, and he trusts in his [previous acts of] righteousness [to save him] and commits injustice, none of his righteous deeds will be remembered; but he will die for his injustice that he committed. 14 But when I say to the wicked, ‘You will certainly die,’ and he turns from his sin and practices that which is just (fair) and right— 15 if a wicked man returns [what he took as] a pledge, pays back what he had taken by robbery, walks in the statutes which ensure life, without committing injustice, he will certainly live; he will not die. 16 None of his sins that he has committed will be remembered against him. He has practiced that which is just (fair) and right; he will most certainly live.

17 “Yet your people [who are in exile in Babylon] say, ‘The way of the Lord is not right;’ but as for them, it is their own way that is not right. 18 When the righteous turns back from his righteousness and commits injustice, he will also die because of it. 19 But when a wicked man turns back from his wickedness and practices what is just (fair) and right, he will live because of it. 20 Yet you say, ‘The way of the Lord is not right.’ O house of Israel, I will judge you, every one [of you] in accordance with his own ways!”

Word of Jerusalem’s Capture

21 In the twelfth year of our exile [in Babylon], on the fifth of the tenth month, a survivor from Jerusalem came to me, saying, “The city has been captured.” 22 Now the hand of the Lord had been upon me in the evening, before the survivor came. And He [a]opened my mouth at the time he came to me in the morning; so my mouth was opened [in readiness] and I was no longer mute.

23 Then the word of the Lord came to me, saying, 24 “Son of man, those [back in Palestine] who inhabit these ruins in the land of Israel are saying, ‘Abraham was [only] one man and he took possession of the land, but we are many; the land has [most certainly] been given to us [to possess] as property.’ 25 Therefore say to them, ‘Thus says the Lord God, “You eat meat with the blood in it and raise your eyes to your idols and shed blood. Should you take possession of the land? 26 You rely on your sword [as your security]; you commit outrageous and disgraceful acts and each of you defiles his neighbor’s wife. Should you then take possession of the land?”’ 27 You shall say this to them, ‘Thus says the Lord God, “As I live, those who are in the ruins certainly will fall by the sword, and I will give whoever is in the open field to the [predatory] animals to be devoured, and those who are in strongholds and in caves will die of virulent diseases. 28 And I will make the land [of Israel] a desolation and a ruin, and her pride in her power will be brought to an end; and the mountains of Israel will be so deserted that no one will pass through. 29 Then they will know [without any doubt] that I am the Lord, when I make the land a desolation and a ruin because of all the atrocities which they have committed.”’

30 “But as for you, son of man, your people who talk about you by the walls and in the doorways of the houses say one to another, every one to his brother, ‘Come now and hear what the message is that comes from the Lord.’ 31 They come to you as people come, and they sit before you as My people, and they hear your words, but they do not practice them; for with their mouth they express loving devotion, but their heart goes after their (unlawful) gain. 32 Behold, you are to them like a love song by one who has a pleasant voice and plays well on a stringed instrument [merely to entertain them]; for they hear your words but do not practice them. 33 So when it comes to pass—as it most certainly will—then they will know [without any doubt] that a prophet has been among them.”

Notas al pie

  1. Ezekiel 33:22 See note 24:27.