เอเฟซัส 5 TNCV - Efesios 5 MTDS

เอเฟซัส
Elegir capítulo 5

Thai New Contemporary Bible

เอเฟซัส 5:1-33

1เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก 2และจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักเราทั้งหลาย และประทานพระองค์เองเพื่อเราเป็นเหมือนของถวายอันมีกลิ่นหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้า

3แต่อย่าเอ่ยถึงสิ่งที่ส่อถึงการผิดศีลธรรมทางเพศและความไม่บริสุทธิ์ใดๆ หรือความโลภในหมู่ท่านทั้งหลาย เพราะเป็นสิ่งไม่เหมาะสมสำหรับประชากรบริสุทธิ์ของพระเจ้า 4ทั้งอย่าพูดหยาบโลนลามก เฮฮาไร้สาระ หรือตลกหยาบช้า ซึ่งไม่สมควร แต่ให้ขอบพระคุณพระเจ้าดีกว่า 5ท่านแน่ใจได้เลยว่าคนผิดศีลธรรม คนไม่บริสุทธิ์ หรือคนโลภ คนเช่นนี้เป็นผู้กราบไหว้รูปเคารพ เขาจะไม่ได้รับมรดกใดๆ ในอาณาจักรของพระคริสต์และของพระเจ้า5:5 หรือพระคริสต์และพระเจ้า 6อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยวาจาไร้สาระ เพราะเนื่องด้วยสิ่งเหล่านั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟัง 7ฉะนั้นอย่าเป็นหุ้นส่วนกับคนเหล่านั้นเลย

8เพราะเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง 9(เพราะผลของความสว่างประกอบด้วยความดีทั้งปวง ความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้น) 10จงหาให้พบว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า 11อย่าเข้าส่วนใดๆ กับกิจกรรมของความมืดอันไร้ผล แต่จงเปิดเผยการเหล่านั้นดีกว่า 12เพราะเพียงเอ่ยถึงสิ่งซึ่งพวกที่ไม่ยอมเชื่อฟังแอบทำกันนั้นก็ยังน่าอาย 13แต่ทุกสิ่งที่ถูกเปิดเผยโดยความสว่างก็เห็นกันแจ่มแจ้ง 14เนื่องจากความสว่างทำให้เห็นทุกสิ่งชัดแจ้ง ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวกันว่า

“โอ ผู้ที่หลับอยู่ จงตื่นขึ้น

จงฟื้นขึ้นจากความตาย

และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน”

15เพราะฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต อย่าดำเนินชีวิตแบบคนไร้ปัญญา แต่จงดำเนินชีวิตแบบคนมีปัญญา 16จงรู้จักใช้ทุกโอกาสเพราะเวลานี้เป็นยุคอันเลวร้าย 17ฉะนั้นจงอย่าโง่เขลา แต่จงเข้าใจพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเช่นใด 18และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ 19จงสนทนากันด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและบทเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ จงร้องและบรรเลงเพลงในใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 20จงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาสำหรับทุกสิ่งอยู่เสมอในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

21จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยใจเคารพยำเกรงพระคริสต์

สามีภรรยา

(คส.3:18—4:1)

22ผู้ที่เป็นภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีเหมือนที่ยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า 23เพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ ทั้งพระองค์ยังทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรด้วย 24คริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไร ภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกเรื่องอย่างนั้น

25ผู้ที่เป็นสามีจงรักภรรยาของตนเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และประทานพระองค์เองแก่คริสตจักร 26เพื่อทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระ5:26 หรือได้ชำระด้วยน้ำผ่านทางพระวจนะ 27และเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรอันงามผ่องแผ้วปราศจากมลทินหรือริ้วรอยหรือตำหนิใดๆ แต่บริสุทธิ์และไม่มีที่ติ 28เช่นนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเอง 29ท้ายที่สุดไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูทะนุถนอมเหมือนที่พระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักร 30เพราะเราทั้งหลายเป็นอวัยวะในพระกายพระองค์ 31“เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน”5:31 ปฐก.2:24 32ตรงนี้เป็นความลึกลับอันลึกซึ้ง แต่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักร 33อย่างไรก็ตามพวกท่านแต่ละคนต้องรักภรรยาของตนเหมือนที่รักตนเองด้วย และภรรยาก็ต้องเคารพสามีของตน

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 5:1-33

1Cancunaca, ña Diospaj cʼuyashca huahuacunami canguichij. Chaimanta, Pai shina cana yuyailla caichij. 2Cristo cʼuyaj cashca shina, cancunapish cʼuyanacushpa causaichij. Cristoca ñucanchijta cʼuyashcamantami, ñucanchijmanta Paipaj quiquin causaita curca. Chashnami, Taita Diosman cushpa rupachishca, mishquiman ashnacuj shina tucushpa huañurca.

3Cunanca, Diospajllami canguichij. Ña cancunapurapica, huainayashcapish, ima shujtaj millaipi mapayashcapish, mana cashpaca ashtahuan charijyana yuyailla purishcapish amataj uyarichunllapish. 4Pinganayaj shimicunatapish, ña ama rimaichij, ima manapish canacunata ama parlanacuichijchu, mapa shimicunahuanpish ama pugllanacuichijchu. Chaipaj randica, Diosta mañashpa pagui nichij. 5Riquichij, maijanpish huainayaj, ima millaipipish mapayaj, ashtahuan charina yuyailla causajca, rurashcalla diosta adoracuj shinallatajmi. Chaicunaca Cristopish, Taita Diospish mandacunpica, imata mana charingacunachu. Chaitaca, cancunallataj yachanguichijmi. 6Pipish llulla, yanga shimicunallahuan shamushpa umachunca, ama saquichijchu. Taita Diosca, chashna imatapish mana allita rurajcuna cajpimi, Paita mana caźujcunataca, pʼiñarishpa jatunta llaquichinga. 7Chashnacunahuanca, ama imapi tandanacunguichijchu.

8Cancunaca ñaupaca, amsa yuyaillatami charircanguichij. Ashtahuanpish cunanca, Apunchij Jesuspaj cashcamanta luzmi canguichij. Chaimanta, luzpaj cashca shinataj causaichij. 9(Diospaj Espirituca, alli shungu canata, cashcata ruraj canata, mana llulla canatami yachachin). 10Chaimanta, Apunchij Jesús munashcallata ruranata yuyaichij. 11Amsapi causajcuna ima millaita ruracujpica, ama chagrurichijchu. Chaipaj randica, chashna ruracujcunataca, rimashpa jarcaichij. 12Paicuna pacallapi imallata rurashcataca, maita mana parlaipaj pinganayajmari. 13Shina cajpipish luz achijyachijpica, tucui imalla rurashcapish ricurinllami. Luzmi, tucui imatapish ricuchin. 14Chaimantami:

«Dormicuj rijchari, huañushcacunapaj chaupimanta jatari.

Cantaca, Cristomi achijyachinga» nicun.

15Chaipi nicushca shinaca, cancuna ima shina causacushcata alli yuyarichij, ama upa shina caichijchu. Ashtahuanpish yachajcuna shinataj causaichij. 16Mana alli punllacunapimi canguichij, ama ima yangacunapi punllata tucuchichijchu. 17Chaimanta ama chʼahuancuna caichijchu, ashtahuanpish Apunchij Jesús munashcata rurangapaj yachaj caichij. 18Ama machaichijchu, machajcunaca llaqui causaiman tigrarinllacunami. Chaipaj randica, Diospaj Espirituhuan junda caichij. 19Diospaj Espíritu yuyachishca shina Salmocunata caishuj chaishuj parlanacushpa, cantocunatapish cantaichij. Apunchij Jesusta ‘Allimari cangui’ nishpa, tucui shunguhuan alabashpa cantaichij. 20Tucui imamantapish, Apunchij Jesucristopaj shutipi Yaya Diosta pagui nichij.

Cusandij huarmindij caźunacushpa causaichij

21Taita Diosta manchashcamanta, caishuj chaishuj caźunacuichij.

22Caźarashca huarmicuna, cancunapaj quiquin cusataca, Apunchij Jesusta caźuj shinallataj caźuichij. 23Cristoca, tandanacushca crijcunata Mandaj Umami. Chashnallataj cusaca, huarmita mandaj umami. Tandanacushca crijcunaca, Cristo paicunata Quishpichij cashcamanta, Paipaj Cuerpomi. 24Tandanacushca crijcuna Cristota caźuj shinallatajmi, caźarashca huarmicunapish cusataca, tucuipi caźuna canguichij.

25Cristoca, tandanacushca crijcunata cʼuyashcamantami, Paipaj quiquin causaita curca. Cusacunapish, cancunapaj quiquin huarmita chashnallataj cʼuyaichij. 26Huillashca Shimihuanpish, yacuhuanpish armachishpa, ima mapa illajta rurangapajmi, Diospajlla cachun huañurca. 27Chashnamari tandanacushca crijcunataca achij nicuj, ima mapa illaj, llambujlla, ima mana alli shinallapish illaj, Paipaj ñaupajpi ricurichun, Diospajlla chuyajllata rurarca. 28Chashnallatajmari cusacunapish, quiquin huarmitaca, quiquin cuerpota shinallataj cʼuyana canguichij. Quiquin huarmita cʼuyajca, paillatajmi cʼuyarin. 29Paipaj quiquin cuerpotaca, pipish manataj pʼiñanchu. Ashtahuanpish alli micunmi, alli allichirinmi. Chashnallatajmi Cristopish, tandanacushca crijcunataca charin. 30Crijcunaca, Cristopaj cuerpopi tiyajcunami canchij. Paipaj aicha, Paipaj tullullatajmi canchij. 31«Chaimantami cʼarica, paipaj yayata mamata saquishpa huarmihuan tandanacushpa, ishquindij shuj aichalla tucun.» 32Caica, pacalla charicushca, jatun yachanamari. Tandanacushca crijcunaca, Cristohuan shujlla cashcatami nicuni. 33Cancunataca cutinpishmi nini, quiquinllataj cʼuyarij shina, cancunapaj quiquin huarmita cʼuyaichij. Huarmitapish, cusata alli nishpa caźuchun ninimi.