เอเฟซัส 3 TNCV - Efeso 3 HLGN

เอเฟซัส
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

เอเฟซัส 3:1-21

พันธกิจของเปาโลเพื่อคนต่างชาติ

1ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เพื่อท่านผู้เป็นคนต่างชาติ

2แน่ทีเดียวท่านทั้งหลายย่อมได้ยินถึงภารกิจแห่งพระคุณของพระเจ้าซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านแล้ว 3อันได้แก่ข้อล้ำลึกซึ่งทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้อย่างย่อๆ 4เมื่อท่านอ่านแล้วจะสามารถเข้าใจถึงความรู้แจ้งของข้าพเจ้าในข้อล้ำลึกของพระคริสต์ 5ซึ่งในยุคก่อนๆ ไม่ได้ทรงเปิดเผยแก่มนุษย์เหมือนที่บัดนี้ทรงสำแดงโดยพระวิญญาณแก่เหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า 6ข้อล้ำลึกนี้คือ โดยทางข่าวประเสริฐนั้นคนต่างชาติก็เป็นทายาทร่วมกับชนอิสราเอล เป็นอวัยวะร่วมในกายเดียวกันและเป็นผู้มีส่วนร่วมในพระสัญญาในพระเยซูคริสต์

7ข้าพเจ้าได้เป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐนี้โดยพระคุณซึ่งพระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าผ่านทางการทำงานของฤทธิ์อำนาจของพระองค์ 8แม้ข้าพเจ้าต่ำต้อยกว่าผู้เล็กน้อยที่สุดในประชากรทั้งหมดของพระเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้รับพระคุณนี้ คือได้ประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์อันสุดจะหยั่งได้ของพระคริสต์ 9และได้แสดงให้คนทั้งปวงเห็นถึงภารกิจแห่งข้อล้ำลึกนี้อย่างชัดเจน ซึ่งตลอดยุคที่ผ่านๆ มาได้ถูกปิดซ่อนไว้ในพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง 10เพื่อบัดนี้เหล่าเทพผู้ครองและเทพผู้ทรงอำนาจในสวรรคสถานจะได้เห็นถึงพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งของพระเจ้าผ่านทางคริสตจักร 11ตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งได้ทรงกระทำให้สำเร็จในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา 12ในพระองค์และโดยความเชื่อในพระองค์เราจึงเข้ามาหาพระเจ้าได้ด้วยเสรีภาพและความมั่นใจ 13ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอท่านอย่าท้อใจเนื่องด้วยความทุกข์ยากของข้าพเจ้าเพื่อพวกท่าน ซึ่งเป็นสง่าราศีของท่าน

ทูลอธิษฐานเพื่อพี่น้องชาวเอเฟซัส

14ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าลงต่อหน้าพระบิดา 15ผู้ทรงเป็นที่มาของนามแห่งตระกูลทั้งมวลของพระองค์3:15 หรือบิดาทั้งมวลในสวรรค์และในแผ่นดินโลก 16ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าจากความไพบูลย์อันทรงเกียรติสิริของพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นด้วยฤทธานุภาพผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในท่าน 17เพื่อพระคริสต์จะสถิตในใจของท่านโดยทางความเชื่อ และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าเมื่อท่านหยั่งรากและตั้งมั่นคงในความรักแล้ว 18ตัวท่านพร้อมกับประชากรทั้งหมดของพระเจ้าจะได้สามารถหยั่งถึงความรักของพระคริสต์ว่ากว้างยาวสูงลึกปานใด 19และซาบซึ้งในความรักนี้ซึ่งเหนือกว่าความรู้ เพื่อท่านจะบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้า

20บัดนี้ขอเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงสามารถกระทำเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือคาดคิดได้ตามฤทธานุภาพของพระองค์ซึ่งกระทำการอยู่ภายในเรา 21ขอพระเกียรติสิริมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุสืบๆ ไปเป็นนิตย์! อาเมน

Ang Pulong Sang Dios

Efeso 3:1-21

Ang Plano sang Dios sa mga Indi Judio

1Ang kabangdanan nga ako, si Pablo, ginpriso, tungod kay nagaalagad ako kay Cristo paagi sa pagwali nga kamo nga mga indi Judio nalakip man sa pagpakamaayo sang Dios. 2Sigurado gid nga nabatian ninyo nga sa bugay sang Dios iya ako ginsaligan nga mangin manugwali para sa inyo kaayuhan. 3Nagpahayag ang Dios sa akon sang iya tinago nga plano para sa inyo nga mga indi Judio. (Nasambit ko na ini sing malip-ot sa sini nga sulat.3:3 sa sini nga sulat: ukon, sa isa ka sulat. 4Kon nabasa ninyo, makita ninyo nga nahibaluan ko gid ang tinago nga plano sang Dios para sa inyo paagi kay Cristo.) 5Sang una wala gid ginpahibalo sang Dios sa mga tawo ang ini nga plano, pero subong ginpahayag na niya sa iya pinili nga mga apostoles kag mga propeta paagi sa Espiritu Santo. 6Kag amo ini ang iya plano: nga paagi sa Maayong Balita parte kay Cristo, ang mga indi Judio mangin kaupod man sang mga Judio nga magabaton sang mga promisa sang Dios, kag mangin miyembro man sila sang isa ka lawas tungod nga sila ara kay Cristo Jesus.

7Sa bugay sang Dios, ginhimo niya ako nga manugwali sang Maayong Balita paagi sa iya gahom. 8Ako ang labing kubos sa tanan nga katawhan sang Dios, pero ginhatagan ako sang Dios sang pribilehiyo sa pagsugid sa mga indi Judio sang Maayong Balita parte sa indi matungkad nga pagpakamaayo nga halin kay Cristo. 9Ang Dios nga nagtuga sang tanan nga butang wala gid nagsugid sa bisan kay sin-o kon ano ang iya tinago nga plano. Pero subong ginsugo niya ako sa pagpasanag sa tanan kon paano niya ginatuman ato nga plano, 10agod paagi sa iglesya mapakita niya subong sa mga pangulo kag sa mga may awtoridad sa kalangitan kon ano gid ang iya kaalam nga iya ginapahayag sa nagkalain-lain nga paagi. 11Ini amo ang iya plano bisan pa sang una, kag natuman na niya ini paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. 12Tungod sang aton pagtuo kay Cristo kag tungod nga kita ara na sa iya, makapalapit na kita sa Dios nga wala sing kahadlok ukon pagkatahap. 13Gani nagapangabay ako sa inyo nga indi kamo magkaluya tungod sang akon mga ginaantos, kay ini para sa inyo kaayuhan.

Ang Gugma ni Cristo

14Kon madumduman ko ang plano sang Dios nagaluhod ako sa pagsimba sa iya. 15Siya amo ang Amay sang tanan nga ari sa kalibutan kag didto sa langit, nga iya ginatawag nga miyembro sang iya pamilya. 16Makagagahom gid siya. Gani nagapangamuyo ako sa iya nga hatagan niya sang gahom kag kusog ang inyo espirituhanon nga kabuhi paagi sa iya Espiritu, 17agod si Cristo magpuyo sa inyo tagipusuon tungod sang inyo pagtuo. Ginapangamuyo ko man nga magpanggamot kamo kag magmalig-on sa gugma sang Dios, 18agod nga kamo kag ang iban pa nga mga katawhan sang Dios makaintiendi kon daw ano kadako ang gugma ni Cristo sa aton. 19Kabay pa nga mahibaluan ninyo ang iya gugma, bisan nga indi gid ini maintiendihan sing bug-os; agod ang tanan nga ara sa Dios mangin ara man sa inyo.

20Dayawon ta ang Dios, tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton, ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo ukon ginahunahuna. 21Dayawon ta siya hasta san-o tungod sang mga kaayuhan nga iya ginhimo sa iglesya nga ara kay Cristo Jesus. Amen.3:21 Ukon, Kabay pa nga mapadunggan ang Dios sa iglesya kag sa kay Cristo Jesus hasta san-o. Amen.