เอเฟซัส 2 TNCV - Efesofo 2 NA-TWI

เอเฟซัส
Elegir capítulo 2

Thai New Contemporary Bible

เอเฟซัส 2

มีชีวิตในพระคริสต์

1ส่วนท่านทั้งหลายได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและในบาปทั้งหลาย ซึ่งท่านเคยทำเมื่อดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกนี้ และวิถีของเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศซึ่งเป็นวิญญาณที่บัดนี้ทำการอยู่ในบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟัง ครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตร่วมกับพวกนั้นบำเรอตัณหาแห่งวิสัยบาปของเรา[a] สนองความอยากกับความคิดของมันตามวิสัย เราจึงควรแก่พระพิโรธเหมือนคนอื่น แต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเรา พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดม จึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้เมื่อเราได้ตายแล้วในบาป คือท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์ และในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์ เพื่อในยุคต่อๆ ไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงความอุดมแห่งพระคุณอันหาใดเปรียบ ซึ่งได้ทรงแสดงด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะไม่มีใครอวดได้ 10 เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ

หนึ่งเดียวกันในพระคริสต์

11 เพราะฉะนั้นจงระลึกว่าแต่ก่อนท่านเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิด และบรรดาผู้ที่เรียกตนเองว่า “พวกที่เข้าสุหนัต” (ซึ่งกระทำทางกายด้วยมือมนุษย์) เรียกท่านว่า “พวกไม่เข้าสุหนัต” 12 จงระลึกว่าครั้งนั้นท่านแยกจากพระคริสต์ ไม่ได้เป็นพลเมืองอิสราเอลและเป็นคนต่างด้าวอยู่นอกพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้ ไม่มีความหวังและอยู่ในโลกโดยปราศจากพระเจ้า 13 แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้แล้วโดยพระโลหิตของพระคริสต์

14 เพราะพระองค์เองทรงเป็นสันติสุขของเรา ผู้ทรงทำให้สองพวกกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน และทรงทำลายสิ่งกีดขวาง คือกำแพงแห่งความเกลียดชังที่กีดกั้นลง 15 โดยทรงล้มเลิกบทบัญญัติทั้งหมดของชาวยิวซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ด้วยพระกายของพระองค์ จุดประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อยุบสองฝ่ายและสร้างขึ้นใหม่เป็นหนึ่งเดียวในพระองค์ เช่นนี้แหละจึงทรงทำให้มีสันติสุข 16 และในกายเดียวนี้ทั้งสองพวกจึงกลับคืนดีกับพระเจ้าโดยไม้กางเขน ซึ่งพระองค์ทรงใช้ทำลายความเป็นศัตรูกันให้หมดสิ้นไป 17 พระองค์เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ไกลและสันติสุขแก่ผู้ที่อยู่ใกล้ 18 เพราะโดยพระองค์เราทั้งสองพวกสามารถเข้าถึงพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

19 ดังนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวแปลกถิ่นอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจ้าและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า 20 ท่านได้รับการสร้างขึ้นบนฐานรากของเหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็นศิลามุมเอก 21 ในพระองค์ ทุกส่วนของอาคารทั่วทั้งหมดต่อกันสนิท และประกอบกันขึ้นเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 22 และในพระองค์ ท่านก็เช่นกันกำลังรับการทรงสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่ประทับซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่โดยพระวิญญาณของพระองค์

Notas al pie

  1. 2:3 หรือเนื้อหนังของเรา

Nkwa Asem

Efesofo 2

Kristo mu nkwagye yɛ adom

1Kan no, esiane mo asoɔden ne mo bɔne nti, na moawuwu wɔ honhom mu. Saa bere no na mudi bɔne a ɛwɔ wiase no akyi. Mutiee nea odi wim atumfo so a ɛnnɛ yi ɔno na odi wɔn a wontie Onyankopɔn asɛm no so no. Nokwarem, na yɛn nyinaa te sɛ wɔn na yɛtenaa ase maa yɛn ho, yɛɛ nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ biara. Yɛn nso na ɛsɛ sɛ Onyankopɔn abufuw ba yɛn so saa ara.

Nanso Onyankopɔn ahummɔbɔ ne ne dɔ a ɔdɔ yɛn no so efisɛ, yɛn asoɔden nti, yewuwuu wɔ honhom mu no, ɔde yɛn ne Kristo baa nkwa mu. Onyankopɔn adom nti na wɔagye mo nkwa. Baako a yɛne Kristo Yesu yɛe no nti, ɔma yɛne no sɔree sɛ yɛne no nni soro so. Ɔyɛɛ eyi de daa ne dɔ a ɔbɛda no adi akyerɛ yɛn wɔ Yesu Kristo mu wɔ nna a ɛrebɛba no mu no adi.

Onyankopɔn adom nti na monam gyidi mu anya nkwa. Emfi mo ara mo nneyɛe mu na mmom efi Onyankopɔn akyɛde mu. Biribiara a aba no mfi mo nneyɛe mu nti morentumi nhoahoa mo ho. 10 Onyankopɔn ne yɛn Yɛfo na yɛne Kristo Yesu baakoyɛ mu, wabɔ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ nnwuma pa a wasiesie agu hɔ sɛ yɛmmɛyɛ no.

11 Mo a wɔwoo mo Amanamanmufo a Yudafo, wɔn a wɔfrɛ wɔn ho twetiatwafo, na wɔfrɛ mo wɔn a wontwaa twetia a ɛkyerɛ nea na nnipa yɛ wɔn honam no, monkae sɛnea na mote bere a atwam no. 12 Saa bere no, na moatew mo ho afi Kristo ho. Na moyɛ ahɔho a monka wɔn a Onyankopɔn ayi wɔn no ho. Na munni apam a ne fapem gyina ɛbɔ a Onyankopɔn hyɛɛ ne nkurɔfo no mu kyɛfa biara. Na mote wiase ha a munni anidaso na munnim Onyankopɔn.

13 Nanso, afei, mo a na anka mowɔ akyirikyiri no nam baako a mo ne Kristo Yesu ayɛ no ne Kristo wu no so atwiw abɛn.

14 Efisɛ, Kristo no ankasa nam baako a wama Yudafo ne Amanamanmufo ayɛ no so de asomdwoe aba. Ɔnam ɔno ankasa ne honam so bubuu ɔfasuw a na etwa wɔn ntam ma wɔyɛ atamfo no. 15 Ɔnam ne mmara so atwa Yuda Mmara no mu sɛnea ɛbɛyɛ a obefi nnipa horow abien no mu anya nnipa foforo a wɔne no yɛ baako na ɛnam so de asomdwoe aba. 16 Kristo nam ne wu a owui asɛnnua no so no tɔree ɔtan ase. Ɔnam asɛnnua no so kaa aman abien no bɔɔ mu ma wɔbɛyɛɛ nipadua koro san de wɔn baa Onyankopɔn nkyɛn. 17 Enti Kristo ba bɛkaa Asɛmpa a ɛfa asomdwoe ho no kyerɛɛ wɔn nyinaa. Ɔka kyerɛɛ mo Amanamanmufo a na mommɛn Onyankopɔn no ne mo Yudafo a na mobɛn Onyankopɔn no nyinaa. 18 Kristo nti na yɛn nyinaa, Yudafo ne Amanamanmufo, nam Honhom koro so tumi ba Agya no anim.

19 Enti mprempren, mo Amanamanmufo no, monyɛ ahɔho bio; mo ne Onyankopɔn nkurɔfo no yɛ nnipa koro na mofra Onyankopɔn abusuafo no mu.

20 Mo nso wɔde mo asi fapem a asomafo no ne adiyifo no toe a Kristo Yesu no ankasa yɛ ne tweatibo no so. 21 Ɔno na okita ɔdan no afaafa nyinaa mu na ɔhwɛ ma enyin bɛyɛ Awurade asɔredan kronkron no. 22 Mo ne no aka abom nti, wɔasi mo ne afoforo nyinaa afra sɛ ɔdan baako a Onyankopɔn nam ne Honhom so te mu.