เอเฟซัส 2 TNCV - Poslanica Efežanima 2 CRO

เอเฟซัส
Elegir capítulo 2

Thai New Contemporary Bible

เอเฟซัส 2

มีชีวิตในพระคริสต์

1ส่วนท่านทั้งหลายได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและในบาปทั้งหลาย ซึ่งท่านเคยทำเมื่อดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกนี้ และวิถีของเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศซึ่งเป็นวิญญาณที่บัดนี้ทำการอยู่ในบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟัง ครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตร่วมกับพวกนั้นบำเรอตัณหาแห่งวิสัยบาปของเรา[a] สนองความอยากกับความคิดของมันตามวิสัย เราจึงควรแก่พระพิโรธเหมือนคนอื่น แต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเรา พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดม จึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้เมื่อเราได้ตายแล้วในบาป คือท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์ และในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์ เพื่อในยุคต่อๆ ไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงความอุดมแห่งพระคุณอันหาใดเปรียบ ซึ่งได้ทรงแสดงด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะไม่มีใครอวดได้ 10 เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ

หนึ่งเดียวกันในพระคริสต์

11 เพราะฉะนั้นจงระลึกว่าแต่ก่อนท่านเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิด และบรรดาผู้ที่เรียกตนเองว่า “พวกที่เข้าสุหนัต” (ซึ่งกระทำทางกายด้วยมือมนุษย์) เรียกท่านว่า “พวกไม่เข้าสุหนัต” 12 จงระลึกว่าครั้งนั้นท่านแยกจากพระคริสต์ ไม่ได้เป็นพลเมืองอิสราเอลและเป็นคนต่างด้าวอยู่นอกพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้ ไม่มีความหวังและอยู่ในโลกโดยปราศจากพระเจ้า 13 แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้แล้วโดยพระโลหิตของพระคริสต์

14 เพราะพระองค์เองทรงเป็นสันติสุขของเรา ผู้ทรงทำให้สองพวกกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน และทรงทำลายสิ่งกีดขวาง คือกำแพงแห่งความเกลียดชังที่กีดกั้นลง 15 โดยทรงล้มเลิกบทบัญญัติทั้งหมดของชาวยิวซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ด้วยพระกายของพระองค์ จุดประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อยุบสองฝ่ายและสร้างขึ้นใหม่เป็นหนึ่งเดียวในพระองค์ เช่นนี้แหละจึงทรงทำให้มีสันติสุข 16 และในกายเดียวนี้ทั้งสองพวกจึงกลับคืนดีกับพระเจ้าโดยไม้กางเขน ซึ่งพระองค์ทรงใช้ทำลายความเป็นศัตรูกันให้หมดสิ้นไป 17 พระองค์เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ไกลและสันติสุขแก่ผู้ที่อยู่ใกล้ 18 เพราะโดยพระองค์เราทั้งสองพวกสามารถเข้าถึงพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

19 ดังนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวแปลกถิ่นอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจ้าและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า 20 ท่านได้รับการสร้างขึ้นบนฐานรากของเหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็นศิลามุมเอก 21 ในพระองค์ ทุกส่วนของอาคารทั่วทั้งหมดต่อกันสนิท และประกอบกันขึ้นเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 22 และในพระองค์ ท่านก็เช่นกันกำลังรับการทรงสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่ประทับซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่โดยพระวิญญาณของพระองค์

Notas al pie

  1. 2:3 หรือเนื้อหนังของเรา

Knijga O Kristu

Poslanica Efežanima 2

Oživljeni s Kristom

1I vi ste nekoć bili mrtvi, zauvijek osuđeni zbog svojih prijestupa i grijeha.

živjeli ste poput ostaloga svijeta, u grijehu, poslušni Sotoni, vladaru zračnih prostora. Taj je duh na djelu u srcima onih koji odbijaju poslušati Božju riječ.

Svi smo mi tako živjeli, udovoljavajući požudama tijela i prohtjevima svoje zle naravi. Po svojoj smo naravi bili predodređeni[a] za Božji gnjev kao i ostali.

Ali Bog je tako bogat milosrđem da nas je, zaradi velike ljubavi prema nama

iako smo bili mrtvi zbog svojih grijeha, oživio s Kristom. Božjom ste milošću spašeni!

Podignuo nas je od mrtvih i posjeo nas s Kristom u nebu zato što smo njegovi,

da bi u predstojećim vjekovima pokazao neizmjerno bogatstvo svoje milosti svojom dobrotom prema nama u Kristu Isusu.

Spašeni ste milošću, po vjeri. A i to je Božji dar. Nije vaša zasluga.

Spasenje nije nagrada za dobra djela koja smo učinili, da se nitko ne može time hvaliti.

10 Jer mi smo Božja stvorenja, stvoreni u Kristu Isusu da živimo čineći dobra djela koja je on za nas unaprijed pripremio.

Jedinstvo i mir u Kristu

11 Ne zaboravite da ste vi pogani rođenjem bili izopćenici. židovi, ponosni na svoje obrezanje - iako im je ono mijenjalo samo tijela, ali ne i srca - nazivali su vas 'neobrezanima'.

12 Tada ste živjeli daleko od Krista. Bili ste isključeni iz Božjega naroda, Izraela; bili ste tuđinci za koje nije vrijedio Savez obećanja; bili ste u svijetu bez Boga i bez nade.

13 Ali sada pripadate Kristu Isusu. Iako ste nekada bili daleko od Boga, sada ste mu prišli blizu - po Kristovoj krvi.

14 Jer sam je Krist sklopio mir između židova i pogana učinivši nas sve jednim narodom. Srušio je zid neprijateljstva koji nas je dijelio.

15 Učinio je nevaljanim cijeli sustav židovskih zakona da uspostavi mir, stvarajući u sebi od židova i pogana jednoga, novog čovjeka.

16 U jednom je Tijelu izmirio obje skupine s Bogom svojom smrću na križu, usmrtivši neprijateljstvo.

17 Došao je 'navijestiti mir' vama poganima koji ste bili daleko od njega i nama židovima koji smo mu bili blizu.

18 Sada svi mi, i židovi i pogani, možemo pristupiti Ocu u jednomu, Svetom Duhu, zbog onoga što je Krist učinio za nas.

Gospodnji Hram

19 Vi pogani sada više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani svetih i Božji ukućani.

20 Božja ste građevina nazidana na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Isus Krist.

21 U njemu je cijela građevina čvrsto povezana i raste u sveti Hram u Gospodinu.

22 U njemu ste i vi pogani uzidani, dio ste građevine u kojoj Bog prebiva svojim Duhom.

Notas al pie

  1. Poslanica Efežanima 2:3 U grčkome: djeca gnjeva.