เอเฟซัส 2 TNCV - 以弗所书 2 CCB

เอเฟซัส
Elegir capítulo 2

Thai New Contemporary Bible

เอเฟซัส 2:1-22

มีชีวิตในพระคริสต์

1ส่วนท่านทั้งหลายได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและในบาปทั้งหลาย 2ซึ่งท่านเคยทำเมื่อดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกนี้ และวิถีของเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศซึ่งเป็นวิญญาณที่บัดนี้ทำการอยู่ในบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟัง 3ครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตร่วมกับพวกนั้นบำเรอตัณหาแห่งวิสัยบาปของเรา2:3 หรือเนื้อหนังของเรา สนองความอยากกับความคิดของมันตามวิสัย เราจึงควรแก่พระพิโรธเหมือนคนอื่น 4แต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเรา พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดม 5จึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้เมื่อเราได้ตายแล้วในบาป คือท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ 6และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์ และในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์ 7เพื่อในยุคต่อๆ ไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงความอุดมแห่งพระคุณอันหาใดเปรียบ ซึ่งได้ทรงแสดงด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์ 8เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า 9ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะไม่มีใครอวดได้ 10เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ

หนึ่งเดียวกันในพระคริสต์

11เพราะฉะนั้นจงระลึกว่าแต่ก่อนท่านเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิด และบรรดาผู้ที่เรียกตนเองว่า “พวกที่เข้าสุหนัต” (ซึ่งกระทำทางกายด้วยมือมนุษย์) เรียกท่านว่า “พวกไม่เข้าสุหนัต” 12จงระลึกว่าครั้งนั้นท่านแยกจากพระคริสต์ ไม่ได้เป็นพลเมืองอิสราเอลและเป็นคนต่างด้าวอยู่นอกพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้ ไม่มีความหวังและอยู่ในโลกโดยปราศจากพระเจ้า 13แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้แล้วโดยพระโลหิตของพระคริสต์

14เพราะพระองค์เองทรงเป็นสันติสุขของเรา ผู้ทรงทำให้สองพวกกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน และทรงทำลายสิ่งกีดขวาง คือกำแพงแห่งความเกลียดชังที่กีดกั้นลง 15โดยทรงล้มเลิกบทบัญญัติทั้งหมดของชาวยิวซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ด้วยพระกายของพระองค์ จุดประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อยุบสองฝ่ายและสร้างขึ้นใหม่เป็นหนึ่งเดียวในพระองค์ เช่นนี้แหละจึงทรงทำให้มีสันติสุข 16และในกายเดียวนี้ทั้งสองพวกจึงกลับคืนดีกับพระเจ้าโดยไม้กางเขน ซึ่งพระองค์ทรงใช้ทำลายความเป็นศัตรูกันให้หมดสิ้นไป 17พระองค์เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ไกลและสันติสุขแก่ผู้ที่อยู่ใกล้ 18เพราะโดยพระองค์เราทั้งสองพวกสามารถเข้าถึงพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

19ดังนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวแปลกถิ่นอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจ้าและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า 20ท่านได้รับการสร้างขึ้นบนฐานรากของเหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็นศิลามุมเอก 21ในพระองค์ ทุกส่วนของอาคารทั่วทั้งหมดต่อกันสนิท และประกอบกันขึ้นเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 22และในพระองค์ ท่านก็เช่นกันกำลังรับการทรงสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่ประทับซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่โดยพระวิญญาณของพระองค์

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以弗所书 2:1-22

靠恩典、凭信心

1你们从前死在过犯和罪恶之中。 2那时,你们随从今世的风俗,顺服在空中掌权的魔鬼,就是如今在一切叛逆上帝之人心中运行的邪灵。 3我们以前也在他们当中随从罪恶的本性2:3 罪恶的本性”希腊文是“肉体”。,放纵肉体和心中的私欲,与其他人一样本是惹上帝发怒的人。

4然而上帝有丰富的怜悯,祂深爱我们, 5尽管我们死在过犯之中,祂仍然使我们和基督一同活了过来。你们得救是因为上帝的恩典。 6在基督耶稣里,上帝使我们与基督一同复活,一同坐在天上, 7好借着祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈,向后世显明祂无可比拟的丰富恩典。 8你们得救是靠恩典,凭信心。这不是出于你们自己,而是上帝的礼物; 9也不是由于你们的行为,以免有人自夸。 10我们是上帝的杰作,是在基督耶稣里创造的,为要叫我们做祂预先安排给我们的美善之事。

在基督里合而为一

11因此,你们要记住,从前按照肉体来说你们是外族人,那些肉体上受过人手所行割礼的以色列人称你们为“没有受过割礼的”。 12那时,你们与基督无关,又不是以色列人,在上帝应许的诸约上是局外人,你们活在世上没有盼望,没有上帝。 13但你们这些从前远离上帝的人,如今在基督耶稣里,靠着祂所流的血已经被带到上帝面前。 14因为基督耶稣亲自给我们带来了和平,以自己的身体拆毁了以色列人和外族人之间充满敌意的隔墙,使双方合而为一, 15并废除了以诫命和规条为内容的律法制度。祂这样做是为了在自己里面把双方造成一个新人,成就和平, 16并借着十字架消灭彼此间的敌意,使双方借着一个身体与上帝和好。 17祂来传扬这平安的福音给你们这些离上帝很远的外族人,也给我们这些离上帝很近的以色列人。 18我们双方都是靠着祂在同一位圣灵的引导下来到父上帝面前。

19从此,你们不再是外人或过客,你们与众圣徒一样是天国的子民,是上帝家里的人了。 20你们已被建立在众使徒和先知们的基础上,基督耶稣自己是房角石。 21整座建筑的各部分都靠祂巧妙地连接在一起,逐渐成为主的圣殿。 22你们也靠着祂被建造在一起,成为上帝借着圣灵居住的地方。