เอเฟซัส 1 TNCV - Efeso 1 HLGN

เอเฟซัส
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

เอเฟซัส 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ถึงประชากรของพระเจ้าที่เมืองเอเฟซัส[a] ผู้สัตย์ซื่อใน[b]พระเยซูคริสต์

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านทั้งหลาย

พระพรฝ่ายจิตวิญญาณในพระคริสต์

สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ผู้ประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานัปการในพระคริสต์แก่เราทั้งหลายในสวรรคสถาน เพราะพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ในพระคริสต์[c]ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกให้บริสุทธิ์ปราศจากที่ติในสายพระเนตรพระองค์ ด้วยความรัก พระองค์[d]ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะรับเราเป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์อันดีของพระองค์ เพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณสูงส่งซึ่งพระองค์ประทานให้เราเปล่าๆ อย่างเหลือล้นในพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระเจ้า ในพระเยซู เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่เราอย่างเหลือล้นด้วยสติปัญญาและความเข้าใจทั้งปวง และพระองค์[e]ทรงให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระดำริของพระองค์ตามที่พอพระทัยซึ่งทรงมุ่งหมายไว้ในพระคริสต์ 10 พระดำริของพระองค์ก็คือ เมื่อถึงกำหนดเวลา พระองค์จะทรงรวมสิ่งสารพัดทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกไว้ภายใต้พระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะ

11 ในพระองค์ เรายังได้รับการทรงเลือก[f] ตามที่ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนการของพระองค์ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระประสงค์ของพระองค์ 12 เพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นพวกแรกที่มีความหวังในพระคริสต์จะได้สรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์ 13 และท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมอยู่ในพระคริสต์เช่นกัน เมื่อท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐแห่งความรอดของท่าน เมื่อท่านเชื่อก็ทรงประทับตราท่านไว้ในพระองค์ด้วยดวงตราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสัญญาไว้ 14 ผู้เป็นมัดจำค้ำประกันว่าเราจะได้รับกรรมสิทธิ์ของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ อันเป็นการสรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์

ขอบพระคุณและทูลขอ

15 ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูเจ้า และความรักของท่านที่มีต่อประชากรทุกคนของพระเจ้า 16 ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งเพราะท่านและเฝ้าอธิษฐานเผื่อท่าน 17 ข้าพเจ้าเพียรทูลขอให้พระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระเกียรติสิริ ทรงให้ท่านมีพระวิญญาณ[g]แห่งสติปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้น 18 ข้าพเจ้ายังขอให้ตาใจของท่านสว่าง เพื่อท่านจะได้รู้ถึงความหวังที่ทรงเรียกท่านมานั้น รู้ถึงความมั่งคั่งแห่งมรดกอันรุ่งเรืองของพระองค์สำหรับประชากรของพระองค์ 19 และรู้ถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่สุดหาใดเทียบสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ ฤทธานุภาพนี้เป็นเหมือนพระราชกิจแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 20 ซึ่งทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และให้ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน 21 สูงส่งยิ่งเหนือเทพผู้ครองและเทพผู้ทรงอำนาจ เทพผู้ทรงเดชานุภาพ และเทพผู้ครองอาณาจักรทั้งสิ้น และเหนือทุกนามที่เขาเอ่ยขึ้น ไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคหน้าด้วย 22 และพระเจ้าทรงให้สิ่งสารพัดอยู่ใต้พระบาทพระคริสต์ และทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือทุกสิ่งเพื่อคริสตจักร 23 อันเป็นพระกายของพระองค์ ซึ่งบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงให้ทุกสิ่งบริบูรณ์ในทุกทาง

Notas al pie

 1. 1:1 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาไม่มีข้อความว่าที่เมืองเอเฟซัส
 2. 1:1 หรือผู้เชื่อซึ่งอยู่ใน
 3. 1:4 หรือทรงเลือกเราไว้เพื่อพระองค์เอง
 4. 1:4,5 หรือสายพระเนตรพระองค์ด้วยความรัก พระองค์
 5. 1:8,9 หรืออย่างเหลือล้น ด้วยสติปัญญาและความเข้าใจทั้งปวง พระองค์
 6. 1:11 หรือให้เป็นทายาท
 7. 1:17 หรือท่านมีวิญญาณ

Ang Pulong Sang Dios

Efeso 1

1Ako si Pablo nga nangin apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubut-on sang Dios. Nagapangamusta ako sa inyo nga mga katawhan sang Dios dira sa Efeso, kamo nga mga matutom sa pagsunod kay Cristo Jesus.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay[a] kag paghidaet[b] halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Espirituhanon nga mga Pagpakamaayo

Dalayawon gid ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo! Tungod nga kita ara kay Cristo, ginhatagan niya kita sang tanan nga espirituhanon nga mga pagpakamaayo. Ini nga mga pagpakamaayo halin sa langit. Bisan sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita nga daan sang Dios nga mangin balaan kag wala sing kasawayan sa iya panulok sa aton paghiusa kay Cristo. Tungod sa gugma sang Dios sa aton, ginplano na niya nga daan nga kita mangin iya mga anak paagi kay Jesu-Cristo. Ini suno sa iya nga luyag kag kabubut-on. Dayawon ta ang Dios tungod sa iya makatilingala nga bugay nga ginhatag niya sa aton bilang pagpakamaayo paagi sa iya hinigugma nga Anak!

7-8 Kay paagi sa dugo[c] ni Cristo gintubos kita, nga ang buot silingon, ginpatawad na ang aton mga sala. Dako gid ang bugay sang Dios sa aton. Ginhatagan niya kita sing kaalam kag pag-intiendi, agod maintiendihan ta ang iya tinago nga plano nga gusto niya nga matuman paagi kay Cristo 10 kon mag-abot na ang tion nga iya gintalana. Suno sa iya plano, gusto niya nga isahon ang tanan sa langit kag sa duta kag ipasakop sa pagdumala ni Cristo. 11 Ang tanan nga butang ginahimo sang Dios suno sa iya plano kag kabubut-on. Kag suno sa iya nga plano sang una pa, ginpili niya kami nga mangin iya sa amon paghiusa kay Cristo, 12 agod nga kami nga una nga naglaom kay Cristo magadayaw sa iya. 13 Kag kamo man nangin ara kay Cristo sang nabatian ninyo ang kamatuoran, ang Maayong Balita nga si Cristo gali amo ang makaluwas sa inyo. Sang nagtuo kamo sa iya, ginhatagan kamo sang Dios sang Espiritu Santo nga iya ginpromisa bilang tanda nga kamo iya na. 14 Ining Espiritu Santo amo ang kasiguruhan nga mabaton ta ang promisa sang Dios para sa aton bilang iya mga anak, nga maangkon ta gid ang kompleto nga kaluwasan. Kag tungod sini pagadayawon siya.

Ang Pangamuyo ni Pablo

15 Gani sang mabatian ko ang parte sa inyo pagtuo kay Ginoong Jesus kag sa inyo paghigugma sa tanan nga katawhan sang Dios, 16 dako gid ang akon pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Kag ginapangamuyuan ko man kamo permi. 17 Ginapangamuyo ko sa Dios sang aton Ginoong Jesu-Cristo, ang Amay nga makagagahom, nga ang Espiritu Santo ang maghatag sa inyo sang kaalam kag magpasanag sa inyo sang kamatuoran parte sa Dios, agod nga makilala gid ninyo siya. 18 Kabay pa nga pasanagan niya ang inyo hunahuna agod mahibaluan ninyo kon ano gid ang aton ginalauman sa iya pagtawag sa aton nga mangin iya mga anak, kag agod mahibaluan man ninyo kon daw ano kadako kag kaayo sang palanublion nga iya ginpromisa sa iya mga katawhan. 19 Ginapangamuyo ko man nga mahibaluan ninyo ang gahom sang Dios nga indi matupungan nga para sa aton nga nagatuo sa iya. Ini nga gahom 20 amo man ang iya gin-gamit sa pagbanhaw kag pagpapungko kay Cristo sa iya tuo[d] didto sa langit. 21 Gani ara sa idalom sang gahom ni Cristo ang tanan nga espiritu nga nagadumala kag nagapangulo, mga espiritu nga may awtoridad kag may gahom. Ang titulo nga ginhatag kay Cristo indi gid matupungan subong ukon bisan pa sa palaabuton. 22 Ginpaidalom sang Dios ang tanan nga butang sa gahom ni Cristo, kag ginhimo niya siya nga pangulo sang tanan nga butang, agod mabuligan niya ang iglesya[e] 23 nga amo ang iya lawas. Ang iglesya ang kabug-usan ni Cristo nga amo ang nagapuno sa tanan-tanan.

Notas al pie

 1. 1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo.
 2. 1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
 3. 1:7-8 dugo: buot silingon, kamatayon.
 4. 1:20 pagpapungko… sa iya tuo, nga nagakahulugan sang kagamhanan kag kadungganan.
 5. 1:22 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.