เอเฟซัส 1 TNCV - Ephésiens 1 BDS

เอเฟซัส
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

เอเฟซัส 1:1-23

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ถึงประชากรของพระเจ้าที่เมืองเอเฟซัส1:1 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาไม่มีข้อความว่าที่เมืองเอเฟซัส ผู้สัตย์ซื่อใน1:1 หรือผู้เชื่อซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์

2ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านทั้งหลาย

พระพรฝ่ายจิตวิญญาณในพระคริสต์

3สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ผู้ประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานัปการในพระคริสต์แก่เราทั้งหลายในสวรรคสถาน 4เพราะพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ในพระคริสต์1:4 หรือทรงเลือกเราไว้เพื่อพระองค์เองตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกให้บริสุทธิ์ปราศจากที่ติในสายพระเนตรพระองค์ ด้วยความรัก 5พระองค์1:4,5 หรือสายพระเนตรพระองค์ด้วยความรัก 5พระองค์ ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะรับเราเป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์อันดีของพระองค์ 6เพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณสูงส่งซึ่งพระองค์ประทานให้เราเปล่าๆ อย่างเหลือล้นในพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระเจ้า 7ในพระเยซู เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้า 8ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่เราอย่างเหลือล้นด้วยสติปัญญาและความเข้าใจทั้งปวง 9และพระองค์1:8,9 หรืออย่างเหลือล้น ด้วยสติปัญญาและความเข้าใจทั้งปวง 9พระองค์ทรงให้เรารู้ความล้ำลึกแห่งพระดำริของพระองค์ตามที่พอพระทัยซึ่งทรงมุ่งหมายไว้ในพระคริสต์ 10พระดำริของพระองค์ก็คือ เมื่อถึงกำหนดเวลา พระองค์จะทรงรวมสิ่งสารพัดทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกไว้ภายใต้พระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะ

11ในพระองค์ เรายังได้รับการทรงเลือก1:11 หรือให้เป็นทายาท ตามที่ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนการของพระองค์ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระประสงค์ของพระองค์ 12เพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นพวกแรกที่มีความหวังในพระคริสต์จะได้สรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์ 13และท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมอยู่ในพระคริสต์เช่นกัน เมื่อท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐแห่งความรอดของท่าน เมื่อท่านเชื่อก็ทรงประทับตราท่านไว้ในพระองค์ด้วยดวงตราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสัญญาไว้ 14ผู้เป็นมัดจำค้ำประกันว่าเราจะได้รับกรรมสิทธิ์ของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ อันเป็นการสรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์

ขอบพระคุณและทูลขอ

15ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูเจ้า และความรักของท่านที่มีต่อประชากรทุกคนของพระเจ้า 16ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งเพราะท่านและเฝ้าอธิษฐานเผื่อท่าน 17ข้าพเจ้าเพียรทูลขอให้พระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระเกียรติสิริ ทรงให้ท่านมีพระวิญญาณ1:17 หรือท่านมีวิญญาณแห่งสติปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้น 18ข้าพเจ้ายังขอให้ตาใจของท่านสว่าง เพื่อท่านจะได้รู้ถึงความหวังที่ทรงเรียกท่านมานั้น รู้ถึงความมั่งคั่งแห่งมรดกอันรุ่งเรืองของพระองค์สำหรับประชากรของพระองค์ 19และรู้ถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่สุดหาใดเทียบสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ ฤทธานุภาพนี้เป็นเหมือนพระราชกิจแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 20ซึ่งทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และให้ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน 21สูงส่งยิ่งเหนือเทพผู้ครองและเทพผู้ทรงอำนาจ เทพผู้ทรงเดชานุภาพ และเทพผู้ครองอาณาจักรทั้งสิ้น และเหนือทุกนามที่เขาเอ่ยขึ้น ไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคหน้าด้วย 22และพระเจ้าทรงให้สิ่งสารพัดอยู่ใต้พระบาทพระคริสต์ และทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือทุกสิ่งเพื่อคริสตจักร 23อันเป็นพระกายของพระองค์ ซึ่งบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงให้ทุกสิ่งบริบูรณ์ในทุกทาง

La Bible du Semeur

Ephésiens 1:1-23

Salutation

1Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui [à Ephèse1.1 Les mots : à Ephèse sont absents de plusieurs manuscrits.] font partie du peuple saint, et croient en Jésus-Christ.

2Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ.

Le salut en Christ

La grâce de Dieu en Christ

3Béni soit Dieu,

le Père de notre Seigneur

Jésus-Christ,

car il nous a comblés

de toute bénédiction de l’Esprit

dans le monde céleste

en raison de notre union avec Christ.

4En lui,

bien avant de poser

les fondations du monde,

il nous avait choisis

pour que nous soyons saints

et sans reproche devant lui.

Puisqu’il nous a aimés,

5il nous a destinés d’avance

à être ses enfants

qu’il voulait adopter

par Jésus-Christ.

Voilà ce que, dans sa bonté,

il a voulu pour nous

6afin que nous célébrions

la gloire de sa grâce

qu’il nous a accordée

en son Fils bien-aimé.

7En Christ,

parce qu’il s’est offert en sacrifice,

nous avons obtenu la délivrance,

le pardon de nos fautes.

Dieu a ainsi manifesté sa grâce

dans toute sa richesse,

8et il l’a répandue sur nous

avec surabondance,

en nous donnant pleine sagesse

et pleine intelligence,

9nous ayant fait connaître

le secret de son plan.

Ce plan, il l’a fixé d’avance,

dans sa bonté,

en Christ,

10pour conduire les temps

vers l’accomplissement.

Selon ce plan,

tout ce qui est au ciel

et tout ce qui est sur la terre

doit être harmonieusement réuni1.10 Paul emploie ici un verbe qui signifie résumer, récapituler. Il est difficile de savoir ce qu’il voulait dire exactement. Certains traduisent : doit être restauré. D’autres comprennent : doit être réuni sous le gouvernement de Christ.

en Christ.

11Et c’est aussi en Christ

qu’il nous a accordé

notre part d’héritage1.11 Autre traduction : que nous sommes devenus sa possession.

conformément à ce qu’avait fixé

celui qui met en œuvre toutes choses,

selon l’intention qui inspire

sa décision.

Ainsi, nous avons été destinés d’avance

12à célébrer sa gloire

nous qui, les tout premiers,

avons placé notre espérance

dans le Messie.

13Et en Christ, vous aussi,

vous avez entendu

le message de vérité,

cet Evangile

qui vous apportait le salut ;

oui, c’est aussi en Christ

que vous qui avez cru,

vous avez obtenu de Dieu

l’Esprit Saint qu’il avait promis

et par lequel

il vous a marqués de son sceau1.13 Le sceau apposé sur une marchandise marquait le changement de propriétaire.

en signe que vous lui appartenez.

14Cet Esprit constitue

l’acompte de notre héritage

en attendant la délivrance

du peuple que Dieu s’est acquis1.14 Autre traduction : la délivrance par laquelle nous entrerons en possession de notre héritage..

Ainsi tout aboutit

à célébrer sa gloire.

Prière de Paul pour les Ephésiens

15Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, 16je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières.

17Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son Esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez ; 18qu’il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l’espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l’héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, 19et quelle est l’extraordinaire grandeur de la puissance qu’il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l’a déployée dans toute sa force 20en la faisant agir en Christ lorsqu’il l’a ressuscité et l’a fait siéger à sa droite1.20 Ps 110.1., dans le monde céleste. 21Là, Christ est placé bien au-dessus de toute Autorité, de toute Puissance, de toute Domination et de toute Souveraineté1.21 Ces expressions se rapportent à des êtres surnaturels (angéliques ou démoniaques) auxquels les erreurs que certains répandaient dans les Eglises d’Asie Mineure donnaient une grande importance (voir 3.10 ; Col 1.16 ; 2.15). : au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. 22Dieu a tout placé sous ses pieds1.22 Voir Ps 8.7., et Christ qui domine toutes choses, il l’a donné pour chef à l’Eglise 23qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous1.23 Autre traduction : à l’Eglise 23 qui est son corps, où se manifeste pleinement celui qui remplit tout en tous (cf. 3.19)..