เศคาริยาห์ 7 TNCV - Zechariah 7 NLT

เศคาริยาห์
Elegir capítulo 7

Thai New Contemporary Bible

เศคาริยาห์ 7

ความยุติธรรมและความเมตตา ไม่ใช่การอดอาหาร

1ในวันที่สี่เดือนคิสเลฟอันเป็นเดือนที่เก้าของปีที่สี่แห่งรัชกาลดาริอัส พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเศคาริยาห์ ชาวเบธเอลได้ส่งชาเรเซอร์และเรเกมเมเลคกับพรรคพวกมาทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยให้มาถามปุโรหิตที่พระนิเวศของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์และบรรดาผู้เผยพระวจนะว่า “ข้าพเจ้าควรไว้ทุกข์และถืออดอาหารในเดือนที่ห้าเหมือนที่ได้ทำมาตลอดหลายปีหรือไม่?”

แล้วมีพระดำรัสของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์มาถึงข้าพเจ้าว่า “จงถามประชาชนทั้งปวงและบรรดาปุโรหิตว่า ‘ตลอดเจ็ดสิบปีมานี้ เมื่อเจ้าถืออดอาหารและทูลอ้อนวอนในเดือนที่ห้าและในเดือนที่เจ็ดนั้น เจ้าถืออดอาหารเพื่อเราจริงหรือ? และเมื่อเจ้ากินดื่ม เจ้าก็ฉลองเพื่อตัวเองไม่ใช่หรือ? เมื่อครั้งเยรูซาเล็มและหัวเมืองทั้งหลายโดยรอบยังรุ่งเรืองและสงบสุข เนเกบและเชิงเขาตะวันตกยังมีผู้คนตั้งรกรากอยู่ ก็มีพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเตือนไว้อย่างนี้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะคนก่อนๆ ไม่ใช่หรือ?’ ”

แล้วมีพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเศคาริยาห์อีกว่า “พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘จงผดุงความยุติธรรมที่แท้จริง แสดงความเมตตาเห็นอกเห็นใจต่อกัน 10 อย่ากดขี่ข่มเหงแม่ม่ายหรือลูกกำพร้าพ่อ คนต่างด้าวหรือผู้ยากไร้ อย่าให้ท่านมีใจคิดร้ายต่อกัน’

11 “แต่พวกเขาก็ไม่ยอมใส่ใจฟัง เขาอุดหูและหันหลังให้เราอย่างดื้อด้าน 12 เขาทำใจให้แข็งกระด้างดั่งหินเหล็กไฟ และไม่ยอมฟังบทบัญญัติหรือถ้อยคำที่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์มีมาถึงพวกเขาโดยพระวิญญาณของพระองค์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะคนก่อนๆ ฉะนั้นพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์จึงทรงพระพิโรธยิ่งนัก

13 “พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘เมื่อเราร้องเรียก พวกเขาไม่ฟัง ฉะนั้นเมื่อพวกเขาร้องเรียก เราก็จะไม่ฟัง 14 เราใช้พายุหมุนทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปเป็นคนแปลกถิ่นในหมู่ชนชาติต่างๆ ดินแดนของเขาจะถูกทิ้งร้างอยู่ข้างหลัง ไม่มีใครผ่านไปมา เขาทำให้ดินแดนอันน่าอภิรมย์กลับเริศร้างไปเช่นนี้’ ”

New Living Translation

Zechariah 7

A Call to Justice and Mercy

1On December 7[a] of the fourth year of King Darius’s reign, another message came to Zechariah from the Lord. The people of Bethel had sent Sharezer and Regemmelech,[b] along with their attendants, to seek the Lord’s favor. They were to ask this question of the prophets and the priests at the Temple of the Lord of Heaven’s Armies: “Should we continue to mourn and fast each summer on the anniversary of the Temple’s destruction,[c] as we have done for so many years?”

The Lord of Heaven’s Armies sent me this message in reply: “Say to all your people and your priests, ‘During these seventy years of exile, when you fasted and mourned in the summer and in early autumn,[d] was it really for me that you were fasting? And even now in your holy festivals, aren’t you eating and drinking just to please yourselves? Isn’t this the same message the Lord proclaimed through the prophets in years past when Jerusalem and the towns of Judah were bustling with people, and the Negev and the foothills of Judah[e] were well populated?’”

Then this message came to Zechariah from the Lord: “This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Judge fairly, and show mercy and kindness to one another. 10 Do not oppress widows, orphans, foreigners, and the poor. And do not scheme against each other.

11 “Your ancestors refused to listen to this message. They stubbornly turned away and put their fingers in their ears to keep from hearing. 12 They made their hearts as hard as stone, so they could not hear the instructions or the messages that the Lord of Heaven’s Armies had sent them by his Spirit through the earlier prophets. That is why the Lord of Heaven’s Armies was so angry with them.

13 “Since they refused to listen when I called to them, I would not listen when they called to me, says the Lord of Heaven’s Armies. 14 As with a whirlwind, I scattered them among the distant nations, where they lived as strangers. Their land became so desolate that no one even traveled through it. They turned their pleasant land into a desert.”

Notas al pie

  1. 7:1 Hebrew On the fourth day of the ninth month, the month of Kislev, of the ancient Hebrew lunar calendar. This event occurred on December 7, 518 B.c.; also see note on 1:1.
  2. 7:2 Or Bethel-sharezer had sent Regemmelech.
  3. 7:3 Hebrew mourn and fast in the fifth month. The Temple had been destroyed in the fifth month of the ancient Hebrew lunar calendar (August 586 B.c.); see 2 Kgs 25:8.
  4. 7:5 Hebrew fasted and mourned in the fifth and seventh months. The fifth month of the ancient Hebrew lunar calendar usually occurs within the months of July and August. The seventh month usually occurs within the months of September and October; both the Day of Atonement and the Festival of Shelters were celebrated in the seventh month.
  5. 7:7 Hebrew the Shephelah.