เลวีนิติ 9 TNCV - Levítico 9 OL

เลวีนิติ
Elegir capítulo 9

Thai New Contemporary Bible

เลวีนิติ 9

ปุโรหิตเริ่มรับใช้

1ในวันที่แปดโมเสสเรียกอาโรนกับบุตรชายและบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลมาประชุม เขากล่าวแก่อาโรนว่า “จงคัดลูกวัวหนุ่มซึ่งไม่มีตำหนิมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของท่าน และแกะผู้ซึ่งไม่มีตำหนิเป็นเครื่องเผาบูชาของท่าน ให้ถวายต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า จากนั้นจงกล่าวแก่ชาวอิสราเอลว่า ‘จงคัดแพะตัวผู้มาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับตนเอง พร้อมทั้งลูกวัวและลูกแกะเป็นเครื่องเผาบูชา สัตว์ทั้งสองนี้ต้องมีอายุหนึ่งขวบและไม่มีตำหนิ และจงนำเครื่องสันติบูชามาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า คือวัว[a]และแกะผู้อย่างละตัว รวมทั้งเครื่องธัญบูชาที่เคล้าน้ำมันแล้ว เพราะในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาปรากฏแก่เจ้าทั้งหลาย’ ”

เหล่าประชากรจึงนำสิ่งของตามที่โมเสสสั่งมาที่หน้าเต็นท์นัดพบและทั้งหมดมายืนรวมกันอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า โมเสสกล่าวว่า “นี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งให้ท่านทั้งหลายทำ เพื่อพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะปรากฏแก่พวกท่าน”

โมเสสกล่าวกับอาโรนว่า “จงเข้ามาที่แท่นบูชาและถวายเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชาของท่าน เพื่อลบบาปสำหรับตนเองและประชากร จงถวายเครื่องบูชาสำหรับประชากรและลบบาปให้พวกเขาอย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาไว้”

ดังนั้นอาโรนจึงเข้ามาที่แท่นบูชาแล้วฆ่าลูกวัวนั้นเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับตนเอง บุตรชายทั้งหลายของอาโรนนำเลือดมาให้เขา เขาเอานิ้วจุ่มเลือดปาดที่เชิงงอนของแท่นบูชาและเทเลือดที่เหลือลงที่ด้านล่างของแท่น 10 อาโรนเผาไขมัน ไต และพังผืดหุ้มตับจากเครื่องบูชาไถ่บาปบนแท่นบูชาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ 11 เขาเอาเนื้อและหนังไปเผาที่นอกค่าย

12 แล้วอาโรนฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา บุตรชายทั้งหลายของเขานำเลือดมาให้เขาและเขาก็พรมเลือดรอบๆ แท่นบูชา 13 พวกเขาส่งเครื่องเผาบูชามาให้ทีละท่อน รวมทั้งหัวด้วย และเขาเผาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดบนแท่นบูชา 14 อาโรนล้างเครื่องในและขา แล้วเผาถวายบนเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่บนแท่นบูชา

15 แล้วอาโรนนำเครื่องบูชาสำหรับประชากรเข้ามา เขานำแพะสำหรับเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของประชากรมาฆ่า และถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอย่างที่เขาได้ทำกับสัตว์ตัวแรก

16 เขาได้นำเครื่องเผาบูชามาถวายตามวิธีที่กำหนดไว้ 17 แล้วถวายเครื่องธัญบูชาโดยกอบแป้งกำมือหนึ่งเผาบนแท่นบูชา นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาที่ถวายประจำทุกเช้า

18 จากนั้นอาโรนฆ่าวัวและแกะผู้ซึ่งเป็นเครื่องสันติบูชาของประชากร บุตรชายทั้งหลายของเขานำเลือดมาให้เขาพรมรอบๆ แท่นบูชา 19 แต่เขานำไขมันของวัวและแกะผู้ คือไขมันส่วนหาง ชั้นไขมัน ไต และพังผืดหุ้มตับ 20 มาวางบนเนื้ออก แล้วอาโรนเผาไขมันนั้นบนแท่นบูชา 21 อาโรนยื่นถวายเนื้ออกและโคนขาขวาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชายื่นถวายตามที่โมเสสสั่งไว้

22 แล้วอาโรนชูมือขึ้นอวยพรประชากร และเมื่อเขาได้ถวายเครื่องบูชาไถ่บาป เครื่องเผาบูชา และเครื่องสันติบูชาแล้ว เขาก็ลงมาจากแท่นบูชา

23 จากนั้นโมเสสกับอาโรนเข้าไปในเต็นท์นัดพบ เมื่อเขาทั้งสองออกมาอีกครั้งก็กล่าวอวยพรประชากร แล้วพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏต่อหน้าประชากรทั้งปวง 24 มีไฟออกมาจากเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องเผาบูชาและไขมันบนแท่นบูชา เมื่อประชากรเห็นดังนั้น พวกเขาต่างโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีและหมอบกราบซบหน้าลง

Notas al pie

  1. 9:4 ในภาษาฮีบรูคำนี้เป็นได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เช่นเดียวกับข้อ 18 และ 19

O Livro

Levítico 9

Os sacerdotes começam o seu ministério

11/2 No oitavo dia Moisés chamou Arão, os seus filhos, mais os anciãos de Israel, e disse a Arão que trouxesse um bezerro para a oferta de expiação do pecado e um carneiro sem defeito físico como oferta de holocausto, e que os oferecesse perante o Senhor.

3/4 “E diz ao povo de Israel”, mandou­lhe Moisés, “que tragam um bode para expiação do pecado; além deste, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano, sem defeito, para a sua oferta queimada. Devem ainda trazer ao Senhor uma oferta de sacrifício de paz: um boi e um carneiro, e mais uma oferta de cereais: farinha amassada com azeite. Porque hoje”, disse­lhe Moisés, “Jeová vos aparecerá.”

5/6 Assim trouxeram tudo isso até à entrada do tabernáculo, conforme Moisés mandara, e o povo veio e ficou de pé na presença do Senhor. Moisés disse­lhes: “Quando tiverem cumprido com as instruções do Senhor, a sua glória vos aparecerá.”

7/11 Moisés mandou Arão chegar­se ao altar e oferecer a oferta de expiação do pecado e o holocausto (ou oferta queimada), fazendo assim expiação por si mesmo primeiramente, e depois pelo povo, tal como o Senhor ordenara. Assim Arão foi até ao altar e matou o bezerro como sacrifício pelo seu próprio pecado; os seus filhos trouxeram­lhe o sangue e, molhando o dedo nele, salpicou sobre os chifres do altar e o resto derramou na base do altar. Em seguida queimou sobre o altar a gordura, os rins, e a vesícula desse sacrifício de pecado, tal como o Senhor indicara a Moisés, porém a carne e a pele queimou num sítio fora do acampamento.

12/14 Seguidamente matou o animal de oferta de holocausto, os filhos trouxeram­lhe o sangue e ele espargiu­o sobre todo o altar; trouxeram­lhe igualmente as partes em que o animal foi partido, incluindo a cabeça, e queimou tudo sobre o altar. Lavou as partes intestinais e as patas, oferecendo isto também sobre o altar como oferta queimada.

15/16 Após isso sacrificou a oferta do povo. Degolou o bode e ofereceu­o da mesma maneira que tinha feito para a oferta por si próprio. Assim sacrificou as suas ofertas queimadas ao Senhor, de acordo com as instruções dadas por Deus. 17 Depois apresentou a oferta de cereais, tomando dela uma mão­cheia e queimando­a sobre o altar, além da oferta regular da manhã.

18/21 Então degolou o boi e o carneiro — o sacrifício de paz da parte do povo; os filhos de Arão trouxeram­lhe o sangue e ele espargiu­o sobre todo o altar. Entregaram­lhe também a gordura dos dois animais, assim como a cauda e a gordura que cobre as entranhas, mais os rins e a vesícula. A gordura foi colocada sobre o peito dos animais, e Arão queimou­a sobre o altar; mas o peito e a espádua direita ofereceu­os com um lento movimento baloiçante perante o Senhor, tal como Moisés instruira.

22/24 Por fim, com as mãos levantadas na direcção do povo, Arão abençoou­o e desceu do altar. Moisés e Arão entraram no tabernáculo; quando tornaram a sair abençoaram de novo o povo. E a glória do Senhor apareceu a toda a assembleia, tendo vindo fogo do céu que consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando o povo viu isto todos clamaram de alegria e se inclinaram até à terra perante o Senhor.