เลวีนิติ 27 TNCV - Leviticus 27 HLGN

เลวีนิติ
Elegir capítulo 27

Thai New Contemporary Bible

เลวีนิติ 27:1-34

การไถ่สิ่งที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 2“จงแจ้งชนอิสราเอลว่า ‘หากคนใดได้ปฏิญาณไว้ว่าจะอุทิศถวายผู้หนึ่งผู้ใดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยการถวายสิ่งมีค่าจำนวนต่อไปนี้แทนคือ 3ผู้ชายอายุยี่สิบปีถึงหกสิบปีให้ตั้งค่าตัวเป็นเงินหนัก 50 เชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ27:3 1 เชเขล คือเงินหนักประมาณ 11.5 กรัม มีค่าเท่ากับค่าแรงสองเดือน เช่นเดียวกับข้อ 4,5,6,7 และ 16 4ถ้าหากเป็นผู้หญิง ให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 30 เชเขล 5ผู้ที่อายุห้าถึงยี่สิบปี ถ้าเป็นผู้ชายให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 20 เชเขล ถ้าเป็นผู้หญิงให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 10 เชเขล 6ผู้ที่อายุหนึ่งเดือนถึงห้าขวบ ถ้าเป็นผู้ชายให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 5 เชเขล ถ้าเป็นผู้หญิงให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 3 เชเขล 7ผู้ที่อายุหกสิบปีขึ้นไป ถ้าเป็นผู้ชายให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 15 เชเขล ถ้าเป็นผู้หญิงให้ตั้งราคาค่าตัวเป็นเงินหนัก 10 เชเขล 8หากผู้ที่ถวายคำปฏิญาณยากจนเกินกว่าที่จะถวายเงินตามที่ระบุไว้ ให้พาบุคคลที่เขาประสงค์จะถวายตัวมาพบปุโรหิต ซึ่งจะกำหนดมูลค่าที่ผู้ปฏิญาณจะสามารถถวายได้

9“ ‘ถ้าสิ่งที่เขาปฏิญาณว่าจะถวายนั้นเป็นสัตว์ที่ยอมรับเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสัตว์ตัวนั้นที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องถือว่าบริสุทธิ์ 10เขาจะเอาตัวอื่นมาเปลี่ยนไม่ได้ เอาดีมาแทนไม่ดี หรือเอาไม่ดีมาแทนดีก็ไม่ได้ หากเขาเปลี่ยนตัว ทั้งตัวแรกและตัวที่มาเปลี่ยนจะเป็นของบริสุทธิ์ 11หากสิ่งที่เขาปฏิญาณจะถวายเป็นสัตว์ที่เป็นมลทินตามระเบียบพิธี ซึ่งไม่ยอมรับเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องนำสัตว์นั้นมามอบให้ปุโรหิต 12ผู้ที่จะประเมินคุณภาพว่าดีหรือไม่ดี ปุโรหิตกำหนดราคาเท่าใด ก็ให้เป็นไปตามนั้น 13หากเจ้าของต้องการจะไถ่สัตว์ตัวนั้น ก็ให้จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาที่ตั้งไว้

14“ ‘ผู้ใดถวายบ้านเป็นของบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าปุโรหิตจะประเมินคุณภาพว่าดีหรือไม่ดี ปุโรหิตกำหนดราคาเท่าใด ก็ให้ถือตามนั้น 15ถ้าผู้ถวายบ้านจะไถ่คืน เขาต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคา แล้วบ้านจะกลับคืนเป็นของเขา

16“ ‘ผู้ใดถวายที่ดินส่วนหนึ่งของตระกูลแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะตีราคาตามปริมาณเมล็ดพืชซึ่งจะใช้หว่านในที่นั่นคือ เงินหนัก 50 เชเขลต่อเมล็ดข้าวบาร์เลย์ประมาณ 220 ลิตร27:16 ภาษาฮีบรูว่า 1 โฮเมอร์ 17หากผู้ใดถวายที่ดินในปีกึ่งศตวรรษให้ตีราคาเต็มตามอัตรา 18หากถวายหลังปีกึ่งศตวรรษ ปุโรหิตจะพิจารณาราคาตามจำนวนปีที่เหลืออยู่ก่อนถึงปีกึ่งศตวรรษรอบต่อไปและราคาที่ตั้งไว้จะลดลง 19หากคนนั้นตกลงจะไถ่ที่ดินคืน เขาจะจ่ายเงินเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาประเมิน และรับที่ดินคืนเป็นของเขาอีก 20แต่หากเขาไม่ไถ่คืน หรือหากขายที่ดินนั้นแก่คนอื่น ที่ดินนั้นจะไถ่คืนอีกไม่ได้เลย 21เมื่อที่ดินคืนสู่เจ้าของเดิมในปีกึ่งศตวรรษ ที่ดินผืนนี้จะถือเป็นของบริสุทธิ์เหมือนที่ดินซึ่งถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ดินนี้จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของบรรดาปุโรหิต

22“ ‘หากผู้ใดถวายที่ดินซึ่งเขาซื้อมาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ไม่ใช่ที่ดินส่วนมรดกของครอบครัว 23ปุโรหิตจะประเมินราคานับถึงปีกึ่งศตวรรษ และเขาจะถวายเงินจำนวนดังกล่าวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้น เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 24ในปีกึ่งศตวรรษ ที่ดินนั้นจะคืนให้เจ้าของเดิมซึ่งขายที่ดินให้ 25ราคาประเมินทั้งหมดระบุตามเชเขลของสถานนมัสการ ซึ่ง 20 เกราห์เท่ากับ 1 เชเขล

26“ ‘เจ้าไม่ควรคิดว่าจะถวายลูกวัวหรือลูกแกะหัวปีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะลูกหัวปีเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้ว 27หากเป็นลูกหัวปีของสัตว์ที่เป็นมลทิน เจ้าของจะซื้อคืนตามราคาที่ปุโรหิตประเมิน และจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งในห้า หากเจ้าของไม่ไถ่คืน ปุโรหิตก็จะขายให้แก่ผู้อื่นตามราคาที่ตั้งไว้

28“ ‘อย่างไรก็ตามสิ่งที่ถวายเป็นสิทธิ์ขาดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล สัตว์ หรือที่ดินมรดกย่อมเป็นสิทธิ์ขาด ไม่มีการซื้อขายหรือไถ่คืน เพราะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

29“ ‘ผู้ใดถูกถวายเป็นสิทธิ์ขาดเพื่อให้ทำลายล้าง27:29 คำนี้ในภาษาฮีบรูหมายถึง สิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ มักจะต้องทำลายให้หมดสิ้นไป จะไถ่คืนไม่ได้ เขาจะต้องถูกประหารชีวิต

30“ ‘หนึ่งในสิบของผลผลิตจากแผ่นดิน ไม่ว่าเมล็ดข้าวจากผืนดินหรือผลไม้จากต้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า และถือเป็นสิ่งบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 31หากผู้ใดต้องการไถ่คืนสิบลดของเขา จะต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคา 32หนึ่งในสิบของฝูงสัตว์ทั้งหมดคือ ทุกตัวที่สิบที่ผ่านไปใต้ไม้เท้าของผู้เลี้ยง จะเป็นส่วนบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 33จะไม่มีการเลือกว่าตัวนั้นดีตัวนี้ไม่ดี หรือเอาตัวหนึ่งมาแทนอีกตัวหนึ่ง เพราะหากมีการเปลี่ยนตัว ทั้งตัวที่ถูกเปลี่ยนกับตัวที่เอามาเปลี่ยนย่อมเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเจ้า ไถ่คืนไม่ได้’ ”

34ทั้งหมดนี้คือพระบัญชาซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โมเสสบนภูเขาซีนายสำหรับประชากรอิสราเอล

Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 27:1-34

Ang Paggawad sa mga Butang nga Ginhalad sa Dios

1Ginsugo sang Ginoo si Moises 2nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Kon ang isa ka tawo ginhalad sa Ginoo bilang pagtuman sa isa ka panaad, ina nga tawo puwede pa mahilway sa sina nga panaad 3-7kon bayaran ang iya bili sang pilak nga suno sa kabug-aton sini sa kilohan sang mga pari:

sa nagaedad 1 ka bulan hasta 4 ka tuig

lalaki: 5 ka bilog nga pilak

babayi: 3 ka bilog nga pilak

sa nagaedad 5 ka tuig hasta 19

lalaki: 20 ka bilog nga pilak

babayi: 10 ka bilog nga pilak

sa nagaedad 20 ka tuig hasta 59

lalaki: 50 ka bilog nga pilak

babayi: 30 ka bilog nga pilak

sa nagaedad 60 ka tuig paibabaw

lalaki: 15 ka bilog nga pilak

babayi: 10 ka bilog nga pilak.

8Kon imol ang nakapanaad kag indi siya makasarang magbayad sang amo nga kantidad, dal-on niya sa pari ang tawo nga ginpanaad niya nga ihalad sa Ginoo, kag ang pari amo ang maghatag sang bili suno sa masarangan nga ibayad sang tawo.

9Kon ang iya ginpanaad sapat nga puwede ihalad sa Ginoo, ina nga sapat mangin iya na sang Ginoo. 10Kinahanglan nga indi na niya ini pagbayluhan sang isa pa ka sapat, bisan pa nga mas maayo ang iya ibaylo. Kon himuon niya ini, ang sapat nga iya ginpanaad kag ang sapat nga iya ginbaylo pareho nga mangin iya na sang Ginoo. 11Kon ang iya ginpanaad mahigko nga sapat, nga indi puwede ihalad sa Ginoo, dal-on niya ang sapat sa pari. 12Tan-awon ini sang pari kon maayo ukon indi, kag dayon hatagan niya ini sang bili27:12 hatagan niya ini sang bili agod nga ibaligya ini kag ang kuwarta gamiton sa Templo ukon sa Tolda nga Simbahan. nga indi na puwede ilisan. 13Kon bawion sang tag-iya ang sapat, kinahanglan nga bayaran niya ang bili sang sapat kag dugangan pa gid niya sing 20 porsiyento sang bili sini.

14Kon ginhalad sang tawo ang iya balay sa Ginoo, tan-awon sang pari ang amo nga balay kon bala maayo pa ini ukon indi, kag dayon hatagan niya ini sang bili nga indi na puwede ilisan. 15Kon bawion sang tag-iya ang iya balay, kinahanglan nga bayaran niya ang bili sang balay kag dugangan pa gid niya sing 20 porsiyento sang bili sini. Kag ang balay ibalik sa iya.

16Kon ginhalad sang tawo sa Ginoo ang bahin sang iya duta nga ginpanubli niya sa iya katigulangan, hatagan ini sang pari sang bili nga suno sa kadamuon sang binhi nga sarang mapanggas27:16 nga sarang mapanggas: ukon, nga sarang maani. sa sini nga duta: sa kada sako nga binhi, ang bili sang duta 20 ka bilog nga pilak. 17Kon ihalad niya ang iya uma pagkatapos lang gid sang Tuig sang Paghilway kag Pag-uli, ang bili sini amo lang gihapon. 18Pero kon sa ulihi pa niya ini ihalad, hatagan ini sang pari sang bili nga mas manubo, suno sa kadamuon sang tinuig nga nabilin hasta sa sunod naman nga Tuig sang Paghilway kag Pag-uli. 19Kon bawion sang tag-iya ang iya uma, kinahanglan nga bayaran niya ang bili sang uma kag dugangan pa gid niya sang 20 porsiyento sang bili sini. Kag ibalik sa iya ang iya uma. 20Pero kon ginbaligya niya ang uma nga wala pa niya magawad, indi na gid niya ini mabawi pa. 21Kag sa pag-abot sang Tuig sang Paghilway kag Pag-uli, iya na ini sang Ginoo kag indi na gid ini mabawi; mangin pagkabutang na ini sang mga pari.

22Kon ginhalad sang tawo ang uma nga iya ginbakal, 23hatagan ini sang pari sang bili nga suno sa kadamuon sang mga tinuig nga nabilin hasta sa Tuig sang Paghilway kag Pag-uli. Kinahanglan nga gawaron ini dayon sang tawo. Ang iya ibayad sa paggawad iya na sang Ginoo. 24Sa Tuig sang Paghilway kag Pag-uli ang amo nga uma iuli sa tag-iya nga nagbaligya sini.

25Ang tanan nga bili sang sining mga ginhalad sa Ginoo kinahanglan nga suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari.

26Ang kamagulangan nga sapat iya na sang Ginoo, gani indi na kinahanglan nga ihalad ini sa iya. 27Kon ini nga sapat mahigko, puwede ini gawaron sang tag-iya. Bayaran niya ang bili sang sapat kag dugangan pa gid niya sang 20 porsiyento sang bili sini. Pero kon indi niya paggawaron, ibaligya ini sang mga pari suno sa bili sini.

28Wala sing bisan ano nga butang nga ginhalad sing bug-os27:28 ginhalad sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga butang nga ginhalad sa Ginoo nga indi na gid mabawi kag mangin iya na sang mga pari hasta san-o. Kon kaisa ginalaglag ini. sa Ginoo nga puwede ibaligya ukon gawaron, bisan tawo man ini ukon sapat ukon duta nga ginpanubli. Iya na gid ini sang Ginoo. 29Ang tawo nga ginhalad sing bug-os sa Ginoo27:29 Tan-awa ang footnote sa bersikulo 28. indi puwede nga gawaron. Kinahanglan nga patyon gid siya.

30Ang ikanapulo nga parte sang tanan nga patubas iya na sang Ginoo. 31Kon gawaron sang tawo ang ikanapulo sang iya patubas, kinahanglan nga bayaran niya ang bili sini kag dugangan pa gid niya sing 20 porsiyento sang bili sini. 32Kon mag-isip kamo sang inyo mga baka, karnero, ukon kanding, ang isa sa pulo sini ihatag ninyo sa Ginoo. 33Kag kinahanglan nga indi ninyo ini pagpilion ukon pagbayluhan. Kon bayluhan ninyo ini, ang ini nga sapat kag ang sapat nga ginbaylo pareho nga mangin iya na sang Ginoo kag indi na puwede gawaron.

34Amo ato ang mga sugo nga ginhatag sang Ginoo kay Moises didto sa Bukid sang Sinai para sa mga Israelinhon.